Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade från högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2006/07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade från högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2006/07."— Presentationens avskrift:

1 Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade från högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2006/07

2 Presentationens innehåll •Bakgrund till Högskoleverkets etableringsrapporter •Vilka är det som följs upp och vad innebär det att vara etablerad? •Olika typer av arbetsmarknadsanknytning •Etableringen 2008 •Yrkenas utbildningskrav och företagandet •Skillnader i etablering mellan kvinnor och män, svensk och olika utländsk bakgrund, olika år samt lärosäten 2014-06-25

3 Bakgrund •Varje år sedan 2003 (det vill säga nu för åttonde gången) •Från början ett egeninitierat projekt i samarbete med Statistiska centralbyrån •Regeringsuppdrag •Uppgifter från register •Examensårgångar från och med 1994/95 till och med 2006/07

4 Uppföljning av examinerade 2006/07 2014-06-25 Grupper av examineradeAntal Individer med examen från högskolan läsåret 2006/07 52 100 Grupper som räknas bort Avlägger en ny examen inom två år (t.o.m. 2008/09) - 2 400 Studerar under 2008 - 3 000 Utanför den svenska befolkningen 2008 - 4 100 Kvar för uppföljning på arbetsmarknaden 2008 (1 till 1,5 år efter examen) 42 600

5 2014-06-25 Vad innebär det ”att vara etablerad”? •Sysselsatt i november (= 1 timmes förvärvsarbete per vecka) som anställd, företagare eller en kombination av företagare och anställd •Sammanräknad årsinkomst minst 190 200 kronor •Inga händelser som visar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder under året •Inga studier (t.ex. forskarutbildning) •Finns kvar i den svenska befolkningen

6 2014-06-25 Ställningen på arbetsmarknaden 2008 för de 42 600 som följts upp (procent)

7 Andel (procent) med olika typer av arbetsmarknadsanknytning under 2008 2014-06-25

8 Fördelning av grupper med olika examina med avseende på andel etablerade på arbets- marknaden 2008 2014-06-25 Andel (procent) etableradeAntal grupper Antal examinerade i uppföljningen Andel (procent) av alla som redovisas 90–98 168 153 20 80–89 2616 056 39 70–79 2313 183 32 60–69 122 481 6 50–59 7936 2 Mindre än 50 4592 1 Totalt som redovisas 8841 401 100

9 Grupper med högst andel (90–98 procent) etablerade 2008 TeknikVård/medicin Undervisning/lant- och skogsbruk Civilingenjörsexamen – byggAudionomexamenLandskapsarkitektex. Civilingenjörsexamen – dataLäkarexamenSpecialpedagogexamen Civilingenjörsexamen – maskinOptikerexamenYrkeslärarexamen Civilingenjörsex – teknisk fysikPsykoterapeutexamen Högskoleingenjörsexamen – bygg Specialistsjuk- sköterskeexamen Högskoleingenjörsex – maskinTandläkarexamen Veterinärexamen 2014-06-25

10 Ämnesfördjupningar i kandidat- och magisterexamen med minst 80 procent etablerade 2008 •Informatik/data- och systemvetenskap •Ekonomi •Teknik •Vård och omsorg •Farmaci (endast magisterexamen) •Miljövetenskap (endast magisterexamen) 2014-06-25

11 En sammanfattning av andelen (procent) etable- rade 2008 efter ämnesområde i examen 2006/07 (antal i uppföljningen i parentes) 2014-06-25

12 Exempel på grupper som hade svårt med etableringen Låg andel etablerade och relativt hög andel som var helt utanför arbetsmarknaden Låg andel etablerade men få var helt utanför arbetsmarknaden Kandidatexamen humaniora/teologiArbetsterapeutexamen Magisterexamen humaniora/teologiSjukgymnastexamen Kandidatexamen geovetenskapKandidatexamen konstnärligt omr. Magisterexamen fysikKonstnärlig högskoleexamen Magisterexamen molekylärbiologiMagisterexamen biologi Kandidatexamen miljövetenskap 2014-06-25

13 Andel (procent) etablerade som hade yrken med krav på högskoleutbildning per ämnesområde

14 Stor variation i andel företagare och kombinatörer •Andelen företagare varierade mellan 0 och 24 procent. •Andelen kombinatörer varierade mellan 0 och 39 procent. •En examen från ett konstnärligt område, veterinär- och psykoterapeutexamen hade höga andelar såväl för företagare som för kombinatörer. •Grupper med en hög andel kombinatörer var arkitekt-, landskapsarkitekt- och yrkeslärarexamen samt vissa examina inom naturvetenskap, humaniora och teologi. 2014-06-25

15 Andel (procent) kvinnor och män som var etablerade på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen. Examinerade 1994/95–2006/07 Män Kvinnor

16 2014-06-25 Skillnader i etablering mellan kvinnor och män i samma examensgrupp •Det skiftar över åren om det är kvinnor eller män som haft högst etablering. •Bland examinerade 2006/07 var det vanligast med en något högre etablering för män än för kvinnor. •Fem grupper hade minst 4 procentenheter högre etableringsandel för män än för kvinnor 2006–2008. •Två grupper hade en sådan högre etableringsandel för kvinnor än för män 2006–2008.

17 Skillnader i etablering mellan examinerade med svensk och olika utländsk bakgrund Områden där examinerade med svensk bakgrund hade generellt högre etableringsandel än de med utländsk bakgrund Områden med små skillnader i etablering mellan examinerade med olika bakgrund Områden med varierande skillnader i etablering mellan examinerade med svensk och utländsk bakgrund Juridik och samhällsvetenskapUndervisningHumaniora och teologi NaturvetenskapMedicin och odontologi TeknikVård och omsorg Konstnärligt område 2014-06-25

18 Andel etablerade (procent) per ämnesområde 1996 till 2008. Examensårgångar 1994/95–2006/07.

19 2014-06-25 Skillnader mellan lärosäten •Varierar mellan olika examensgrupper. •Små skillnader bland annat för jurist-, läkar- och högskoleingenjörsexamen. •Största skillnaderna fanns för lärarexamen. •Bestäms till stor del av vilka utbildningar som finns vid lärosätet. •Högst etablering vid specialiserade lärosäten (teknik, vård och omsorg).

20 Summering •80 procent av de med examen från högskolan 2006/07 och som kunde följas upp på arbetsmarknaden (42 600) hade etablerat sig på arbetsmarknaden 2008. •75 procent var etablerade i ett yrke med krav på högskoleutbildning. •97 procent hade förvärvsarbetat under 2008. •Det finns stora variationer i hur etableringen på arbetsmarknaden gått för olika examina och ämnesområden. •Utländsk bakgrund försvårar etableringen. 2014-06-25


Ladda ner ppt "Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade från högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2006/07."

Liknande presentationer


Google-annonser