Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbotten Hållbar regional utveckling. Förutsättningar, möjligheter och hinder –Stort (98249 km²) –Glesbefolkat (2,53 inv/ km², 21,9 inv/ km² i Sverige)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbotten Hållbar regional utveckling. Förutsättningar, möjligheter och hinder –Stort (98249 km²) –Glesbefolkat (2,53 inv/ km², 21,9 inv/ km² i Sverige)"— Presentationens avskrift:

1 Norrbotten Hållbar regional utveckling

2 Förutsättningar, möjligheter och hinder –Stort (98249 km²) –Glesbefolkat (2,53 inv/ km², 21,9 inv/ km² i Sverige) –BRP/innevånare (408 000 kr/inv) –Stålverk –Skogsindustri –Gruvor –Skog –Fjäll –Renar –Vind –Nationalparker –Naturreservat Markanvändnings- konflikter

3 Regionala Partnerskapet Arbetsförmedlingen Företagarna i Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten LO Luleå tekniska universitet Länsstyrelsen i Norrbottens län Norrbotten läns landsting Norrbottens Handelskammare SACO Sametinget Trafikverket Unionen Styrgrupp Luleå tekniska universitet Norrbotten läns landsting Trafikverket Kommunförbundet Norrbotten Skogsstyrelsen Länsstyrelsen i Norrbottens län Operativ grupp Klimat- och energi- samordnarna Intern referens- grupp Miljöskydd Miljöanalys Naturvården Plan och bostad Tillväxt och kommunikationer Gränsregional utveckling Landsbygd Arbetsgrupp Klimat- och energiarbetets organisation i Norrbotten

4 Klimat- och energiinsatser Klimat- och energiarbete i Norrbotten Näringslivets aktörer Regionala enheten NLL Gränsregional utveckling Regional Infrastruktur Regional utveckling, projekt- och företagsstöd Landsbygdsutveckling Regionala utvecklingsstrategin

5 Processer och metoder Färdplan 2050 –Strikt sektorsvis indelning –Tvärsektoriellt slutseminarium Bra diskussioner Gott samarbetsklimat Intressanta resultat

6 Processer och metoder Nytt åtgärdsprogram för klimat- och energiarbetet –Modifierade sektorsgrupper (jmf Färdplan 2050) Bra uppslutning Öppna diskussioner Vilja att förändra Insikt om ekonomiska incitament

7 Intern samverkan –Intern referensgrupp Samverkan kring bedömning inför projektfinansiering Samsyn och diskussion kring målkonflikter Samverkan kring Åtgärdsprogram och Miljömålsarbete Remissinstans för planer Processer och metoder

8 Länssamverkan –Energisamverkan Norr –Rundabordssamtal Öppet diskussionsklimat Frekvent kontakt mellan handläggare Samarbete kring remisser och projekt

9 Stöd och inspiration LST i Västernorrlands län LST i Jämtlands län LST i Västerbottens län LST i Norrbottens län LST i Västernorrlands län LST i Jämtlands län LST i Västerbottens län LST i Norrbottens län Region Jämtland Region Västerbotten LST i Västernorrlands län LST i Jämtlands län LST i Västerbottens län LST i Norrbottens län Region Jämtland Region Västerbotten Norrbottens läns landsting Landstinget i Västernorrland Luleå tekniska universitet Mittuniversitetet Umeå universitet 2009 2011 2013

10 Modeller och redskap Potential- och marknadsstudier –Biogaspotential & marknadsanalys inkl. infrastruktur –Potentialen för energieffektivisering i industrisektorn (ESN) –Potentialen för förnybara transportbränslen i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län 2050 (ESN) –Potentialen för uttag av biomassa i Norrbotten (Skogsstyrelsen) –Nationell hemsida för klimat- och energiarbetet

11 CERO (Climate and energy research in organisations ) Energiluppen –Energiluppen är ett webbaserat verktyg kring energianvändningen i Norrbotten och Västerbotten Modeller och redskap

12 Manualer från ClimAct Regions –Handledning för inventering av växthusgaser på kommunal och regional nivå –God samhällsstyrning och delaktighet i det regionala klimatarbetet - en praktisk handledning med goda exempel Modeller och redskap

13 Svårigheter och utmaningar Styrmedel –Färdplan 2050 (Styrmedel) –BBR – Spillvärme –Stöd för konvertering och demo

14 Styrmedel (Färdplan 2050) Tydliggöra klimatpåverkan av produkter och tjänster Förmånliga inmatningstariffer för biobaserad elproduktion Lika förutsättningar över större geografiska områden Långsiktiga spelregler, med målår 2050, och tydliga målsättningar som följs av lagar och regler.

15 BBR – Spillvärme

16 Samordning och samverkan Nationell samtalspartner –Remisser –Färdplan 2050 –Samordnarnätverket Regional samverkan –Samordning mellan projektfinansiärer –Åtgärdsprogrammets ”Regionala åtgärder” –Styrgruppen för klimat och energi

17 Regionala åtgärder

18 Slutsatser Kartläggning Målformulering Åtgärder


Ladda ner ppt "Norrbotten Hållbar regional utveckling. Förutsättningar, möjligheter och hinder –Stort (98249 km²) –Glesbefolkat (2,53 inv/ km², 21,9 inv/ km² i Sverige)"

Liknande presentationer


Google-annonser