Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet •Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet •Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten

2 Regleringsbrevet •Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda. •Regleringsbrev avseende universitet och högskolor – mål och återrapporteringskrav –Utbildningsutbud: studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, bl. a beslut om utbildningsutbud, antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter, antalet examinerade på vissa utbildningar –Forskning och utbildning på forskarnivå –Ekonomisk redovisning m.m.: bl. a. prognos över beräknat utfall för anslaget till utbildning (26 april och 19 oktober 2014) innevarande och de fyra kommande åren med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av decemberprestationer (HPR) –Ersättning per HST och HPR per utbildningsområde

3 Takbelopp Lärosätena får ersättning från staten för sina studenter (helårsstudenter) och deras avklarade poäng (helårsprestationer). Takbeloppet motsvarar den högsta ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som ett universitet eller en högskola sammantaget kan erhålla under ett budgetår.

4 Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer; 1.Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom tilldelade utbildningsområden upp till takbeloppet 2.Antalet helårsstudenter = antalet studenter som påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng dividerat med 60. Helårsprestationer = antalet godkända högskolepoäng på kursen eller delkursen dividerat med 60. 1,5 högskolepoäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. 30 högskolepoäng motsvarar 20 veckors studier som är en termin. Regleringsbrevet forts.

5 Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer forts. 3.Om ett universitet eller en högskola redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet (s.k. överproduktion), får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. 4.För ett lärosäte avses med ett anslagssparande de anslagsmedel av ett ramanslag som vid budgetårets slut inte har utnyttjats (max 10 % av takbeloppet) 5.Såväl överproduktion som anslagssparande får föras över till följande budgetår, om inte regeringen beslutar annat. Regleringsbrevet forts.

6 Takbelopp UmU • Takbeloppet för UmU överskrids med 38 mnkr 2013 • Ingen ersättning från staten utan en överproduktion som universitetet får behålla för senare reglering. • Fortsatt minskat HST -2,1 % år 2013 (-4,6 % år 2012) i syfte att anpassa volymen till takbeloppet.

7 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan har skett utifrån nedanstående. 1.Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/Lärarhögskolan. 2.En ny parameter för ej uppnådd ram införs fr.o.m. år 2014. Ett medelvärde av de senaste två årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av ram inte räknas in, beräknas. 50 procent av dessa medel avgår från fakultetsnämndens/Lärarhögskolans ram och läggs in i den totala budgetramen för fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan inför kommande år.

8 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. 3.Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.). 4.Medel ges för ny volym år 2014 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition inför 2014. Här ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. 5.Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/Lärarhögskolans andel av inaktiva studenter.

9 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. 6.15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. -Forskningsanknytning (disputerade lärare). -Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). -Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). -Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med praktik/VFU till ett senare budgetår). 7.Proportionell justering utifrån tillgängliga medel (årets ram+sparande).

10 Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts. • Budgetramar grundutbildning år 2014 samt preliminära budgetramar 2015−2016, exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år 2014─2016 (tkr). • I ovan angivna budgetramar ingår sparande av helårsstudenter/helårsprestationer motsvarande totalt 70 mnkr. De preliminära ramarna för år 2015−2016 kan komma att justeras, bl.a. utifrån regeringens budgetpropositioner. • I de preliminära budgetramarna ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer höjs med 1,22 procent år 2015 samt ytterligare 1,52 procent år 2016.

11 Takbelopp Medicinska fakulteten (tkr)

12 HST Medicinska fakulteten

13 Budget GU Medicinska fakulteten, år 2011 = basår

14 Helårsstudenter (HSTK) Helårsstudenter beräknas på antalet förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter inom grundutbildning per kalenderår. Helårsstudent = antal registrerade* kurstillfällets hp/60hp Exempel på uträkning. En kurs om 30 hp har 100 studenter. Antal registrerade studenter (100) delat med 60 hp ger talet ca 1,67 som multipliceras med 30, det vill säga kurstillfällets poäng. Detta ger 50 helårsstudenter.

15 Exempel Kurs HT12 registrerade HT12 Antal hp VT13 registrerade VT13 Antal hp HT 13 registrerade HT13 Antal hp Summa Anatomi Antal studenter som är registrerade Räknas på de veckor som går över till 2013 Antal studenter som är registrerade Räknas på hela kursens hp Antal studenter som är registrerade Räknas på de veckor som ligger på 2013 Anatomi 30 hp ht12 27 hp vt13 3 hp 1515/60*3hp= 0,75 HST 1515/60*30 hp= 7,5 HST 1515/60*27hp =6,75 HST 0,75+7,5+ 6,75= 15 HST Antal veckor styrs av hur kursveckorna är inlagda i Selma när kurstillfället skapades. Om man går in i KA13 i Ladok och bockar för rutan” Visa HST-bidrag” så får man fram aktuella uppgifter hur fördelningen är för kursen.

16 Helårsprestationer (HPRK) Helårsprestationer beräknas på summan av alla presterade högskolepoäng under ett kalenderår. Helårsprestation = summa hp/60 där summan är samtliga hp på kursen presterade av studenterna under ett kalenderår. Exempel på uträkning: En kurs om 30 hp har 100 studenter där 80 studenter har tagit alla 30 hp, medan 12 studenter bara tagit 25,5 hp och 8 har inte något presterat några högskolepoäng. Detta ger (80*30)+(12*25.5)=2706. Genom att dela 2706 med 60 får man 45,1 helårsprestationer. Prognos för HPR beräknas centralt på fakulteten utifrån tidigare års utfall för respektive utbildningsområde.

17 Årshjul HST 2014


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten. Regleringsbrevet •Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras."

Liknande presentationer


Google-annonser