Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdraget: Sammanställa tidsserier av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdraget: Sammanställa tidsserier av"— Presentationens avskrift:

1 Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag Har åtgärderna gett effekt?
Uppdraget: Sammanställa tidsserier av Vattenkemi för jordbruksåar (stor del jordbruksmark, få punktkällor) Jordbruksstatistik för jordbruksåarnas avrinningsområden Totalt 65 jordbruksåar Finansiering från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och LRF Foto: Joakim Ahlgren Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för vatten och miljö Institutionen för mark och miljö Jens Fölster, Katarina Kyllmar, Mats Wallin och Stefan Hellgren

2

3 Nu börjar vi se effekt! Inte överallt, men i 20-åriga tidsserier dominerar minskningar i både halter och transporter Kväve minskade i både 10-åriga och 20-åriga tidsserier Kvävetrenderna var tydligast i Västerhavets vattendistrikt där även åtgärderna varit mest omfattande För fosfor var bilden mindre tydlig, men i de 20-åriga tidsserierna dominerade minskningarna.

4 Varför har vi sett det först nu?
Tröghet i systemet Mer åtgärder senaste decenniet Nationell och regional miljöövervakning ger möjlighet att följa upp Datavärdskapet har gjort att vi fått tillgång till regionala data

5 Data från 65 jordbruksdominerade vattendrag
Halter av oorganiskt kväve och totalfosfor Vattenföring från SHYPE Beräknade transporter Flödesnormaliserade transporter 10- eller 20-åriga tidsserier Jordbruksstatistik (Jordbruksverket) Grödor Miljöersättningar Anslutning till rådgivningsprojektet Greppa Näringen Djurtäthet (beräknat från kommundata) Flödesnormaliserade transporter med semiparametrsisk modell (Grimvall och Stålnacke)

6 10-åriga trender Oorganiskt kväve (nitrat + ammonium) Flödesnormaliserad transport 2001-2010
Minskande trrender dominerar i hela södra och mellersta Sverige De signifikanta trenderna återfinns i Västerhavets avrinningsområde

7 Flödesnormaliserad transport 2001-2010
10-åriga trender Oorganiskt kväve (nitrat + ammonium) Flödesnormaliserad transport Skalan är förändring i procent på 10 år Mörka staplar är signifikanta Även de starkaste trenderna återfinns i Västerhavet

8 20-åriga trender av oorganiskt kväve Flödesnormaliserade transporter
Signifikanta trender mellan 35 och 60 % på tjugo år Minskande trendert i hela södra Sverige, men starkast trender i Västerhavet vattendistrikt där man även gjort störst åtgärder.

9 20-åriga trender av totalfosfor Halter
Totalfsoforhalter minskar i hela landet uto i stora vattendrag i Västerhavets vattendistrikt Haltförändringarna visar att livsmiljön blivit bättre Flest signifikanta trender i Södra östersjöns vattendistrikt – de flesta i Skåne

10 20-åriga trender av totalfosfor Flödesnormaliserade transporter
För flödesnormaliserade transporter är bliden inte lika klar. Färre stationer Signifikanta trender i Södra östersjöns vattendistrikt mellan 20 och 40 % Skilnaden i trender mellan halter och tramsporter behöver utredas. Halterna är inte lika självklart kopplade till marförluster som transporter Punktusläpp? Obetydligt i dessa bäckar? Enskilda avlopp?

11 Exempel från två vattendrag med minskande kvävetrender
Flödesnormerad transport av oorganiskt kväve Obs möjlig ökning på slutet. Naturlig variation eller trendbrott? Fortsätt mäta.

12 Förändringar inom jordbruket
Mindre areal åker (-10 % på 30 år) Ändrad grödfördelning - mer vall och grönfoder - mindre vårspannmål och våroljeväxter - mer höstspannmål och höstoljeväxter Lägre djurtäthet i de flesta regioner Miljöersättning för - fånggröda - vårbearbetning - markkartering, växtnäringsbalanser, växtodlingsplan, stallgödselanalys - skyddszoner - våtmarker - ekologisk produktion Rådgivningsprojekt – Greppa Näringen Regler - tidpunkt för spridning av stallgödsel - mängden P i stallgödselgivor 20- och 30- åriga dataserier Kommundata aggregerat för trendområden Förändringar Minskad areal åkermark Ändrad grödfördelning (mer vall och mindre andel vårsådd spannmål och våroljeväxter) Minskad djurtäthet i flertalet län och trendområden utom Östergötlands och Jönköpings län 10-åriga dataserier Specialbeställning av data från Jordbruksverket Information för varje jordbruksblock och varje år ( ) om grödor och miljöersättningar som kan kopplas till växtnäringsläckage För varje avrinningsområde har vi skurit ut denna information till 10-åriga tidsserier Åtgärder med miljöersättning Ökade medvetenhet om växtnäringshushållning genom bl.a. rådgivningsprojektet Greppa Näringen Mest omfattning av åtgärder och Greppa näringen i Halland, Skåne och Blekinge där det också är mest nedåtgående trender, främst för kväve men också för fosfor

13 Åtgärder med miljöersättning
Fånggröda och vårbearbetning, mest omfattning 2004, minskade sedan men ökar nu något igen Miljöskyddsåtgärder, en ny ersättning 2007, som syftar till att öka medvetenheten om växtnäringsflödena på gården. Lantbrukaren ska göra markkartering, växtnäringsbalanser, växtodlingsplan, stallgödselanalys. Mer vanlig i Mälardalen än i Skåne, Halland. Liknar delar av Greppa Näringen. Skyddszoner ökade fram till 2007 men plöjdes sedan upp på många håll (åtagandeperioden tog slut) men har ökat igen och var 2010 som mest i 10-årsperioden. Något lägre andel skyddszoner i trendområden jämfört med regioner.

14 Rådgivningsprojektet Greppa Näringen
– ansluten areal Sverige

15 Det har blivit bättre! Fortsätt mät! Bättre databaser! Följ upp odling och åtgärder! Fördjupa analysen!


Ladda ner ppt "Uppdraget: Sammanställa tidsserier av"

Liknande presentationer


Google-annonser