Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortbildning av rådgivare och lantbrukare Hans Nilsson Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortbildning av rådgivare och lantbrukare Hans Nilsson Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Fortbildning av rådgivare och lantbrukare Hans Nilsson Jordbruksverket

2 Lantbrukarkurser – Kursplan – Underlag på hemsidan – Studiecirkel Rådgivarfortbildning – Utbud hittills och framåt – Dokumentation Hemsidan CD-skivor

3 Krav på 2 dagars grundutbildning enligt kursplan DelavsnittFördelning av delavsnitt Viktiga delar Inledning Vad innebär projektet Greppa Näringen? 3 % Jordbruket och omvärlden  Påverkan av konsumtionsvanor, strukturen i jordbruket, intensiteten i produktionen etc. för miljöeffekter från jordbruket  Trender när det gäller jordbrukets miljöpåverkan 7 %Samhällets mål för produktion och miljö. Systempåverkan på läckaget, t.ex. ekologisk odling/ konventionell, köttkonsumtion/ vegetabilier. Positiva trender i miljöarbetet gällande växtnäring och växtskydd bör visas. Övergödning av sjöar, vattendrag, hav och luft  Vad är normala växtnäringsförluster från jordbruksmark?  Vilka blir effekterna i sjöar, hav och grundvatten av läckage från jordbruket? 7 %Olika källors bidrag till läckaget. Skillnader mellan olika vattenmiljöer. Kvävets kretslopp och dominerande förlustvägar på olika typer av gårdar  Ammoniakavgång  Utlakning  Denitrifikation Åtgärder mot kväveförluster. 22 %På kurser för gårdar med djurproduktion behandlas utfodringens betydelse. Även kycklingproduktion bör behandlas på dessa kurser. På kurser för gårdar med enbart växtodling behandlas t.ex. precisionsodling och markpackning mer ingående. Internationell utblick3 %Utblick särskilt mot länderna i vår närhet. Förebyggande åtgärder mot ogräs och växtskadegörare, bl.a. påverkan av växtföljd och jordbearbetning. Icke-kemisk ogräsbekämpning. Åtgärder för att minska transport av bekämpnings-medel till vatten. 5 %Exempel på när det går bra att förena miljöarbetet för minskat växtnäringsläckage med arbetet för att minska effekterna av kemiska bekämpningsmedel och exempel på när det finns konflikter. Introduktion till växtnäringsbalansberäkningar3 %Vid uppehåll mellan dag 1 och 2 upprättas lämpligen balanser under mellanperioden. Fosforns vägar mot vattnet  fosforflödena till, från och på gården  fodrets betydelse  de vanligaste förlustvägarna Åtgärder mot fosforförluster 7 %Se motsvarande kvävepass. Miljötillståndet på min gård Tolkning av växtnäringsbalans Balanserad gödsling 13 %Genomgång av växtnäringsbalanser och andra nyckeltal på gårdarna. Miljöbalken Föreskrifter från Jordbruksverket 10 %Vad innebär god jordbrukarsed m.m. Miljötillståndet i regionen. Regionala miljömål, Vad görs i den egna regionen för miljön? 7 %Försök att relatera den egna gården till regionen. Marknadens strategi  Detaljhandelns krav och förväntningar på jordbruket 10 %Erfarenhetsutbyte och diskussion. Utvärdering3 %

4

5

6

7 Rådgivarfortbildning – Utbud hittills och framåt – Dokumentation Hemsidan CD-skivor

8

9 Kurs Modul Special Modulkurser Introduktionskurs1A Tolkning av växtnäringsbalans10 + 40 Kvävestrategi 11A+D Fosforstrategi11B Markpackning12A Bekämpningsmedel 13A+B+C Grovfoderodling15A Grovfodergödsling Stallmiljö30A+C Utfodring av nöt41B+C P o K i utfodringen Utfodring av svin50A+B

10 Kurs Miljökurser Miljöbalken och jordbruket Miljöekonomi i växtodlingen Miljöekonomi i animalieproduktionen Miljöarbete i utlandet

11 Kurs Allmänna STANK in MIND Utfodring för växtodlare Växtodling för husdjurare

12 Kurs Övriga Borgebydagarna NJF-seminarier Halvtidskonferens

13 Inplanerade Kurser Kommande? Rådgivningsmetodikjan-febr N och P-strategi i grönsaker7-8 mars Övriga kurser under 2006 planeras utifrån den enkät som Kommer att skickas till alla under december månad

14

15

16 Kurs Status Dokumentation på CD Kvävestrategiklar Fosforstrategiunder bearbetning Grovfoderodlingunder bearbetning Markpackningunder bearbetning Grundkurs vn-balansunder bearbetning Fosfor i utfodringenunder bearbetning Miljön i utlandetunder bearbetning Vattenkonferensklar


Ladda ner ppt "Fortbildning av rådgivare och lantbrukare Hans Nilsson Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser