Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt"— Presentationens avskrift:

1 Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt
Hydrologi på SMHI

2 Vad arbetar en hydrolog på SMHI med?
Vi ca 80 medarbetare som arbetar som hydrologer eller med hydrologiska tillämpningar. Det finns allt från hydrologer, civilingenjörer, miljövetare och programmerare. Hydrologer på SMHI, januari 2008

3 Observationer (mätningar) och kvalitetskontroll
Statistik och information Hydrologisk prognos- och varningstjänst Forskningsavdelning med hydrologisk modellutveckling Hydrologisk konsultverksamhet

4 Hydrologiskt stationsnät
Här är en bild som visar vårt stationsnät och dess spridning i landet. Stationerna finns i olika miljöer, från fjäll- till slättlandskap.

5 Kan vi mäta & observera allt? Hur vattnet rör sig i
marken? eller upp till atmosfären? Kan vi ha mätstationer överallt? Varför modeller? För hydrologerna på Hydrografiska byrån, SMHA och SMHI handlade arbetet mycket om att mäta flödet i vattendrag. Tänk om man kunde räkna fram det i stället! Datorernas intåg, i första hand som stöd för vädertjänsten, gav hydrologerna på SMHI ett gyllene tillfälle att utveckla matematiska modeller. Visserligen blev dessa betydligt enklare än de meteorologiska, men de skulle visa sig bli mycket användbara.

6 Hydrologisk modellutveckling
hydrologisk modellutveckling för att kunna göra (exempelvis): flödesprognoser påverkan från klimatförändringar transporten av näringsämnen till havet effekten av mänskliga ingrepp verktyg: modeller (HBV-modellen och HYPE-modellen) beräkningsmetoder Vad är en hydrologisk modell? Vissningsgräns Fältkapacitet Många blomkrukor i ett avrinningsområde

7 HYPE HBV HBV: Används av prognos- och varningstjänsten på SMHI för deras varningar, Redskap för hydrologiskt arbete hos vattenkraftsindustrin, myndigheter och forskning, Beräkna och modellera flöden i älvar, Prognoser för torka, Beräkningar för transport av ämnen i vattendrag, Modellering av områden där det inte finns några observerade flöden, Statistiska analyser. HYPE: Används av myndigheter för vattenförvaltning i Sverige, Landskapet delas upp i olika klasser (markanvändning/jordarts kombination), Modellerar tillrinning, vattenföring och transport av näringsämne. Modellresultat (statistik, tidsserier) tillgängliga på nätet via SMHI:s webtjänster. -Prognoser: Korttid – 5-10 dygn, baseras på meteorologisk prognos Långtid – 2-6 månader, baseras på statistik -Dimensioneringsberäkningar -Kontroll av datakvalité på hydrologiska data (P,T,Q,W) -Fylla igen luckor i hydrologiska mätserier (Q,W) -Förlängning av hydrologiska tidsserier (Q,W) -Q där mätningar saknas (=”PULS-data”) -Vattenbalansstudier -Grundvattensimuleringar -Beräkna effekter av regleringar -Klimatscenarier -Effekter av kalavverkning, dikning -Underlag till Översvämningskartering -Transportberäkningar (N och P)

8 Hydrologisk forskning vid SMHI
Utveckla hydrologiska prognos- och scenarioverktyg Beskriva hydrologiska konsekvenser av klimatförändringar Modellera närsaltsflöden i avrinningsområden och biogeokemiska processer i sjöar

9 Hydrologiska prognos- och varningstjänsten
Uppgift Att övervaka den hydrologiska situationen och informera vid behov. Kännedom om aktuellt hydrologiskt läge och förväntad utveckling; Utfärdar hydrologiska varningar/ meddelanden; Hydrologer från olika enheter på SMHI (ca 10 personer); Vakthavande Hydrolog: Beredskap alla dagar kl Telefon: E-post: Vid flödessituation kan vi gå över till att ha beredskap dygnet runt.

10 Hydrologiska varningar
Klass 1: Höga flöden eller höga vattenstånd, Kan medföra mindre översvämningsproblem. Uppkommer i snitt högst vart annat år på en given plats. Klass 2: Mycket höga flöden eller mycket höga vattenstånd Översvämningsproblem på utsatta ställen. Uppkommer i snitt högst var tionde år på en given plats. Klass 3: Extremt höga flöden eller extremt höga vattenstånd Medför allvarliga översvämningsproblem. Uppkommer i snitt högst var femtionde år på en given plats.

11 Utöver varningarna … Hydrolog på plats för hydrologiska bedömningar, medverkan i samverkansstab, upprättande av mätningar Specialprognoser och telefonkonferenser Vårt redskap Web-Hypro delas ut Stöd via telefon dygnet runt alla dagar Flödesmätningar

12 Information och statistik
Grundläggande hydrologisk information Artiklar på smhi.se Kunskapsbanken Faktablad Hydrologisk jour Statistik (Vattenbalans, Vattenföring, Isläggning och islossning) Remissarbete Expertmedverkan (Myndighetssamverkan, Projekt, Uppdrag) SVAR-databasen (Svenskt Vattenarkiv) Ex på vad SVAR innehåller Sjöar Vattendrag Avrinningsområden Havsområden Topografi Markanvändning

13 Hydrologisk konsultverksamhet
Vattenregleringsuppdrag Tillrinningsprognoser Konsulttjänster Bestämning av dimensionerande flöden Känslighet för klimatförändringar Dimensioneringberäkningar Hydrauliska utredningar Statistiska analyser av historiska data Utlandsuppdrag

14 Data on weather, water and climate
SMHI front page – Adaptation to climate change - SMHI Open data - ECDS (research data) – Hypeweb (Model data for the Baltic and Europe) – Vattenwebb (Sweden) –

15 Tack för uppmärksamheten.


Ladda ner ppt "Lena Eriksson Bram och Niclas Hjerdt"

Liknande presentationer


Google-annonser