Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Gruundutbildningen på EE Ny högskoleproposition Ny mastersutbildning Påverkan på civilingenjörsutbildningen Förändringar av E programmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Gruundutbildningen på EE Ny högskoleproposition Ny mastersutbildning Påverkan på civilingenjörsutbildningen Förändringar av E programmet."— Presentationens avskrift:

1 1 Gruundutbildningen på EE Ny högskoleproposition Ny mastersutbildning Påverkan på civilingenjörsutbildningen Förändringar av E programmet

2 2 Ny värld – ny högskola (1) Regeringens proposition 2004/05:162 Examina på den första nivån skall ge tillträde till den andra nivån och examina på den andra nivån skall ge tillträde till doktorandstudier. Utbildning till yrkesexamen som omfattar >160 p och som placeras på avancerad nivå bör bestå av kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå med tydlig progression fram till examen. Etappavgång med kandidatexamen bör kunna ske men yrkesexamina på avancerad nivå bör inte omfattas av en sådan reglering Varje kurs bör entydigt nivåbestämmas – förkunskaper och mål viktiga

3 3 Ny värld – ny högskola (2) Regeringens proposition 2004/05:162 Ingen uppdelning av utbildningen i en forskningsförberedande och en yrkesförberedande Ett program på avancerad nivå måste alltid innebära fördjupning ochkan bygga på t ex kandidatexamen med olika inriktningar Högskolorna bör ha möjlighet att lokalt reglera krav på ämnesfördjupning.

4 4 Mastersexamen En masterexamen införs som omfattar 80p och bygger på och förutsätter tidigare studier på grundnivå motsvarande tre år. Utbildning som leder till masterexamen bör vara utformad så att det finns goda förutsättningar för tillgodoräknande av delar av masterutbildningen i forskarutbildning. Kraven på dagens magisterexamen och den här aviserade examen är därför inte jämförbara. Att bygga på sin utbildning till en masterexamen kan också vara aktuellt för den som har en utbildning som leder till en yrkesexamen på avancerad nivå.

5 5 Magisterexamen Magisterexamen bör omfatta exakt 40 poäng. För magisterexamen 40 poäng bör det ställas krav på självständigt arbete om minst 10 poäng.

6 6 Doktorsexamen Doktorsexamen är fyra år Normalt skall en student kunna tillgodoräkna sig ett år av masterutbildningen om hon/han fortsätter till studier på forskarnivå inom samma område eller inriktning vid samma eller ett annat lärosäte. det ankommer på högskolan att, om tillgodoräknande av en viss utbildning inte medges, visa att utbildningen väsentligt skiljer sig från den utbildning för vilken den är avsedd att tillgodoräknas.

7 7 Doktorsexamen (2) Grundläggande behörighet anses uppfylld av den som antingen har avlagt en examen på avancerad nivå eller har fullgjorda kursfordringar om minst 160 poäng varav minst 40 poäng på avancerad nivå

8 8 Några andra förslag… Universitet och högskolor skall få bestämma vilka urvalsgrunder som skall gälla för 20% av platserna ”På så sätt kan möjligheterna att antas öka för sökande som inte kan konkurrera på betyg eller resultat från högskoleprovet”. Meritvärdering föreslås kunna göras för matematik och andra moderna språk än engelska.

9 9 Hur påverkar det här oss? 60p magister blir 80p master. —Några program redan 2006 Förslag inne redan mitten av september Wireless och Electric power programmen görs om till mastersprogram Systems engineering kan ansöka om att få starta hösten 2006 men då med 60p. Det är dock oklart om FN överhuvudtaget kommer att medge att något förslag startas.

10 10 E-programmet 180p 75 platser – 86 teknologer antagna 2005 Lägsta antagningspoäng 13.9 (11.8) ca 20 reserver. 10% kvinnliga studenter Två av fem inriktningar också magisterprogram Stark koppling mellan master och civing. Ny tentamensordning Två ggr per år Komplettering

11 11 Vad är vi på väg att lära oss av HSV:s utvärdering… Behov av olika referensgrupper Målbeskrivning för professionella och personliga färdigheter samt koppling till ämnesmässiga färdigheter Förbättra integrerat lärande Utveckla lärarnas kompetens när det gäller personliga och professionella färdigheter samt färdigheter i produkt- och systemutveckling

12 12 Civilingenjör 200p? Hur gör vi när mastersutbildningen blir 200p = 120+80? Chalmersmodellen? …

13 13 Enhetligt upplägg av ellära och elektronik Digitalteknik 5p Elkretsanalys 5p Analog elektronik 5p Halvledarkomponenter 5p (Fysik del 2) Vilka är för- och nackdelarna?

14 14 Dessutom… Examensarbete som fristående kurs måste vi undvika!

15 15 Hur skall våra Mastersprogram se ut? Vad skall de 20 poängen innehålla? Vad är grundläggande nivå och vad är avancerad nivå? Vetenskapsteori… Mer fördjupningskurser… Krav med avseende på tillgodoräknande av kurser i doktorsutbildningen Projektstyrning… Samhällsvetenskap eller språk eller… Electric Power Engineering 80p Wireless Systems 80p …


Ladda ner ppt "1 Gruundutbildningen på EE Ny högskoleproposition Ny mastersutbildning Påverkan på civilingenjörsutbildningen Förändringar av E programmet."

Liknande presentationer


Google-annonser