Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll utbildning inför delegering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll utbildning inför delegering"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll utbildning inför delegering
Lagar och författningar Riktlinjer Delegering Hemmapärm Läkemedel: dispensering, läkemedelsformer, biverkningar, överlämnande av läkemedel, signering, Rapportering till ansvarig sjuksköterska Uppföljning av givet läkemedel Fickkort Kunskapstest Utvärdering Utbildningsmaterial för delegering inom hemtjänst och personlig assistans framtaget januari 2012 av Gunilla Gernadt-Bark och Elisabeth Gustafsson för Samverkansrådet i Östra Östergötland

2 Lagstiftning SOSFS 2009:6 Föreskrift Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Bedömning, planering, följa upp, ompröva, samarbete , i samråd SOSFS 2000:1 plus tillägg Föreskrifter och allmänna råd om Läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvården Krav på vem, vad och hur, vissa uppgifter kan delegeras i kommunal hälso- och sjukvård

3 Forts. Lagstiftning SOSFS 1997:14
Föreskrifter och allmänna råd om delegering 2010:659 Patientsäkerhetslagen Hälso- och sjukvårdspersonal Eget ansvar för uppgiften Förenligt med god och säker vård Den som överlåter en uppgift till någon annan ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften Skall rapporteras om patienten drabbas av skada eller utsätts för risk

4 Forts. Lagstiftning SOSFS 2011:9
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitesarbete Rutiner ska finnas för att säkra god kvalitet Avvikelserapportering ska finnas Uppföljning – veta att vården är av god kvalitet Patientdatalagen 2008:355 SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården

5 Lokala riktlinjer Samverkan Landstinget och kommunerna i östra länsdelen – Wreta Landstingets hemsida: Riktlinjer delegering Riktlinjer för läkemedel inom hemtjänsten och personlig assistans Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård och tandvård Rapporteringsskyldighet mellan vårdgivare för att identifiera vårdskada eller risk för vårdskada

6 Riktlinjer delegering

7 Hälso- och sjukvårdsuppgifter i särskilt boende, hemtjänst, rehabstöd och hemsjukvård

8 För delegering gäller att:
Sjuksköterska överlåter en medicinsk uppgift till person som saknar formell kompetens för uppgiften Skall vara förenligt med god och säker vård för patienten Reell kompetens erhålls genom praktisk erfarenhet och/eller fortbildning Delegeringen är personlig Den som delegerar är skyldig att förvissa sig om att den som mottar delegeringen har kunnande och förmåga att utföra uppgiften Skyldig att upplysa om sin förmåga att utföra delegerad uppgift Om den som uppgiften ska delegeras till anser att han eller hon inte har tillräckliga kunskaper för att utföra uppgiften får den inte delegeras.

9 Forts delegering Delegering över organisationsgränser kan endast ske om mottagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. Om den som delegerat slutar sin befattning upphör beslutet att gälla. Om den som fått en delegering slutar sin befattning upphör beslutet om delegering att gälla. Delegeringsbeslutet ska omprövas när omständigheterna påkallar det och ska omedelbart återkallas om beslutet inte längre är förenligt med en god och säker vård

10 Forts. delegering Den som delegerat måste bevaka att uppgiften utförs på ett säkert sätt Delegeringen är tidsbegränsad till högst ett år Varje delegeringsbeslut ska vara dokumenterat och underskrivet av båda parter

11 Delegeringsbeslut Ska dokumenteras och följande ska framgå:
vilken uppgift som har delegerats vem som delegerat uppgiften till vem uppgiften delegerats tiden för delegeringsbeslutets giltighet datum för beslutsfattandet delegeringsbeslutet ska undertecknas av både den som delegerar och den som mottar delegeringen

12 Hemmapärm och Individuell handlingsplan
Syfte, innehåll Gemensamt ansvar Förvaras synlig om inte brukaren har starkt önskemål om annan placering Pärmen ska följa med brukaren/patienten till sjukhuset och tillbaka igen

13 Aktuella dispenseringssystem Demonstrera
Dosett Apodosdelat Kombination

14 Läkemedelsformer Demonstrera
Depot plåster - bytes av Dsk/Ssk enl.ord. Inhalationer – spray med Nobulett, pulver, viktigt att skaka medicinen innan den ges. Instruera andningsteknik vid inhalation. Kapsel - Ska ej delas pga ökad risk för biverkning i magsäcken. Kapseln ska lösas upp i tarmen. Klysma/lavemang - appliceras i ändtarm Mixtur - flytande, tas enl. ordination Nässpray/näsdroppar – appliceras i näshåla

15 Läkemedelsformer Demonstrera
Orala inhalationssprayer/pulver - spayas i munnen för snabb effekt Resoribletter - läggs under tungan. Ger snabb effekt. Salva/kräm - smörjes tunt enl. ordination på hud Stolpiller/suppositorie - appliceras i ändtarm Syrgas Tablett - sväljes hela. Kan i vissa fall delas eller krossas vb. Vagitorie - appliceras i slidan Ögondroppar/ögonsalva - appliceras i öga enl. ordination. Minst 5 min mellan olika sorter i samma öga. Örondroppar/ öronsalva – appliceras i hörselgång

16 Överlämnande av läkemedel praktiskt
Ansvar Kontroll mot läkemedelslista, dosrecept Iordningställd dos tas fram Kontroll ang. rätt vårdtagare, rätt läkemedel, rätt dos, rätt tid, rätt styrka, rätt administrationssätt Vid Apodos/dosett kontroll av rätt vårdtagare, rätt tid Signering

17 Ordinationskort-dosrecept

18 Signeringslista

19 Signeringslista

20 Signeringslista

21 Läkemedelslista

22 Dokumentation Signeringslista Presentation av lista
Förvaring i hemmapärm Avvikelse Journalhandling Läkemedelslista Förvaring Uppdatering Journaldokumentation Iakttagelse Åtgärd

23 Vanliga biverkningar Gå igenom de vanligaste biverkningarna
Rapporteringsskyldighet till sjuksköterska Skall dokumenteras

24 Rapportering till ansvarig distriktssköterska
Vid förändringar i vårdtagarens tillstånd Vid tillbud och felhantering Misstänkt biverkan Kontakta alltid Dsk. vid behovsläkemedel Alla avvikelser ska meddelas Dsk. och dokumenteras enligt rutin

25 Fickkort

26 Kunskapstest

27 Utvärdering


Ladda ner ppt "Innehåll utbildning inför delegering"

Liknande presentationer


Google-annonser