Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

vetenskap + vardag = kvalitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "vetenskap + vardag = kvalitet"— Presentationens avskrift:

1 vetenskap + vardag = kvalitet
Tandläkarförbundets syn på kvalitet Kvalitet måste ha en koppling till det kliniska arbetet. När hela teamet är med i kvalitetsarbetet blir engagemanget levande. Lotten Bergström 1

2 vetenskap + vardag = kvalitet
Vad är målet för tandvården? Att ge patienten ett bra omhändertagande och en god vård Hur kan vi lyckas med det? att patienten bemöts med omtanke och respekt att vården håller hög kvalitet att alla i tandvårdsteamet kan bidra

3 vetenskap + vardag = kvalitet
Vad menar vi med ordet kvalitet? vetenskap arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (med adekvat kunskap och praktiskt erfarenhet) och vardag att uppfylla de krav som lagar och förordningar ställer tillsammans kan teamet utföra en bra tandvård med kvalitet

4 vetenskap + vardag = kvalitet
För att upprätthålla sin kompetens krävs att alla i tandvårdsteamet tar del av nya rön inom odontologin deltar i efterutbildning För att ha kunskap om lagar och förordningar krävs vetskap om reglerna hitta modeller hur de ska tillämpas i vardagen

5 vetenskap + vardag = kvalitet
Tandvårdslagen (1998:125) Patientsäkerhetslagen (2010:659) Patientdatalagen (2008:355) Läkemedelslagen (1992:859) Patientskadelagen (1996:799) Lagen (1993:584) om medicin-tekniska produkter Produktansvarslag (1992:18) Produktsäkerhetslag (2004:451) Lag (2008:355) om statligt tandvårdsstöd SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ersätts 2012 av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för sytematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2004:11 om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården SOS Hygienrutiner i tandvården meddelandeblad 8/2000 SOSFS 2005:26 Hantering av smittförande avfall m m m m

6 vetenskap + vardag = kvalitet
Hur ska alla inom tandvården känna till och förstå alla dessa regler?

7 vetenskap + vardag = kvalitet
Hur ska alla inom tandvården känna till och förstå alla dessa regler? med hjälp av bra kvalitetssystem som är noggrant utformade och heltäckande Men för att komma igång behövs många olika vägar in i ett arbete som bygger på kvalitet

8 vetenskap + vardag = kvalitet
Tandläkarförbundets serie Kunskap&kvalitet tar upp de viktigare områdena och sammanställningen har gjorts så att den är lättillgänglig för hela teamet omskrivning av lagar och förordningar till ”vanlig” svenska samarbete med SoS som sett till att innehållet är riktigt Målet är att engagera alla i teamet Det är när hela teamet är säkra i sina olika roller som det blir god tandvård och bra omhändertagande av patienten

9 vetenskap + vardag = kvalitet
Kvalitetssäkra din journalföring CE-märkta medicin-tekniska produkter Medicinsk riskbedömning för tandläkare Tandläkarens ansvar och skyldigheter Försäkring för patient och tandläkare Hygien i tandvården Avvikelser; lär av misstag, egna och andras Avvikelser; anteckningar Beställ: medlem 0 kr icke-medlem 50 kr

10 vetenskap + vardag = kvalitet
Patientsäkerhetslagen (2010:659) innebär både nya krav och nya möjligheter. - patientsäkerhetsberättelse ska göras årligen - engagera personalen i arbetet

11 vetenskap + vardag = kvalitet
Patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla (1 mars) enligt lagen fördelning av det organisatoriska ansvaret över patientsäkerheten hur har arbetet med patientsäkerhet bedrivits under förra året vilka åtgärder för att förbättra vilka resultat har det gett enligt SOSFS 2011:9 från 2012 ansvaret för att utveckla och säkra patientsäkerheten egenkontroll och hur den visat/ändrat patientsäkerheten samverkan för att tillgodose patienters behov av säker vård hantering av risk för vårdskador samt bedömning av omfattning/frekvens av dessa rapporter för allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada hur många vårdskador har förekommit och hur många allvarliga inkomna klagomål/synpunkter från personal, patienter och övriga och hur dessa hanterats Patientsäkerhetsberättelsen ska finnas tillgänglig som den som vill ta del av den

12 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet kvalitetsregister/nationella riktlinjer journaler kommunikation med patienten hygienrutiner odontologiska ämnen avvikelsehantering

13 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit Presentation på OR /11 Nationella riktlinjer för tandvården Socialstyrelsen utarbetar dessa på uppdrag av regeringen. Riktlinjerna för vuxentandvård är klara. De går att beställa hos Socialstyrelsen

14 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet kvalitetsregister/nationella riktlinjer journaler kommunikation med patienten hygienrutiner odontologiska ämnen avvikelsehantering

15 vetenskap + vardag = kvalitet
Vad måste journalen innehålla? patientens identitet kringhändelser: återbud, telefonrådgivning etc sjukhistoria – aktualiserad med jämna mellanrum diagnos; mer detaljerat än det som krävs för tandvårdsförsäkringen prognos undersökningsprotokoll till patienten vid litet större behandling information till patienten om behandlingsalternativ samtycke till behandling komplikationer epikris signering kontinuerligt

16 Utvärdering journalföring

17 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet kvalitetsregister/nationella riktlinjer journaler kommunikation med patienten hygienrutiner odontologiska ämnen avvikelsehantering

18 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet Den nya lagen lägger stor vikt vid kommunikation med patienten Patienten ska kunna framföra frågor, klagomål och bli bra bemött Patienten är underläge jämfört med all personal inom tandvården: munnen är mycket privat, man har svårt att förstå hur och varför, det kostar pengar och gör ont Om patienten möts med kontaktskapande empati, vänds klagomål/frågor till något positivt Kommunikation som bygger på empati (giraffmetoden – Nonviolent Communication) att uttrycka sig tydligt att lyssna att möta patienten med empati att återkoppla

19 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet kvalitetsregister/nationella riktlinjer journaler kommunikation med patienten hygienrutiner odontologiska ämnen avvikelsehantering

20 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet Viktiga punkter beträffande hygien: basala hygienrutiner – handhygien, handskar, lämpliga arbetskläder, vid behov stänkskydd profylax vid endokardit smittspridning – MRSA – tvätta ytor mellan patienter mikrobiell vattenkvalitet i uniten – spola igenom vattensystemet minst tre minuter när arbetsdagen inleds – kontroll minst en gång/år skötsel av instrument – sterilisering och autoklavering – kontroll av rutiner och apparater tandtekniska arbeten – desinfektion när de sänds iväg och när de återkommer avfall – smittförande avfall, amalgamavfall

21 Utvärdering hygien

22 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet kvalitetsregister/nationella riktlinjer journaler kommunikation med patienten hygienrutiner odontologiska ämnen avvikelsehantering

23 vetenskap + vardag = kvalitet
Ständig utveckling inom odontologin alla inom teamet ska vara uppdaterade på sina områden kontinuerlig uppdatering inom odontologins basområden kurser i alla odontologiska ämnen odontologisk riksstämma vetenskapliga artiklar SBU-rapporter, nationella riktlinjer

24 vetenskap + vardag = kvalitet
Egenkontroll tillsammans med hela teamet kvalitetsregister/nationella riktlinjer journaler kommunikation med patienten hygienrutiner odontologiska ämnen avvikelsehantering

25 vetenskap + vardag = kvalitet
Avvikelser; lär av misstag, egna och andras avdramatisera arbetet alla ska delta, trygghet i den lilla gruppen, tandläkare, tandsköterska, tandhygienist vad är en avvikelse = något som vi inte vill ska hända igen allvarliga fel anmäls till SoS, även vardagliga fel ändras kulturen ska vara tillåtande och öppen alla deltar i förbättringsarbetet, kvalitetsarbetet blir deras ansvar den som gör fel ska kunna tala om det; en medarbetare ska säga till om någon annans fel utan negativa konsekvenser det ska vara positivt att rapportera ett fel = möjlig förbättring notera avvikelser i Anteckningsboken, följ upp dem och ta med informationen i patientsäkerhetsberättelsen

26 vetenskap + vardag = kvalitet
Att göra en egenkontroll tillsammans ger en bra insikt om verksamheten för alla Kvalitetsarbete är aldrig avslutat. Det ska upprepas hela tiden. Variera arbetet med olika tema; avvikelser och journal är viktiga delar Ge egna ansvarsområden till olika medlemmar i teamet tillsammans kan teamet utföra bra tandvård med kvalitet

27 vetenskap + vardag = kvalitet
Tandläkarförbundets syn på kvalitet Kvalitet måste ha en koppling till det kliniska arbetet. När hela teamet är med i kvalitetsarbetet blir engagemanget levande. Lotten Bergström 27


Ladda ner ppt "vetenskap + vardag = kvalitet"

Liknande presentationer


Google-annonser