Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016"— Presentationens avskrift:

1

2 Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016
Total budget UmU 2014 (koppling till VP) Grundutbildning Forskning och utbildning på forskarnivå Universitetsgemensamma funktioner

3 Total budget för UmU 2014 Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna med 80 mnkr år (prognosen innehåller betydande osäkerheter). Det planerade underskottet beror främst på att beslutade satsningar inom forskning får ökat genomslag i ekonomiredovisningen, samt att myndighetskapital inom grundutbildning beräknas användas i högre utsträckning år 2014. Viktigt är att det sker en planerad anpassning till en lägre kostnadsnivå fr.o.m. år 2014, samt att kostnaderna anpassas till de årliga intäkterna.

4 Grundutbildning Fördelning av budgetramar till fakultetsnämnder/Lärarhögskolan Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultet/Lärarhögskolan. (Justering ingår mellan teknisk-naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet beroende på receptarieprogrammet i budget år 2012.) Ny parameter för ej uppnådd ram införs fr.o.m Motivet till förändringen är att stimulera att beviljad budgetram nyttjas. (Ett medelvärde av de senaste två årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av ram inte räknas in, beräknas. 50 procent av dessa medel avgår från fakultetens/LH:s ram och läggs in i den totala budgetramen för fakulteter/LH inför kommande år.) Utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor och arkitektprogrammet m.fl.). Medel ges för ny volym år 2014 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition (lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor). Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/Lärarhögskolan.

5 Grundutbildning Fördelning av budgetramar till fakultetsnämnder/Lärarhögskolan, forts. Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultets samt Lärarhögskolans andel av inaktiva studenter. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För kriterierna Avancerad nivå och Internationalisering utgår nyckeltalet från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Nyckeltalen kommer att successivt förfinas och förbättras. Forskningsanknytning (disputerade lärare). Inför år 2015 kommer uppgift om disputerade lärare att hämtas från bemanningsplaneringssystemet. Avancerad nivå (helårsstudenter avancerad nivå). Internationalisering (helårsstudenter inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med praktik/VFU till ett senare budgetår.) Proportionell justering utifrån tillgängliga medel.

6 Grundutbildning Budgetramar år 2014 samt preliminära budgetramar 2015–2016, exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning. Enhet: Tkr

7 Forskning och utbildning på forskarnivå
Sammanfattning av regeringens förslag till ramar I enlighet med propositionen Forskning och innovation föreslår regeringen att fördelning av nya medel och omfördelning av medel görs med totalt 600 mnkr totalt för riket år För UmU´s del innebär det en anslagsökning motsvarande 35,9 mnkr till följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen, samt en anslagsminskning motsvarande 12,6 mnkr till följd av omfördelning. Nettoeffekten av fördelningen/omfördelningen, samt index för pris- och löneomräkning innebär följande: Anslagen ökar med 23,3 mnkr år 2014 utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. Samtliga dessa medel fördelas till fakulteterna Indexökning av anslag med 2,06 procent eller 17,8 mnkr år 2014.

8 Forskning och utbildning på forskarnivå
Budgetramar år 2014 samt preliminära budgetramar 2015–2016. Enhet: Tkr

9 Universitetsgemensamma funktioner, forts.
Av ökningen med 14,4 mnkr år 2014 beror 6,0 mnkr på att procentsatsen förändras från 10,72 procent år 2013 till 10,94 procent år 2014 (i enlighet med tidigare beslut i universitetsstyrelsen). Resterande del av ökningen beror på att basen avseende externa medel ökar inför år Av denna ökning motsvarar 5,8 mnkr index med 1,92 procent år 2014 (statligt index med 2,06 procent reducerat med effektiviseringskrav för E-handel). Ändrad fördelningsnyckel 2014 (utbildningsadministration) Minskade kostnader för UmU-gemensamma lokaler Höjt pris för lokalvård Förvärv – bara index Internhyra 2014:+ 1,94 procent Lönekostnadspåslag: + 1 procentenhet


Ladda ner ppt "Budget Umeå universitet 2014 inkl. ekonomisk plan 2015–2016"

Liknande presentationer


Google-annonser