Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrala innehåll och kunskapskrav

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrala innehåll och kunskapskrav"— Presentationens avskrift:

1 Centrala innehåll och kunskapskrav
Värdskap på resmålet Centrala innehåll och kunskapskrav

2 Undervisningen i ämnet turism ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom turismen samt om turismens utveckling. Kunskaper om resmål och resvägar samt om marknadsföring och försäljning. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer. Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt. Kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdena. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert. Förmåga att samverka och kommunicera med andra. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

3 Mål 1 Organisationsplan, yrkesroller och arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

4 Mål 2 Destinationens förutsättningar och resmålets utbud.

5 Mål 3 Verksamhet, affärsidé och målgrupp.

6 Mål 4 Information och marknadsföring av företagets tjänster eller aktiviteter.

7 Mål 5 Val av transportmedel och alternativa vägar att nå resmålet.

8 Mål 6 Destinationens förändring beroende på olika säsonger.

9 Mål 7 Händelser och aktiviteter som påverkar destinationen.

10 Mål 8 Seder och bruk ur ett kulturellt perspektiv.

11 Mål 9 Företagskultur, policyer och oskrivna regler.

12 Mål 10 Miljöarbete på resmålet.

13 Mål 11 Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser.

14 Mål 12 Betydelsen av service och effektivitet i arbetet.

15 Mål 13 Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i all kommunikation.

16 Mål 14 Kommunikation och samverkan såväl inom som mellan olika avdelningar.

17 Kunskapskrav betyget E
Eleven beskriver översiktligt organisationsplan, yrkesroller och vanligt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Eleven redogör översiktligt för resmålets förutsättningar och utbud. Vidare beskriver eleven översiktligt verksamheten, dess affärsidé samt vilka målgrupper den främst vänder sig till. Eleven beskriver översiktligt olika resvägar och färdsätt som finns tillgängliga samt ger något exempel på betydelsefulla händelser som kan påverka destinationen. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enkla arbetsuppgifter av olika slag, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.

18 Kunskapskrav betyget E
Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arbete efter målgrupp och kulturella skillnader. Eleven tar i samråd med handledare hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi samt lagar, policyer och andra bestämmelser som är relevanta för arbetsuppgiften. Vidare informerar och använder eleven med viss säkerhet enkla metoder för att marknadsföra verksamhetens utbud av tjänster. Eleven förklarar översiktligt hur man arbetar med hänsyn till hållbar turism. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

19 Kunskapskrav betyget C
Eleven beskriver utförligt organisationsplan, yrkesroller och vanligt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Eleven redogör utförligt för resmålets förutsättningar och utbud. Vidare beskriver eleven utförligt verksamheten, dess affärsidé samt vilka målgrupper den främst vänder sig till. Eleven beskriver utförligt olika resvägar och färdsätt som finns tillgängliga samt ger några exempel på betydelsefulla händelser som kan påverka destinationen. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter av olika slag, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.

20 Kunskapskrav betyget C
Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arbete efter målgrupp och kulturella skillnader. Eleven tar efter samråd med handledare hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi samt lagar, policyer och andra bestämmelser som är relevanta för arbetsuppgiften. Vidare informerar och använder eleven med viss säkerhet metoder för att marknadsföra verksamhetens utbud av tjänster. Eleven förklarar utförligt hur man arbetar med hänsyn till hållbar turism. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

21 Kunskapskrav betyget A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat organisationsplan, yrkesroller och vanligt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för resmålets förutsättningar och utbud. Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat verksamheten, dess affärsidé samt vilka målgrupper den främst vänder sig till. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika resvägar och färdsätt som finns tillgängliga samt ger flera exempel på betydelsefulla händelser som kan påverka destinationen. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter av olika slag med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.

22 Kunskapskrav betyget A
Eleven anpassar med säkerhet sitt arbete efter målgrupp och kulturella skillnader. Eleven tar efter samråd med handledare hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi samt lagar, policyer och andra bestämmelser som är relevanta för arbetsuppgiften. Vidare informerar och använder eleven med säkerhet avancerade metoder för att marknadsföra verksamhetens utbud av tjänster. Eleven förklarar utförligt och nyanserat hur man arbetar med hänsyn till hållbar turism. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


Ladda ner ppt "Centrala innehåll och kunskapskrav"

Liknande presentationer


Google-annonser