Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal pedagogisk planering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal pedagogisk planering"— Presentationens avskrift:

1 Lokal pedagogisk planering

2 Vilka mål ska vi jobba med?
Titta i ämnets syfte vilka förmågor som eleverna ska träna Målen är inriktningsmål och är därför inte till för eleven Målen beskriver istället vilka förmågor som undervisningen ska ge möjlighet att utveckla Undervisningen ska förutsättningar att nå de långsiktiga målen

3 Hur ska eleven bedömas? Finns beskrivet i kunskapskraven efter åk 3, 6 och 9 I årskurs 9 finns även de kunskapskrav betygsstegen A, C och E Vad ska eleven göra för att visa med vilken kvalitet som han/hon använder förmågorna? Det centrala innehållet beskriver det ämnesinnehåll som eleverna ska tillämpa förmågorna på Ska bedömas i det skriftliga omdömet och via betyg

4 Vilket stoff ska vi använda?
Finns beskrivet i ämnets centrala innehåll Beskriver det ämnesinnehåll som eleven ska få arbeta med för att träna på att använda sina förmågor. Ska inte upplevas som någonting som eleverna ska kunna memorera inför ett prov Ämnesinnehållet ska eleverna kunna bearbeta med hjälp av sina nyvunna intränade förmågor Stoffet väljs ut i samarbete med eleverna

5 Hur ska undervisningen genomföras?
Vilka arbetsformer ska vi använda? Vilken tid har vi till förfogande? Hur ska vi få eleven att utmana sin tidigare förförståelse och sina egna erfarenheter? Vilka inlärningsstilar ska stimuleras i arbetet? Hur ska vi kunna lägga upp arbetet så alla elever stimuleras och utvecklas? Undervisningen planeras tillsammans med eleverna

6 Mål och måluppfyllelse
Analysera, bygga upp förståelse eller skapa tolkningar är någonting som händer inne i elevens huvud Det syns därför inte vid ett enskilt tillfälle Det är när eleven har förmåga att välja ut relevant och central fakta för att kunna beskriva, sammanfatta, dra slutsatser, förklara och argumentera som man kan se om eleven nått kunskapskvaliteerna

7 Ett konkret exempel Förmågan att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen Kunskapskraven efter åk 3 genom att ge exempel beskriver eleven likheter och olikheter i människors livsvillkor på olika platser och i olika tider Kunskapskraven efter åk 6 med stöd av kartor och andra källor berättar eleven om befolkningsfördelning över jordklotet, och ger exempel på någon orsak till fördelningen

8 Ett konkret exempel forts…
Kunskapskravet för betyg E efter åk 9 eleven bearbetar och beskriver enkla samband mellan klimat och vegetationszoner, befolkningsfördelning, migration och tillgång till naturresurser samt någon faktor av betydelse för försörjningen Kunskapskravet för betyg C efter åk 9 eleven undersöker och beskriver olika samband mellan klimat och vegetationszoner, befolkningsfördelning, migration och tillgång till naturresurser samt någon faktor av betydelse för försörjningen

9 Ett konkret exempel forts….
Kunskapskrav för betyg A efter åk 9 Eleven utreder och beskriver komplexa samband mellan klimat och vegetationszoner, befolkningsfördelning, migration och tillgång till naturresurser samt någon faktor av betydelse för försörjningen

10 Hur lägger vi upp undervisningen i t ex åk 8 för att träna på detta?
Föreläsning av läraren om hur det ser ut i olika delar av världen ( för att ge en helhetsbild ) Eleverna får välja en del av världen och förklara varför det ser ut som det gör. ( Utgångsfrågan kan då vara för eleven Hur är det att leva i den här delen av världen? ) Arbetet pågår i 3-4 lektioner ( beroende på hur långt lektionspasset är ) där eleven söker fakta, sovrar, granskar källkritiskt, analyserar sitt stoff och sammanfattar i ett arbete som ska presenteras. Eleven får välja hur de ska redovisa t ex via en muntlig presentation, Powerpoint med berättarröst eller via ett inlämningsarbete

11 Hur bedömer vi elevernas arbete?
I bedömningen tittar vi på vilket djup av eleven har i sina kunskaper. Kan eleven inte analysera eller ge några förklaringar alls blir det betyget F Kan eleven bara ge ytliga och enkla förklaringar så får eleven E Kan eleven visa på hur han/hon undersökt och kan beskriva fler olika samband så ges betyget C Om eleven kan göra en djupanalys och utreda varför det ser ut som det gör i sin del av världen och hittar svåra och komplexa förklaringar så blir betyget A


Ladda ner ppt "Lokal pedagogisk planering"

Liknande presentationer


Google-annonser