Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande"— Presentationens avskrift:

1 Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande
Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand – Universitets- och högskolerådet

2 Ny myndighet Universitets- och högskolerådet
UHR HSV YH KRUS IPK VHS

3 Att ta tillvara kompetens
Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF (mer information på Genom internationella överenskommelser har Sverige åtagit sig att arbeta med dessa frågor

4 Varför ett Europeisk referensram för kvalifikationer, EQF?
Utbildningssystem och arbetsmarknadens regelverk skiljer sig åt mellan de europeiska länderna. EQF synliggör de kvalifikationer som personer kan uppnå genom formell utbildning eller genom lärande på annat sätt EQF:s två huvudmålen är att främja medborgarnas rörlighet mellan länder… och stimulera deras livslånga lärande

5 Regeringen har vid flera tillfällen framhållit vikten av att lärosätena utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens - Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) - Ny värld – ny högskola (prop. 2001/05:162) - Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop. 2006/07:107)

6 (Tidigare)Högskoleverkets uppdrag
Att följa och stödja universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens Att lyfta fram goda exempel på området Ur de goda exemplen ta fram och kvalitetssäkra metoder och bedömningskriterier för bedömning av reell kompetens

7 Resultat av regeringsuppdraget till Högskoleverket
Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknanden (Rapport 2009:21 R)

8 Högskoleverkets arbete med uppdraget
Reda ut begreppen (analysera reglerna i högskoleförordningen samt förarbetena till dessa regler) Lärosätenas årsredovisningar Information på lärosätenas webbplatser En enkät till lärosätena

9 Reell kompetens Den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte Den person som har formell kompetens har sannolikt motsvarande reella kompetens

10 Reell kompetens i högskolan avser
prövning av behörighet, både grundläggande och särskild prövning för tillgodoräknande

11 och gäller utbildning på
grundnivå avancerad nivå forskarnivå

12 Överklagande Lärosätena är skyldiga att bedöma den sökandes reella kompetens Beslut från ett lärosäte avseende bedömning av reell kompetens kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH); gäller både behörighetsprövningar och tillgodoräknande

13 Behörighet Reglerna om att en sökande kan vara behörig genom reell kompetens infördes den 1 jan 2003 SUHF:s projekt Validering av reell kompetens inom högskolan (30 okt 2003)

14 En sökande kan vara behörig genom
svensk utbildning utländsk utbildning praktisk erfarenhet, eller någon annan omständighet

15 Förutsättningen är att den sökande därigenom bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen
En samlad bedömning ska göras Gäller grundläggande och särskild behörighet på såväl grundnivå som avancerad nivå

16 Forskarnivå En sökande till utbildning på forskarnivå kan ha reell kompetens om hon eller han på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utom Sverige

17 Tillgodoräknande regeln i 6 kap. 7 § HF om tillgodoräknande
i princip oförändrad sedan 1993 gäller sedan 2006/2007 all utbildning, dvs. utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

18 Tillgodoräknande Om man har kunskaper och färdigheter som är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas Även motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkeslivet

19 Reell kompetens – ett likvärdigt sätt
att bli behörig på att skaffa sig kompetens som svarar mot den högskoleutbildning för vilken den är avsedd att tillgodoräknas

20 Information på webbplatser om reell kompetens
Oftast lättillgänglig men kortfattad Sällan information om att regeln om r k även gäller för tillgodoräknande Sällan information om hur bedömningen går till

21 Ansökan om prövning av reell kompetens
Motivera din ansökan. Vilka speciella kunskaper har du? Hur har du skaffat dessa? Varför anser du att dessa kunskaper kan hjälpa dig att följa utbildningen? Motiveringen ska styrkas med kopior på handlingar/intyg.

22 Enkätens resultat Svårt att garantera likvärdiga bedömningar utifrån de mycket olika förkunskaper och erfarenheter Bedömningar av reell kompetens har låg prioritet på lärosätena De upplevs ofta som ”nödvändigt ont” Tid- och resurskrävande (mycket arbete – lite resultat)

23 Enkätens resultat Reglerna i HF upplevs som otydliga
Det råder oklarhet kring vissa begrepp Ofta oklart vad det är som ska bedömas Svårt att beskriva för studenten vad det är som studenten ska visa att hon/han kan och hur detta ska redovisas

24 Viktigt att bedömningar av reell kompetens uppfattas som
legitima rättvisa rättssäkra pålitliga

25 Kvalitetssäkringssystem för bedömningar av reell kompetens
En organisatorisk struktur med en klart uttalad ansvarsfördelning Rutiner för uppföljning, kvalitetskontroll och utvärdering Utförlig och lättlillgänglig information

26 Att definiera vad som ska bedömas – det första steget i bedömningsprocessen

27 Viktigt med vägledning i den inledande fasen av bedömningsprocessen
Tillräckliga resurser bör avsättas Kompetensen på hela lärosätet bör höjas Bedömningar bör göras av en grupp bedömare med bedömarkompetens

28 Ett övergripande dokument för kvalitetssäkring av reell kompetens bör tas fram
Bedömningsmetoder ska vara transparenta Viktigt med tydliga riktlinjer och rutiner Uppföljningar bör göras

29 Kriterier för bedömning bör tas fram
Ansvarsfördelningen en mycket viktig del i ett kvalitetssäkringssystem

30 Goda exempel Det saknas heltäckande lösningar på lärosätena när det gäller bedömning av reell kompetens Det finns goda exempel när det gäller vissa aspekter som krävs för att kvalitetssäkra en bedömningsprocess: information, riktlinjer, kriterier för bedömning av reell kompetens och samarbete

31 Förslag till nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens (Myndigheten för yrkeshögskolan)


Ladda ner ppt "Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande"

Liknande presentationer


Google-annonser