Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik- 5 713 000:- • Konstvetenskap- 293 000:- • Kulturvetenskap-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik- 5 713 000:- • Konstvetenskap- 293 000:- • Kulturvetenskap-"— Presentationens avskrift:

1 Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik- 5 713 000:- • Konstvetenskap- 293 000:- • Kulturvetenskap- 1 695 000:- • Allmänpedagogik - 4 775 000:- • Bildpedagogik- 1 196 000:- • Dramapedagogik- 1 346 000:- • Hälsopedagogik- 187 000:- • Specialpedagogik+ 80 000:-

2 • Religionsvetenskap- 10 000:- • Medieproduktion+ 654 000:-

3 Avdelningarna: • E-avdelningen+ 5 409 000:- • Hum-avdelningen- 4 760 000:- • KRU-avdelningen- 14 481 000:- Akademin AUE - 13 832 000:-

4 Överproduktion KRU-avdelningen Hås i relation till budget 1 245 000:- Håp i relation till budget - 3 910 000:- Överproduktion som vi inte får betalt för: - 2 665 000:-

5 Nya platser i lärarutbildningen Grundlärare F-3: 20 st 2015  80 st 2018- Förskollärare: 35 st 2015  123 st 2017- KPU: 25 st 2015  38 st 2018  25 st 2019  0 st 2020 Ämneslärare: 5 st 2015  25 st 2020- Summa: 233 nya platser Ger 48 533:-/plats (Hum/Sam-klassning) 70 948:-/plats (Undervisningsklassning) = 13,9 mkr

6 Rektors verksamhetsuppdrag till AUE 2014 Utbildning • Regeringen har i 2014 års budgetproposition aviserat en betydande minskning av Högskolans anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå för åren 2015-2017. I förhållande till 2014 års nivå sänks anslaget med drygt två procent 2015, sju procent 2016 och nio procent 2017. Det betyder att Högskolans anslag, justerat för pris- och löneomräkning, minskar med 37 miljoner kronor fram till 2017.

7 • Akademin ska, i enlighet med styrelsens beslut, fortsätta det arbete som påbörjades under 2011 för att åtgärda ekonomiska underskott i Akademins delverksamheter.

8 • Uppdraget till akademin är att redovisa hur akademin ska bidra till att anpassa verksamheten efter den sänkta intäktsramen. Redovisningen ska innehålla en konsekvensanalys samt uppgift om kostnadsutvecklingen. Redovisningen ska lämnas till rektor senast 31 augusti 2014. • Akademin ska också arbeta med att stärka samarbetet mellan Högskolan och det omgivande samhället och därigenom öka de externa intäkterna.

9 • Uppdraget till akademin är öka de externa intäkterna för grundutbildning med minst 2 500 tkr under 2014. Akademin ges också i uppdrag att senast den 31 augusti 2014 inlämna en plan till rektor för hur akademin ska arbeta med att öka de externa intäkterna inom grundutbildningen. • Uppdraget till akademin är att minst bibehålla 2013 års prestationsgrad under 2014. • Uppdraget till akademin är att andelen disputerade lärare minst ska ligga på 2013 års nivå.

10 • Akademin ska under 2014 prioritera arbetet med de pågående kvalitetsgranskningar av pedagogik, didaktik och dramapedagogik som Universitetskanslersämbetet genomför vid akademin. • Akademin ska analysera utvecklingsmöjligheterna för de områden som gavs omdömet Bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar som presenterades under 2013. I de fall akademin beslutar att inleda en process för att lämna in en åtgärdsrapport ska arbetet prioriteras och processen samordnas med Högskolans kvalitetsutskott.

11 • Akademin ska ha målsättningen att samtliga examensrättsansökningar som lämnas in till Universitetskanslersämbetet godkänns. Forskning • Uppdraget till akademin är att öka sin publicering med minst 50 procent i WoS. • Uppdraget till akademin är att inkomma med en skriftlig redogörelse för hur arbetet med utvecklingen av forskningsprofilen planeras bedrivas. Redogörelsen ska lämnas till rektor senast den 31 augusti 2014.

12 • Under 2013 diariefördes 9 ansökningar om externa forskningsmedel vid akademin vilket är mer än en halvering jämfört med 2012 då 25 ansökningar diariefördes. • Uppdraget till akademin är att öka intäkterna från den externfinansierade forskningen till 8 000 tkr. • Akademins uppdrag är att fortsatt verka för att öka andelen kvinnor inom professorskåren vid Högskolan. • Det uppdras till akademin att söka och öka samarbetet med ämnen tillhörande Högskolans två forskningsprofiler, Bygd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Därtill ska mångvetenskapliga forskarnätverk stimuleras.

13 Studentinflytande • Akademin ska stärka studenternas inflytande och delaktighet genom att tillse att samtliga platser avsedda för studentrepresentation blir tillsatta.


Ladda ner ppt "Årsräkning 2013 Så här såg det ekonomiska resultatet ut för KRU-avdelningens ämnen • Didaktik- 5 713 000:- • Konstvetenskap- 293 000:- • Kulturvetenskap-"

Liknande presentationer


Google-annonser