Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart."— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande
Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle Mängden oönskade ämnen som kommer till reningsverken måste minska Ett avgörande steg är att i kommunen tar ett politiskt beslut att ansluta sig till REVAQ-certifieringen. Kommunen behöver anordna studiebesök vid reningsverken och infokampanjer för hushållen i sina upptagningsområden. Mängden oönskade ämnen som kommer till reningsverken måste minska. Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön farliga ämnen innebär stora utmaningar för oss som jobbar med vattenförsörjningen i Sverige. För att säkerställa ett säkert dricksvatten framöver måste vi se till att inte smutsa ner våra sjöar, vattendrag eller vårt grundvatten med farliga kemikalier. Farliga ämnen måste förbjudas så att de inte kan komma ut i vattenmiljön. Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Med renare avloppsvatten får vi renare sjöar, vattendrag och hav. Sverige behöver minska mängden oönskade ämnen som idag kommer till reningsverken. Upprioritera vattentjänstfrågorna. Ett viktigt steg är att ansluta sina reningsverk sig till REVAQ-certifieringen. De viktigaste insatserna för att minska oönskade ämnen i slam och vatten är riktade insatser för att minska utsläppen av farliga föroreningar till reningsverken från trafiken, hushållen och industrin. Många krafter behöver till för att arbeta med att minska flödet av farliga ämnen till reningsverken, det kallar vi vårt uppströmsarbete. Uppströmsarbetet inom ramen för vårt certifieringssystem REVAQ skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle där renare avloppsvatten är en nödvändighet. Minska mängden oönskade ämnen som idag kommer till reningsverken genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med anslutna verksamheter, trafikdagvatten och lakvatten. Anordna studiebesök och infokampanjer för hushållen i sina upptagningsområden.

2 Avloppet är inte gjort för kemikalier Inte vår miljö heller

3 Fosfor är en begränsad global resurs
Efterfråga en kommunal strategi för en hållbar slamanvändning och fosforåterföring God resurshushållning av energi, biogas och näringsämnen vid reningsverken en nödvändighet. De värdefulla restprodukter som produceras vid reningsverken ska användas mer effektivt, främst gäller det biogas och näringsämnen och humus i slam. Vi behöver ha en god resurshushållning av näringsämnen vid reningsverken. Hushållning med fosfor i Sverige är också en global rättvisefråga, redan idag är priset så högt på fosfor att många miljoner bönder i utvecklingsländer inte längre har råd att handla mineralgödselfosfor. Slammet med sina näringsämnen och humusämnen, inte minst fosfor, ska i ökande grad återföras till åkermark. Det kräver att kvaliteten och spårbarheten på slammet höjs. Certifieringssystemet REVAQ är ett viktigt verktyg för att nå detta mål. Arbetet inom ramen för REVAQ innebär att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och samtidigt skapa en hållbar återföring av växtnäring och hantera riskerna på vägen dit. Upprioritera vattentjänstfrågorna. Ett viktigt steg är att ansluta sina reningsverk sig till REVAQ-certifieringen.

4 Energianvändningen behöver bli mer effektiv
Kommunen behöver: Efterfråga och genomföra en energiutredning, gärna tillsammans med avfalls, transport- och fjärrvärmeområdena: Säkerställa energi- och klimateffektivitet i reningsverket Ta vara på biogaspotentialen God resurshushållning av energi, biogas och näringsämnen vid reningsverken en nödvändighet. Reningsverken använder relativt mycket elenergi (ca 1% av Sveriges elanvändning). De flesta reningsverk har en stor potential att använda elenergin mer effektivt. De värdefulla restprodukter som produceras vid reningsverken ska användas mer effektivt, främst gäller det biogas och näringsämnen och humus i slam. Vi behöver ha en god resurshushållning av energi och biogas vid reningsverken. Biogasen kan användas mer effektivt som fordonsgas eller till elproduktion. Investerar i reningsverkens energieffektivitet Ansök och samarbeta med Svenskt Vatten Utveckling för att öka kunskaperna

5

6 Minskad övergödning i våra sjöar och hav
Klaras god vattenkvalitet i kommunen? Efterfråga en långsiktig VA-planering för kommunen Vilken bedömning har kommunens vatten fått av den regionala vattenmyndigheten – har sjöar, vattendrag och kusten dålig, måttlig eller god vattenkvalitet. Vad behöver göras för att nå till god vattenkvalitet ? Planera långsiktigt med hjälp av er kommunövergripande VA-planering och avsätt tillräckligt mycket pengar för nödvändiga miljöinvesteringar.

7 Bilden visar – per vattendistrikt - hur stor andel av sjöar, vattendrag och kustzoner som idag har bra vattenkvalitet = klarar god eller hög status (blå+grön färg).


Ladda ner ppt "Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart."

Liknande presentationer


Google-annonser