Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partille Kommun 2012 Ingegerd Winqvist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partille Kommun 2012 Ingegerd Winqvist"— Presentationens avskrift:

1 Partille Kommun 2012 Ingegerd Winqvist
Inventering av behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning Partille Kommun 2012 Ingegerd Winqvist

2 Inventeringen 2007 Målgrupp 84 från VOF och 64 från SAF
Partille Kommun genomförde tillsammans med psykiatrin en inventering 2007. De förbättringsområden som identifierades efter analys av resultatet av inventeringen var bl a Kommunens enhet för socialpsykiatri inom VOF (Vård- och omsorgsförvaltningen) hade ett gott samarbete med öppenvårdspsykiatrin, men det fanns ingen tydlig metod för samarbetet. Öppenvårdspsykiatrin kände inte till hur den övriga socialtjänsten för vuxna fungerade i kommunen, t ex SAF (Social- och arbetsförvaltningen).

3 Avdelningar inom socialtjänst för vuxna, VOF och SAF samarbetade för litet. Speciellt kring gruppen personer med samtidigt missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Oklart hur personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skulle få stöd. De hade inte tillgång till det boendestöd som var organiserat för andra personer med psykisk funktionsnedsättning. Det fanns stora behov av insatser kring träffpunkt och arbetsträning.

4 Under åren fram till 2012 har verksamheterna genomfört förändringar för att förbättra insatserna.
Öppenvårdspsykiatrin och kommunens socialtjänst har gemensamt infört arbetssättet Resursgrupp med två vård- och stödsamordnare för personer med behov av insatser från båda huvudmännen. Socialtjänsten i kommunen, VOF och SAF, har bildat ett gemensamt stöd- och beroendeteam på fem personal. De stödjer f n 18 personer med både missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

5 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får boendestöd av en särskild personalgrupp som ingår i den socialpsykiatriska enheten. Kommunen har arbetat med metoderna Supported Employment och IPS (IPS införs under 2013) för att stödja personer med funktionsnedsättning ut i sysselsättning och arbete.

6 Inventeringen 2012 Den inventerade målgruppen är de som har insatser i kommunen för psykisk funktionsnedsättning. Antal 105. Har personen de senaste 12 mån haft kontakt med både socialtjänst och psykiatri? Svar % av 105 personer Ja 90 Nej 9 Ej känt 1

7 Har personen under de senaste 12 månaderna haft kontakt med en vårdcentral?
Svar % av 105 personer Ja 61 Nej 6 Ej känt 35

8 Kring hur många av personerna har ni under de senaste 12 månaderna samarbetat med en annan myndighet/organisation? % av 105 personer 73

9 Är en samordnad individuell plan upprättad enligt 2 kap
Är en samordnad individuell plan upprättad enligt 2 kap. 7§ SoL eller 3 f § HSL? Svar % av 105 personer En plan är upprättad 39 En plan håller på att upprättas 14 Det saknas en plan 47

10 Hur många personer har haft någon form av arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna? Svar % av 105 personer Ja 25 Nej 71 Ej aktuellt 4 Ej känt

11 Jämförelse livsområden
Genomsnittlig % Har pågående insats men behöver mer + Har ingen insats men behov av insats Personlig vård och hemliv 13,8 Kommunikation och förflyttning 12,0 Mellanmänskliga relationer 12,9 Lärande och utbildning 14,2 Arbete, sysselsättning o ekonomi 29,8 Samhällsgemenskap, socialt o medborgerligt liv 35,5

12 Hälsosituation 51 30 12 3 40 24 11 5 21 14 4 6 Problem finns
Problem finns % av 105 personer Har pågående insats som motsvarar behov Har pågående insats men behov av ytterligare Har ingen insats med behov av insats Somatisk sjukdom 51 30 12 3 Tandhälsa 40 24 11 Alkoholproblem 5 Narkotikaproblem 21 14 Problem med tobak o snus 4 6

13 Har personen ett aktuellt behov av psykiatriska insatser?
Svarsalternativ % av 105 personer Har ej behov av insats eller har pågående insatser som kan upphöra 1 Har pågående insats men den kan minska Har pågående insats som motsvarar behoven 27 Har pågående insats men behov av ytterligare 47 Har ingen insats men behov av insats 7 Ej känt 2

14 Förbättringsområden Arbete och syselssättning Delaktighet i samhället
Individuell plan Insatser från psykiatrin De som inte har insatser från kommunen. Hur många? Vem har de kontakt med? Inventering tillsammans med psykiatrin och andra organisationer 2015

15 GAP analysen Partille Kommun saknade:
Stöd när det gäller supported education Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller Intensiv CASE-management enligt ACT- modellen för högkonsumenter Samordnade åtgärder för nyinsjuknade personer enligt ACT-modellen med familjeinterventioner och social färdighetsträning.


Ladda ner ppt "Partille Kommun 2012 Ingegerd Winqvist"

Liknande presentationer


Google-annonser