Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regleringsbrevet 2010. 2 Regleringsbrev är benämningen på det regeringsbeslut som årligen utfärdas i syfte att styra en myndighets verksamhet, avser ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regleringsbrevet 2010. 2 Regleringsbrev är benämningen på det regeringsbeslut som årligen utfärdas i syfte att styra en myndighets verksamhet, avser ett."— Presentationens avskrift:

1 Regleringsbrevet 2010

2 2 Regleringsbrev är benämningen på det regeringsbeslut som årligen utfärdas i syfte att styra en myndighets verksamhet, avser ett visst budgetår, utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten samt regeringens prioriteringar.

3 3 Internationalisering Mål UoH ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och internationella förhållanden. Utveckla uppföljningen av internationaliseringsarbetet. Rörligheten avseende lärare och studenter, särskilt inom lärarutbildningen, ska öka. Återrapportering Redovisa internationaliseringsarbetet utifrån de uppsatta målen. Redovisningen ska särskilt fokusera på rörlighet vad gäller utresande lärare och studenter. Redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppmuntra lärare till utlandsvistelser och utbyte med andra länders lärandemiljöer. Redovisa den internationella rörligheten för antalet kvinnor och män bland studenter samt lärare och annan personal. Redovisa särskilda insatser för att öka rörligheten inom lärarutbildningen. Antalet utresande lärare och studenter inom lärarutbildningen ska redovisas särskilt.

4 4 Jämställdhet Mål Jämställdhet mellan kvinnor och män ska iakttas och främjas. Jämställdhetsarbetet ska få ökat genomslag. Könsfördelningen beträffande såväl studenter som personal ska vara jämn. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i utbildning, där så är relevant. Återrapportering Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att få en jämnare könsfördelning beträffande utbildningar med ojämn könsfördelning, rekrytering och befordran av lärare samt studierektorer. Redovisa vilka resultat som jämställdhetsarbetet inom ovan nämnda områden har lett till, samt vilka åtgärder som lärosätet har vidtagit för att jämställdhetsaspekter ska beaktas i lärosätets utbildningar, där så är relevant. Regeringen avser att återkomma när det gäller rekryteringsmålet för kvinnliga professorer.

5 5 Breddad rekrytering Mål Aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Förbättra information och vägledning om utbildningsvägar och arbetsmarknaden för utbildningarna. Aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Återrapportering I årsredovisningen för 2012 ska resultat redovisas utifrån målen i lärosätenas handlingsplaner för breddad rekrytering 2009-2012. I årsredovisningen för 2012 redovisa vilka insatser som har gjorts för att bredda rekryteringen till de utbildningar där snedrekryteringen är störst. Av redovisningen ska särskilt framgå hur lärosätena i syfte att bredda rekryteringen till högskoleutbildning har samverkat med gymnasieskolor. Redovisa vilka insatser som har gjorts för att förbättra informationen och vägledningen om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

6 6 Övriga mål och återrapporteringskrav De universitet och högskolor som under 2009 och 2010 tilldelats medel för nya högskoleplatser ska redovisa hur de ökade antalet platser har disponerats. I årsredovisningen för 2011 ska redovisas de insatser under åren 2009 och 2010 som har haft inriktningen att motverka konjunkturnedgångens effekter. De lärosäten som har inrättat innovationskontor ska redovisa de uppgifter och det ansvar som finns hos dessa kontor och holdingbolag. Universitet och högskolor som förvaltar ett holdingbolag ska kortfattat i årsredovisningen redovisa holdingbolagets resultat.

7 7 Utbildning på grund- och avancerad nivå Universitet och högskolor ska samverka med Högskoleverket i arbetet med att följa upp examinerades etablering. Universitet och högskolor ska vart fjärde år redovisa och kommentera förändringar i utbildningsutbudet i förhållande till tidigare redovisade forsknings- och utbildningsstrategier. Lärosätena får bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas för högst en tredjedel av platserna på en utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Universitet och högskolor ska redovisa vilka utbildningar som avses och hur stor andel av platserna som har fördelats i enlighet urvalsgrunderna. Lärosäten som bedriver lärarutbildning ska planera för dimensioneringen av olika ämneskombinationer, inriktningar och specialiseringar. De lärosäten som bedriver lärarutbildning ska medverka i regionala utvecklingscentrum. Av årsredovisningen ska framgå de totala intäkterna för anordnandet av uppdragsutbildning.

8 8 Forskning och utbildning på forskarnivå De universitet som har fått medel för strategiska forskningsområden ska redovisa hur mycket medel som har förbrukats. Universitet och högskolor som anordnar lärarutbildning ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka utbildningsvetenskaplig forskning. Universitet och högskolor ska redovisa och kommentera den samverkan som lärosätet har, eller förbereder, med samarbetsparter i Indien, Japan, Sydafrika och Sydkorea.

9 9 Mål för examina på grund- och avancerad nivå (UmU) ExamenMål 2009-2012 Civilingenjörsexamen 500 Sjuksköterskeexamen och 680 röntgensjuksköterskeexamen Lärarexamen tidigare år1 105 -härav med inriktning mot förskola 365 Lärarexamen senare år 1 430 Antalet helårsstudenter inom högskoleingenjörsutbildningarna ska öka med minst tre procent per år i förhållande till föregående år. Minst 30 procent av antalet lärarexamina, exklusive lärarexamen med inriktning mot förskolelärare, bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap.

10 10 Mål för examina på forskarnivå (UmU) VetenskapsområdeMål 2009-2012 Hum-sam210 Medicinskt225 Naturvetenskapligt180

11 11 Särskilda åtaganden och uppdrag Bedriva decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter. Erbjuda utbildning i miljövetenskap i Kiruna. Erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Ersättas för högst 902 helårsstudenter inom läkarutbildningen. Ersättas för högst 255 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen.


Ladda ner ppt "Regleringsbrevet 2010. 2 Regleringsbrev är benämningen på det regeringsbeslut som årligen utfärdas i syfte att styra en myndighets verksamhet, avser ett."

Liknande presentationer


Google-annonser