Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Östersjöstrategin i Sverige Björne Hegefeldt Internationella Avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Östersjöstrategin i Sverige Björne Hegefeldt Internationella Avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Östersjöstrategin i Sverige Björne Hegefeldt Internationella Avdelningen

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Varför en EU strategi för Östersjön? •Nya politiska förutsättningar •Mer strategisk användning av EUs fonder •Östersjöns sårbarhet •Stor potential för tillväxt •EU vill ta till vara territoriella skillnader •En ny politisk nivå (makroregion)

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Forts. •Potential för mer samarbete i närområdet - öst-väst delningen präglar många sektorer - handel i närområdet •EU-utvidgningen ger många möjligheter - gemensam lagstiftning, enhetligt genomförande - regional dimension i EU-lagstiftning •Nya prioriteringar – nytt engagemang - EU-politiken blir regional - många aktörer kan bidra och ge synergier

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Makroregionala strategier EU Makroregional nivå Medlemsstatsnivå Regional nivå •Regional utvecklingsplaner •Strukturfondsprogrammen •EU 2020, en strategi för hållbar tillväxt, Sammanhållningspolitiken •Makroregionala strategier - Territoriell integration •Nationella planer •Nationella ramprogram

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Östersjöstrategin Kommissionen har identifierat 4 pelare: •En miljömässigt hållbar region •En region i tillväxt •En tillgänglig och attraktiv region •En trygg och säker region

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Strategin genomförs inom befintliga ramar •Inga nya regelverk (men bättre implementering) •Ingen ny finansiering (men koordinering mellan fonderna) •Inga nya institutioner (men bättre samarbete mellan nivåerna)

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH OrganisationStruktur i Action Plan 4 pelare 15 prioområden Ca 90 flaggskepp 100-tals delprojekt Högnivågrupp (HLG) Prioområdeskoordinatorer (PAC) Flaggskeppsansvariga (FLP) Dessutom: •Koordineringsfunk tion på DG REGIO (4 pers) • Nationella kontaktpunkter per prioområde

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverkets uppdrag •Genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning bidra till ett samordnat genomförande av strategin för Östersjöregionen

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Forts. •Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliet följa upp det regionala genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen i Sverige •Sammanställa en rapport över aktiviteter vidtagna med anledning av strategin •Rapportering sker 15 september 2010 och 2011

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket har •Återkommande möten med myndigheter och representanter för länsstyrelser, samverkans- och självstyrelseorgan för erfarenhetsutbyte och samverkan •Bildat en arbetsgrupp med myndighets- och regionala representanter •Tagit fram en gemensam struktur för rapportering •Samarbete med Statsrådsberedningen och SIDA Östersjöenheten för att ta fram kommunikationsverktyg

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Genomföranderapporten 2010 Boverket Energimyndigheten Fiskeriverket Jordbruksverket Kustbevakningen Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Luftfartsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Patent och registreringsverket Post och telestyrelsen Sjöfartsverket Skogsstyrelsen SMHI SWEDAC Trafikanalys Trafikverket Transportsyrelsen Vetenskapsrådet VINNOVA • 21 myndigheter • ”Skall-krav” i regeringsuppdrag och regleringsbrev • Myndigheterna under utbildnings-, social- och justitiedepartementet ingår ej

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gotlands Kommun Länsstyrelsen Kronoberg Länsstyrelsen Norrbotten Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Östergötland Regionförbundet Jönköping Regionförbundet Kalmar Regionförbundet Uppsala Regionförbundet Örebro Regionförbundet Östsam Region Blekinge Region Halland Region Dalarna Region Gävleborg Region Skåne Region Värmland Västra Götalandsregionen • 20 regionala aktörer • 35 inbjudna att rapportera: ej ”skall- krav”

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Myndighetsprojekt Antal projekt per Prioritetsområde

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala projekt Antal projekt per Prioritetsområde

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sammanfattning •Arbetet har på de flesta områden kommit väl igång •Aktörerna är positiva till strategin och ser den som en hävstång för ett ökat internationellt samarbete •Det interna arbetet med att sprida kunskap om strategin inom organisationerna har påbörjats •Samarbete sker mellan aktörer på flera nivåer och mellan medlemsstater

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Forts. •För stort fokus på projekten kan leda till att strategin inte blir integrerad i det dagliga arbetet •Skillnader mellan ländernas engagemang kan bli ett hinder i samarbetet •Regelverket inför nästa programperiod bör underlätta genomförandet •Det behövs en tydlig politisk vilja och administrativ ledning för att kontinuerligt kunna arbeta med genomförandet av strategin

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Mer information •DG REGIO http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index _en.htm http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index _en.htm •SIDA Östersjöenheten http://www.sida.se/ostersjoenheten http://www.sida.se/ostersjoenheten •Tillväxtverket Ny webbsida för Östersjöstrategin under utveckling


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Östersjöstrategin i Sverige Björne Hegefeldt Internationella Avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser