Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fossilfri Kollektivtrafik 2025 Miljömålsmiljonen, Länsstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fossilfri Kollektivtrafik 2025 Miljömålsmiljonen, Länsstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Fossilfri Kollektivtrafik 2025 Miljömålsmiljonen, Länsstyrelsen
Marknadsundersökning Bränsle potential Projektledare Sven Wadman Jegrelius.se

2 Fossilfri Kollektivtrafik

3 REGERINGEN VILL UTVECKLA DEN MILJÖANPASSADE UPPHANDLINGEN GENOM DRIVANDE MILJÖKRAV

4 INNAN UPPHANDLING Strategiska beslut och policys
Regionala handlingsplaner (RUS) Politiska beslut i fullmäktige och nämnder Prioritera områden Östersunds kommun och Kollektivmyndighets förarbeten

5 MILJÖHÄNSYN I UPPHANDLINGSPROCESSEN
Förarbeten Behovsanalys Fossilfritt 2030 Marknadsanalys Kollektivtrafik LOU, Upphandlingslagstiftningen Krav Produkt/tjänst Krav Leverantör Tilldelningskriterier Särskilda kontraktsvillkor Efterarbete Kontroll/ uppföljning Efter

6 Länstrafiken och Östersunds bussar
Analys Länstrafiken och Östersunds bussar Total 56,0 Gwh Diesel 43,0 Gwh Etanol 2,0 Gwh RME 11,0 Gwh

7 Fördelning Energi behov över tid 56 Gwh/år
4,6 Gwh/Månad <> (3,9-5,1) Exempel jan ca: 5050 Mwh Dygns fördelning Må-fr 900 Mwh/dygn (5 dygn ca 4500 Mwh) Lö Mwh/dygn Sö Mwh/dygn

8

9 Fördelning i % huvudorter och mindre orter
Kommun fördelning Fördelning i % huvudorter och mindre orter Huvudorter 81,3 % var av Östersund ca: 35% Mindre uppställningsorter 18,7%

10 LÄNETS BIOGASPOTENTIAL FRÅN JORDBRUKET 700GWh
Åkerarealer 55000Ha? => 500 GWH Gödsel + 50kg vall/ko,år mjölkkor Köttdjur 4-8 MWh/ko, år => 150 GWh Osäker uppskattning på antal Ha

11 PRIORITERINGAR – FORDON OCH TRANSPORTER
Vilka krav kan ställas på fordon och transporter Lägsta möjliga bränsleförbrukning Förnybara drivmedel ”Sparsam körning” Kontroll av hastighet Däck – rullmotstånd, dubbfritt Effektivare transportsystem LCC

12 VILKA ANDRA TYPER AV KRAV GÅR ATT STÄLLA PÅ TRAFIK UPPHANDLING?
Några exempel Främjande av ”möjligheter till anställning” Stödja och främja sociala ekonomins organisationer Främja ”tillgänglighet och design för alla” Ta hänsyn till ”etisk handel” Uppnå högre grad av ”socialt ansvar, CSR” Främja ”små och medelstora företag”

13 SAMMANFATTNING Bidrag till en mer hållbar framtid
Offentliga sektorn har stor köpkraft och stor möjlighet att påverka Kollektivtrafiken i Sverige 2012 = 32 Miljarder kr Stimulerar ny teknik, och ge utrymme för nytänk Viktigt med mål, samarbete och prioritering Tilldela resurser, viktigt med förarbeten Ge miljö hög vikt vid utvärderingen

14 MILJÖBALKEN Normgivande för upphandlingsverksamhet
Syfte Att de av riksdagen antagna miljömålen skall uppnås En strävan mot ett ekologiskt hållbart samhälle Lagen slår fast Ett allmänt ansvar Försiktighetsprincipen ska styra Bästa möjliga teknik skall användas Utbytesprincipen (substitutionsprincipen) Hushållning med råvaror och energi Möjligheter till återanvändning och återvinning skall utnyttjas

15 REGEL FÖR MILJÖ- OCH SOCIALA KRAV
KRAV ”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.” (LOU 1 kap. 9 a § samt LUF 1 kap. 24 a §) (LOU) Lagen om offentlig upphandling (LUF ) Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

16 LCC – SUMMAN AV ALLA KOSTNADER ÖVER LIVSCYKELN
Investeringskostnad Driftkostnader Underhållskostnader Miljökostnad/miljöskatter Restvärde/Avvecklingskostnad

17 ATT TÄNKA LÅNGSIKTIGT LÖNAR SIG!
Livscykelkostnad (LCC) för energikonsumerande varor Energianvändning 6/8 Investeringskostnad 1/8 Underhåll 1/8 Stigande energipriser kan dessutom ge framtida kostnadsmässiga fördelar för energisnåla produkter

18 SVERIGES MILJÖMÅL Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet Bara naturlig försurning Ett rikt växt- och djurliv Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap Myllrande våtmarker Levande sjöar och vattendrag Hav i balans Giftfri miljö Frisk luft Säker strålmiljö Levande skogar Ingen övergödning Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö


Ladda ner ppt "Fossilfri Kollektivtrafik 2025 Miljömålsmiljonen, Länsstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser