Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriftliga omdömen och betygssättning i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriftliga omdömen och betygssättning i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Skriftliga omdömen och betygssättning i praktiken
Ett exempel i Idrott och hälsa

2 Hur ser kunskapskraven ut?
Idrott och hälsa: Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

3 Vilka aspekter anges? Kunskapskrav Aspekt
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter /---/ 1. Lekar, spel och idrotter I danser och rörelse- och träningsprogram till musik /---/ 2. Rörelseprogram till musik Eleven kan även simma /---/ 3. Simma Eleven kan /---/ sätta upp mål för och planera träning /---/ utvärdera aktiviteterna /---/ föra /---/ resonemang om hur aktiviteterna /---/kan påverka hälsan och den fysiska förmågan 4. Planera, sätta upp mål för och utvärdera träning/aktiviteter Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter 5. Friluftsaktiviteter Dessutom kan eleven /---/ orientera 6. Orientera Eleven kan /---/ förebygga skador 7. Förebygga skador Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten 8. Nödsituationer vid vatten

4 Vilka nivåtermer för E anges?
Aspekt Nivåtermer för E 1. Lekar, spel och idrotter kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer varierar och anpassar sina rörelser till viss del 2. Rörelseprogram anpassar till viss del rörelser till takt, rytm och sammanhang 3. Simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge 4. Planera, sätta upp mål för och utvärdera träning/aktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera utvärdera genom att samtala om egna upplevelser föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 5. Friluftsaktiviteter planerar och genomför med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler 6. Orientera med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel 7. Förebygga skador på ett i huvudsak fungerande sätt förutse och ge enkla beskrivningar av risker 8. Nödsituationer med alternativa hjälpredskap under olika årstider

5 Vilka nivåtermer för C och A anges?
Aspekt Nivåskiljande termer för C Nivåskiljande termer för A 1. Lekar, spel och idrotter varierar och anpassar sina rörelser relativt väl varierar och anpassar sina rörelser väl 2. Rörelseprogram anpassar sina rörelser relativt väl anpassar sina rörelser väl 3. Simma 4. Planera, sätta upp mål för och utvärdera träning/aktiviteter på ett relativt väl fungerande sätt föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang på ett väl fungerande sätt föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang 5. Friluftsaktiviteter med relativt god anpassning. med god anpassning 6. Orientera med relativt god säkerhet med god säkerhet 7. Förebygga skador utvecklade beskrivningar välutvecklade beskrivningar 8. Nödsituationer

6 Hur vet läraren att NN kan delta i lekar, spel och idrotter, kan anpassa rörelser till takt, rytm och sammanhang, kan simma 200 meter etc? Elever genomför examinationsuppgifter som speglar kunskapskravens aspekter, ibland en aspekt, ibland flera aspekter samtidigt Resultat på examinationsuppgifter tolkas och översätts till kunskapsomdömen för de aspekter som har speglats Examinationsuppgifter är nödvändiga. Annars vet läraren inte vad NN kan. Läraren riskerar att sakna underlag för bedömning och kan låta bli att sätta betyg Elever ska informeras om grunderna för betygssättning. Det innebär att de ska veta vilka resultat de ska åstadkomma för att läraren ska översätta resultaten till kunskapsomdömen på en viss nivå för de aspekter som speglas i examinationsuppgifter. Vad ska till exempel framgå av ett godtagbart resultat?

7 Examinationsuppgift i aspekten ”planera, sätta upp mål för och utvärdera träning/aktiviteter”
Du ska genomföra ett konditionstest inom ramen för ett mätbart värde i Coopers test. Lägg in den statistik som efterfrågas i datorprogrammet, Beskriv ditt utgångsläge Beskriv de rekommendationer som ges Lägg upp en plan för hur du vill förbättra din kondition. Du väljer själv ”vägen” och du kan samråda med läraren. Redovisningstillfälle 1: Ange ditt nya resultat och jämför. Hur ser du själv på sambandet mellan ”vägen” och målet? Skriv.  Redovisningstillfälle 2: Ange ditt nya resultat och jämför. Förutom att du jämför och reflekterar, ska du skriftligt besvara 2-3 frågor på den teori om samband mellan kost, motion och hälsa vi har tagit upp gemensamt. Anknyt dina svar till dina resultat.

8 Bedömningsmall till uppgiften
C A Uppgiften och ditt resultat Du har testat dig, lagt in statistik, beskrivit ditt utgångsläge, satt upp mål, planerat verksamheter och utvärderat hur det gick Du har till övervägande del följt din plan och dina senare resultat bekräftar att de aktiviteter du planerade och genomförde till viss del gav det resultat du hade förväntat Du har följt din plan och dina senare resultat bekräftar att de aktiviteter du planerade och genomförde gav det resultat du hade förväntat Samband mellan kost, motion och hälsa Av dina svar framgår att du har förstått delar av den teori vi har behandlat Av dina svar framgår att du har förstått det mesta av den teori vi har behandlat Av dina svar framgår att du har förstått den teori vi har behandlat

9 Att översätta resultat till kunskapsomdömen
Så här kan prestationer på uppgiften översättas: E-nivå: ”NN kan testa sin kondition och föra in värden” ”NN kan på ett acceptabelt sätt redogöra för enkla samband mellan kondition, träning, kost och hälsa” C-nivå: ”NN kan sätta upp mål, lägga upp en plan, följa delar av planen och förbättra sin kondition” A-nivå: ”NN kan utförligt och nyanserat redogöra för komplexa samband mellan kondition, träning, kost och hälsa”

10 Att relatera kunskapsomdömen till kunskapskrav
Kunskapsomdömen i en viss aspekt (planera etc) Kunskapskrav i den aspekten (planera etc) E NN kan testa sin kondition och föra in värden NN kan på ett acceptabelt sätt redogöra för enkla samband mellan kondition, träning, kost och hälsa NN kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning NN kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan C NN kan sätta upp mål, lägga upp en plan, följa delar av planen och förbättra sin kondition NN kan redogöra för samband mellan kondition, träning, kost och hälsa NN kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning NN kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang A NN kan planera och följa en för sina syften fungerande plan NN kan utförligt redogöra för komplexa samband mellan kondition, träning, kost och hälsa NN kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning NN kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang

11 Bedömningsprocessen Kunskapskrav Aspekter & Nivåtermer Kunskapsomdömen
Examinationsuppgifter Rättning/bedömning av prestationer/resultat Kunskapsomdömen (som säkerställs i löpande iakttagelser)

12 Att översätta resultat till kunskapsomdömen
Vissa resultat kan vara svåra att översätta till kunskapsomdömen För att korrekt översätta till kunskapsomdömen behövs ibland flera resultat/prestationer som speglar samma aspekt Alla resultat kommenteras så att eleven förstår hur ett bättre resultat kan se ut

13 När översätts resultat till kunskapsomdömen?
En första översättning kan göras efter en inledande diagnos Ytterligare översättningar, baserat på nya resultat och på iakttagelser under lektioner, kan göras Inför utvecklingssamtal ska en översättning göras Inför betygssättning ska en översättning göras så att betyget speglar de kunskaper och förmågor eleven har vid betygstillfället Elever kan erbjudas att komplettera underlagen En ”portfölj” kan ge underlag för översättningar

14 Rättssäkra omdömen och betyg
Om en lärare har Erbjudit examinationsuppgifter som speglar kursplanens aspekter Bedömt resultat/prestationer på ett sätt som överensstämmer med de nivåtermer och de nivåskillnader som anges i kunskapskraven och Översatt resultat till korrekta kunskapsomdömen, Då har läraren tillgång till den information som krävs för att skriva ett rättssäkert omdöme om NN eller sätta ett rättssäkert betyg på NN Även en prövning kan ge läraren den information som krävs

15 Betygssättningsprocessen
Kunskapskrav Aspekter & Nivåtermer Examinationsuppgifter Rättning/bedömning av prestationer/resultat Kunskapsomdömen, (som säkerställs i löpande iakttagelser) Betygssättning Kunskapsomdömen och kunskapskrav jämförs. Sammanvägningar görs

16 Rättssäkra betyg förutsätter att en sammanfattande värdering görs enligt föreskrifterna
Det finns kunskapskrav för 3 betygsnivåer: E, C och A Resultat/prestationer översätts till kunskapsomdömen på 3 nivåer: E-, C- eller A-nivå. En sammanfattande värdering görs så här: E = Alla kunskapskrav för E är uppfyllda. D = Alla kunskapskrav för E och till övervägande del för C är uppfyllda. C = Alla kunskapskrav för C är uppfyllda. B = Alla kunskapskrav för C och till övervägande del för A är uppfyllda. A = Alla kunskapskrav för A är uppfyllda.

17 Betygsnivåerna D och B — ett exempel
I kunskapskraven i Idrott och hälsa kan 8 aspekter urskiljas: delta i lekar, spel och idrotter, 2. anpassa rörelser till takt, rytm och sammanhang, 3. simma etc På vardera betygsnivån C och A finns 8 nivåskiljande termer. Betyget D ska ges till en elev som uppfyller alla kunskapskrav för E och den övervägande delen av de 8 tillkommande kraven för C. Betyget B ska ges till en elev som uppfyller alla kunskapskrav för C och den övervägande delen av de 8 tillkommande kraven för A Vad som menas med ”till övervägande del” är inte preciserat Enstaka elever kan sitta mellan stolarna

18 Kunskapsrelaterade betyg eller normrelaterade betyg
Kunskapsomdömen ger underlag för betyg Resultat ger underlag för betyg Elevens resultat på examinationsuppgifter relateras till en extern referens Elevens resultat relateras till medelresultat Vad andra elever presterar påverkar inte betygen Vad andra elever presterar påverkar betygen Vilka resultat som ska åstadkommas för olika betyg på examinationsuppgifter kan beskrivas och exemplifieras i förväg Vilka resultat som ska åstadkommas för olika betyg kan inte beskrivas och exemplifieras i förväg Resultat som inte differentierar påverkar betygen Resultat som inte differentierar påverkar inte betygen Betyg kan spegla samma sorts kunskaper och förmågor på ungefär samma kvalitetsnivåer. Betyg kan vara rimligt likvärdiga Betyg kan spegla de kunskaper och förmågor som differentierar. Betyg kan vara jämförbara (vilket är något annat än likvärdiga)


Ladda ner ppt "Skriftliga omdömen och betygssättning i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser