Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre
Överenskommelse 2014 Maj Rom

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg
Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut

3 Äldre – ÖK 2014 Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar Vad händer sen? Förebereda för Hur ser fortsättningen ut när denna ök avslutats? Fortsatt action. Bibehålla fokus på att göra skillnad för sjuka äldre.

4 Nytt 2014 Stöd till Rikssår – ingen prestationsersättning
Senior alert - delta i punktprevalensmätning för att få ersättning för täckningsgrad i SÄBO Senior alert - mer fokus på riskbedömningar i hemtjänst och hemsjukvård Ny inrapportering av data från landstingen kommer att ge möjlighet att visa upp resultat på vårdcentralsnivå Redovisa utskrivningsklara patienter på kommunnivå

5 Överenskommelse 2014 Prestationsersättning - fem områden, 840 miljoner kronor Länsövergripande medel till kommuner och landsting – utvecklingsledare och analysarbete – 90 miljoner kronor Medel till kvalitetsregister och analysportal – Svenska Palliativregistret, Senior alert, SveDem, BPSD-registret och Rikssår – 29,5 miljoner kronor Medel till Famna och Vårdföretagarna - 8 miljoner kronor Medel till SKL – nationell samordning, ledningskraft, psykisk ohälsa, kvalitetssäkrad välfärd – 33,5 miljoner kronor

6 Gemensamma medel på länsnivå
Utvecklingsledare - 66 miljoner kronor Fokus på förbättringsarbete Bidra till att de nya arbetssätten blir vardag Analysarbete - 24 miljoner kronor 2 miljoner till de tre stora regionerna, 1 miljoner till övriga län Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar Omfatta både kommuner och landsting Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen

7 Grundläggande krav 1 Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan . (Gemensam för kommuner och landsting i ett län/ett dokument per län) Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning och redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare Hur länet avser att skapa lånsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet Hur privata och idéburna utförare kan involveras

8 Grundläggande krav 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) (Kommuner och landsting var för sig, ett dokument per huvudman) Beskriva hur Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering har bedrivits inom vård och omsorg om äldre Vilka resultat som uppnåtts i arbetet med att säkra verksamheternas kvalitet

9 Prestationsersättning 2014
840 miljoner kronor Grundläggande krav Samma områden Samma beräkningsmodell som 2013 Visa upp resultat på vårdcentralsnivå

10 God vård i livets slutskede 2014 70 miljoner kronor
Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret är ett grundkrav Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting 50 miljoner kronor för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest 20 miljoner kronor för 10% förbättring eller genomsnittlig måluppfyllelse på minst 60% Det röda i spindeln ska bli grönt!

11 Preventivt arbetssätt 2014 120 miljoner kronor
Täckningsgrad i SÄBO, Senior alert – Grundläggande krav att delta i punktprevalensmätning. 50 miljoner kronor Hela den vårdpreventiva processen, Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert. Kommunfokus på hemtjänst och hemsjukvård (ej SÄBO)– 50 miljoner kronor Bedömning av munhälsa i Senior alert – alla, 20 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landsting

12 God vård vid demenssjukdom 2014 100 miljoner kronor
Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård – 25 miljoner kronor Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem – 25 miljoner kronor Symptomskattning med registrering i BPSDregistret – 50 miljoner kronor

13 Läkemedel 2014 – 300 miljoner kronor
Olämpliga läkemedel – 100 miljoner kronor Läkemedel mot psykos miljoner kronor Antiinflammatoriska läkemedel – 100 miljoner kronor Alla 75 år och äldre Statistisk säkerställd förbättring 70% till kommuner och 30% till landstinget

14 Sammanhållen vård och omsorg 2014
Månadsvis inrapportering av data på vårdcentralsnivå Rapportera utskrivningsklara Statistiskt säkerställd förbättring Undvikbar slutenvård - 50 miljoner kronor Återinläggningar inom 30 dagar – 200 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landstinget


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser