Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken"— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken
Resultat från Markinventeringen Johan Stendahl Institutionen för mark och miljö SLU

2 Följer miljötillståndet i marken
Inventerade trakter: 4-8 provytor/trakt: m Följer miljötillståndet i marken Skogsmark, fjällbarrskog, myr och betesmark Permanenta provytor (samma som Riksskogstaxeringen) Inventeringsperioder: I1: I2: I3: Varje årsdata ett sample 400m Fältbestämningar (ca ytor) Markprovtagning: Humusprov (ca ytor) Mineraljordsprov (ca 4500 ytor) Kemiska analyser

3 Provtagning inom Markinventeringen
Humuslagret 0-10 cm Övre rostjorden (podsoler) 10-20 cm (B/C-horisonten 83-02) 55-65 cm (C-horisonten)

4 Skogsmarkens pH och basmättnad

5 Omanalyser av arkiverade jordprover
Avvikelser för pH och baskatjoner från kända sedan tidigare (korrektioner genomförda) Trendbrott för pH i början av 2000-talet 1980-talsdata viktiga för den övergripande trenden

6 Omanalys av pH (H2O) 1985-1987: Omanalys av pH (H2O) 1993-1998:
B-horisonten C-horisonten BC-horisonten

7 Omanalyser av 1985-1987: Baskatjoner
B-horisonten (samband från Karltun 1998 i rött) Y = *X Y = *X Y = *X Y = *X

8 Omanalyser av 1985-1987: Al och total aciditet
B-horisonten Y = *X Y = *X

9 Trendanalyser för markkemi olika horisonter
3 regioner Regressionsanalys av årsvisa data Tidsserier olika beroende på markhorisont B-, B/C-, C- och O-horisonten pH(H2O), pH(CaCl2), BS(eff.), Al(KCl), Total aciditet, CEC, Kol Mogen & äldre skog, torr-frisk-fuktig fastmark För B-horisonten, podsoler

10 Sammanfattning av trendanalyser - tre regioner och för hela Sverige
Förändring mot surare tillstånd Förändring mot mindre surt tillstånd

11 Sammanfattning av trendanalyser - endast signifikanta förändringar
Förändring mot surare tillstånd Förändring mot mindre surt tillstånd

12 pH(H2O) i B-horisonten

13 pH(H2O) i O-horisonten

14 Ökning i Al(KCl) i O-horisonten i Norrland
- en effekt av ökad katjonbyteskapacitet (CEC) Al(KCl) CEC Al:Kol kvot

15 Återhämtning från markförsurning & jonbytesprocesser
Jonbytesreaktionen påverkas av: Marklösningen jonstyrka Jonernas bindningsstyrka (valens, och storlek) Al3+ binds hårdare till markkomplexen än t ex Ca2+ Vid lägre jonstyrka gynnas Al3+ ytterligare i konkurrensen med Ca2+ En ökning av basmättnaden från 10% till 50% kräver att Ca2+ i marklösningen stiger 5-10 ggr, vilket betyder en långsam återhämtningen. Återhämtning sfas Cl- Ca2+ K+ Al(OH2)+ SO42- H+ Radie för (hydratiserade) katjoner ? W

16 Tillståndsklassernas fördelning 1985-2007
- endast podsoler Baserat på data omanalyserade 2010

17 Slutsatser Oförändrad pH i mineraljorden, minskning i O-horisonten
Oförändrad basmättnad Oförändrad eller ökad mängd utbytbart aluminium och total aciditet, särskilt i O-horisonten Tendens till förbättring enligt tillståndsklasserna har avtagit eller tom vänt till en försämring Återhämtning genom jonbyte kräver höga koncentrationer av baskatjoner i marklösningen Processförståelse viktig för tolkning av återhämtningen


Ladda ner ppt "Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken"

Liknande presentationer


Google-annonser