Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”hur allt hänger samman”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”hur allt hänger samman”"— Presentationens avskrift:

1 ”hur allt hänger samman”
Ekologi ”hur allt hänger samman”

2 Jorden, människan Vårt hem
Uppfyller de förutsättningar för att liv som vi känner till det kan finnas Vi har utvecklats och anpassat oss till naturen som den sett ut under vår tid på jorden Här finns det föda, vatten, syre, råvaror Det finns så vi vet ingen annan planet där människan kan överleva

3 Solen Grunden för allt liv Driver alla kretslopp
Ger upphov till vindar Får vatten att dunsta(ånga, regn, grundvatten)

4 Oordning All form av ordning kräver att någon städar
Detta kräver energi Olika saker som byggs upp i naturen kräver energi Tex ett djur, träd som växer Då dessa dör så förmultnar de och det skapas oordning igen Ingenting försvinner

5 Kretslopp Alla ämnen går i kretslopp
Som sas tidigare så byggs olika saker upp på jorden och då skapas en ordning som kräver energi. Tex fotosyntesen gör att växter kan omvandla kol och koldioxid till socker och detta gör det möjligt för växten att bli större/kraftigare.

6 Ekosystemet Varje organism har anpassat sig till en viss miljö. Detta genom evolution Området som dessa lever i bildar ett ekosystem.(skogar, våtmarker, hav osv) Då man slår ihop fler ekosystem fås ett biom(tundra, skog, stäpp, tropisk regnskog)

7 Beroende Människan är beroende av olika ekosystem
Vad vi än ska göra så måste vi ha tillgång till dessa. Mat, virke, biobränsle, växter, rening av luft/vatten, energi. Ekosystemet förändra hela tiden, detta tar lång tid Det gör att arter som inte kan anpassa sig tvingas bort och det finns möjlighet för nya att tillkomma.

8 Frågor i boken På sidan 356 finns det frågor och påståenden som ni ska arbeta med.

9 Skogar Nästan alla skog är planterad
Viktig resurs, då den ger virke, ved, papper och andra varor Återväxten är 60 – 100 år Skogen är viktig för ekosystemet då den är hem för många organismer Barrskogar ger näringsfattig mark då barren inte släpper så lätt och bidrar till nedbrytningen

10 Lövskogen finns i södra Sverige och ger en mycket näringsrikare jord.
Detta då löven bidrar till nedbrytningen genom maskar och andra nedbrytare. Då man odlar skog strävar markägaren efter art med liten variation. Detta gör att livsmiljö blir svår att anpassa sig till för många arter

11 Frågor På sidan 359 finns det frågor och påståenden som ni ska arbeta med

12 Vatten Viktiga för rekreation(bad,segla osv) Ger fisk och dricksvatten
Sjöar är ofta näringsfattiga. Saknar ofta helt fisk pga näringsbrist. Fjällsjöar kan ibland ha röding och öring Skogssjöar har ofta gädda och aborre som största rovfisk

13 Slättsjöar är ofta närigsrika, tar emot näring från jordbruk(golfbanor)
Där finns ofta kräftor, fiskar, grodor änder. Brungrönt vatten med vassbälten Rovfåglar fiskar från luften Våtmarker är ofta näringsfattiga och är ofta artfattiga. Bra vattenmagasin och bidrar till reningsfunktion

14 Frågor På sidan 361 finns det frågor och påståenden som ni ska jobba med

15 Hav Det mesta av jorden är vatten
Sverige har en lång kust med väst och ostkust På västsidan är det samma salthalt som atlanten, östersjön har låg salthalt(bräckt) Alger som är basen i havets ekosystem ger föda åt mest små organismer. Dessa äts i sin tur av större osv Människan tar mycket föda ur havet

16 Vattendrag som bär ut vattnet från land ut i havet tar med sig näring.
Näringen är mest koncentrerad kring utloppen och det är där artrikedomen är störst. Här tillverkas även en stor del av jordens syre genom mikroorganismer

17 Östersjön Varken söt eller salt – bräckt
Instängd med stora tillopp av älvar som späder på med sötvatten. Mindre salt ju längre norrut man kommer. Svårt för arter att överleva, syre salt salthalt ställer till stora problem. Jorden mest förorenade hav med utsläpp av olja och gifter.

18 Frågor På sidan 363 finns frågor och påståenden som ni ska jobba med.

19 Hållbar framtid Allt som används finns kvar även fast det inte syns
Man kan se spår av mediciner hos organismer som inte äter medicin. Kretsloppet gör att det leder till förstärkning av koncentrationer ju högre upp i näringskedjan man kommer. Främmande ämnen anrikas i organismer om de inte bryts ned.

20 Människans påverkan Ekosystemtjänsterna fungerar sämre
Vår påverkan tycks påverka klimatet på ett för människan mycket negativt sett. E – tjänsterna tycks ha en tröskel där man inte ser någon mätbar förändring för det blir en väldigt stor förändring eller tjänsten slutar fungera helt. Vi vet alltså inte riktigt vad befolkningsökningen skapar för problem.

21 Befolkningsökningen är till stora delar ett resultat av att människan har lärt sig, mycket fort, att utnyttja jorden för dess eget syfte. Industralisering, storskalighet och konsumtion genom begär inte behov skapar problem. Förstärkt växthuseffekt är ett resultat av detta. (kolla filmen med al gore)

22 Detta leder till ett förändrat klimat som man inte är överens om vad det kommer att betyda för oss.
Översvämningar, extremt väder, torka osv Här i norden kommer vintrarna kanske bli mildare och mer regn

23 Ekologiskt fotavtryck
Motsvara den yta mark som krävs för att ett samhälle ska fungera(sims) Dessa är mycket ojämnt fördelade, mycket på grund av vår konsumtion av varor och tjänster.

24 Hållbar framtid Ekonomin som säger att vi ska konsumera mer leder ofta till skador på miljö Människan har lärt sig vad som är rätt och fel Nu gäller det att skapa ett samhälle som följer naturens spelregler. Det är viktigt att återvinna farliga ämnen och utveckla teknik som tillåter oss att använda mindre skadliga ämnen. Energin bör produceras av källor som producerar mindre avfall och växthusgaser Försiktighetsprincipen säger att vi bara ska släppa ut det som är ofarligt, resten ska återvinnas.

25 Frågor På sidan 371 finns det frågor och påstående som ni ska ta ställning till.

26 Kapitel 8 Avslutande frågor finns på sid 384-385
För den som vill fördjupa sig ytterligare(betyg C – A) finns det filmer på nonicklas som man kan titta igenom. Vi tittar på minst en film under lektionstid Hitta en röd tråd kring för och nackdelar, konsekvenser för hållbar utveckling.


Ladda ner ppt "”hur allt hänger samman”"

Liknande presentationer


Google-annonser