Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken"— Presentationens avskrift:

1 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016
Håkan Wrede, Socialdepartementet

2 Nationella handlingsplanen – ”Från patient till medborgare” (prop
Utgör grunden för funktionshinderspolitiken De nationella målen ligger fast! Alltså…. en samhällsgemenskap med mångfald som grund människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsförhållanden

3 Nationella handlingsplanen – ”Från patient till medborgare” (prop
Arbetet ska inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet att förebygga och bekämpa diskriminering att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar för självständighet och självbestämmande

4 Utvärderingar av handlingsplanen
Vid tre tillfällen (2003, 2006, 2010) Den senaste april en beskrivning och analys av nuläget framsteg på många områden, t.ex. den fysiska tillgängligheten fortfarande brister, fler åtgärder behövs arbetet måste förändras för att bli mer effektivt en strategi skulle tas fram för

5 Lärdomar Svårt att mäta och följa upp arbetet
Insatserna måste bli mer konkreta och effektiva De övergripande målen var ”för vida” Myndigheterna ett viktigt redskap

6 Grunden för strategin Inriktningsmål inom nio prioriterade områden
17 myndigheter fick utarbeta egna delmål samt förslag till hur delmålen ska följas upp Handisam - underlag till regeringen med förslag till ett system för att samlat och löpande följa upp arbetet FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

7 En politik för hela samhället – många aktörer
Statliga myndigheter fortsatt viktiga Kommuner och landsting har en viktig roll Utökat samråd med funktionshindersorganisationerna – gäller även myndigheter

8 Strategin! Arbetsmarknadspolitiken Socialpolitiken
Utbildningspolitiken Transportpolitiken IT-politiken Ökad fysisk tillgänglighet Rättsväsendet Folkhälsopolitiken Kultur, medier och idrott

9 Inom respektive område
Inriktningen av insatserna de närmaste åren Pågående och nya initiativ Delmålen för myndigheterna

10 Arbetsmarknadspolitiken
Utredning översyn av de arbetsmarknads-politiska insatserna (16 april 2012) Statskontoret – samspelet, flöden m.m. (2 jan. 2012) Staten och offentlig sektor ta ett större ansvar Praktikprogram – statliga myndigheter Påverka kunskaper och attityder (”Hjärnkoll”) Bättre och mer samordnad information

11 Uppföljningssystemet
Följa upp insatserna i strategin! Öka kunskaperna om levnadsvillkoren! Resultera i en samlad utvärdering (Handisam senast den 20 juni 2016) Regeringen - slutlig uppföljning våren 2017 Vid behov utveckla och förbättra systemet

12 Uppföljningssystemet (2)
Underlag till nya eller förändrade insatser! Underlag till rapporteringen av FN konventionen januari 2015! Underlag för kommande strategiperioder!

13 Uppföljning/utvärdering (1)
Respektive myndighet rapporterar till sitt departement (15 mars 2012,2013,2014,2015) Redovisar insatserna, deras resultat och effekter samt en lägesbedömning Redovisa de samråd man haft med funktionshindersorganisationerna (och andra berörda aktörer)

14 Uppföljning/utvärdering (2)
Första rapporten redovisa nollvärden, om möjligt kvantitativa värden De årliga myndighetsrapporterna ska även redovisas till Handisam (15 mars) Handisam ska lämna en samlad rapport till regeringen årligen - senast den 15 maj Resultatredovisning i budgetpropositionen

15 Uppföljning/utvärdering (3)
Även uppföljning av levnadsvillkoren! (SCB i samråd med Handisam) Kompletterat med paneler, dialog med funktionshindersrörelsen Fördjupade undersökningar kring särskilda frågeställningar

16 Handisams roll Ansvara för uppföljningen av strategins mål och insatser Utveckla ett sammanhållet system för att beskriva och analysera utvecklingen Nära samverkan med myndigheterna och SCB Löpande dialog med organisationerna

17 FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Svenska rapporten

18 Internationellt 106 länder (av 193) har ratificerat konventionen
153 länder har signerat konventionen 16 länder har skickat in rapporter Två länder har genomgått förhör 2011 (Spanien – sept., Tunisien - april) Kösituation uppstått

19 Övervakningskommittén
18 medlemmar Utses vid s.k. statspartsmöten Kommittén möts två ggr/år (vår och höst) Förhör under en vecka

20 Sverige (1) Ratificerade konventionen 14 januari 2009
Första rapporten inlämnad i januari 2011 Står på kö för att kallas till ”förhör” Förvarning ca 6 månader innan Kommittén skickar en lista på frågor man vill ha svar på (s.k.List of Issues) Efter förhöret gör kommittén sin sammanfattande bedömning (s.k. Concluding Observations)

21 Sverige (2) Finns med på listan över 16 länder som kan bli kallade till förhör Nästa rapport ska skickas in januari 2015

22 Svenska rapporten Socialdepartementet i samarbete med de flesta andra departement Myndigheter och andra organisationer involverats Civila samhället inkl. handikapprörelsen fått information och kunnat lämna synpunkter (två hearings) Särskilda möten med kvinnoorganisationer och personer med utvecklingsstörning

23 Artikel 27 Arbete och sysselsättning
I regeringsformen framgår att det allmänna ska trygga rätten till arbete och motverka diskriminering av människor på grund av funktionshinder Arbetsförmedlingens roll Nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder Ökade resurser för lönebidrag och skyddade anställningar

24 Artikel 27 fortsättning Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen Arbetsmarknadspolitiken och jämställdheten Personer med psykisk funktionsnedsättning Sjukförsäkringsreformen – fler sjukskrivna möjlighet att komma tillbaka till arbete

25 Artikel 27 fortsättning Sociala företag
Lagskyddet, bl.a. mot osakliga uppsägningar (LAS) Övergången skola - arbetsliv (AF:s roll, samverkan mellan skola, Försäkringskassan, kommuner)

26 Rapporten januari 2011 Syfte – att beskriva hur mänskliga rättigheter främjas och skyddas Rapporten redogör för det lagliga skyddet, åtgärder som vidtagits och utmaningar som identifierats Artiklar 1-33 Max 60 sidor


Ladda ner ppt "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken"

Liknande presentationer


Google-annonser