Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog."— Presentationens avskrift:

1 Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog

2

3

4

5 BNP i Sverige Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2012 årspriser; säsongrensade data Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

6 BNP i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader Procentuell förändring

7 BNP och arbetade timmar Indextal 2007 kvartal 4 = 100

8 Hushållens konsumtion och sparande Procent respektive procentuell förändring
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

9 Arbetsmarknadsgap* och timlöner Procentuell förändring respektive procent av potentiella timmar
Källa: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

10 Relativ arbetslöshet och timlöneökningar
Procent av arbetskraften respektive procentuell förändring Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting. MakroNytt 3/2013

11 Skatteunderlagsprognos februari 2014

12 Skatteunderlagstillväxt enligt olika definitioner Årlig procentuell förändring

13 Realt skatteunderlag, intäkter och kostnader

14 Utvecklingen av välfärdstjänster, resurser och befolkning
Total utveckling för vård, skola och omsorg

15 Kommunernas välfärdstjänster för barn, unga och gamla
Här ingår endast skola, barnomsorg, barn- och ungdomsvård samt äldreomsorg

16 Kommunsektorns kostnader per invånare i olika åldrar Genomsnittlig kostnad = 100, cirka 80 000 kronor per invånare år 2012

17 Utvecklingen av antalet invånare i olika åldersgrupper

18 Två mått på försörjningsbörda

19 Utvecklingen inom äldreomsorgen

20 Andelen män och kvinnor med äldreomsorg i olika åldersgrupper

21 Få tror att mest resurser satsas idag år 2013
”Nu kommer en fråga om vilket år mellan 1960 och 2013, som du tror att svenska kommuner och landsting totalt sett satsade mest resurser på några av sina verksamheter. Vilket av följande år tror du att svenska kommuner och landsting satsade mest resurser på några av sina verksamheter?” % Bas: Totalt 1162 ip.

22 Majoritet tror att skolan, omsorgen och sjukvården kommer få mer resurser
”Hur tror du att det kommer att vara år 2020? Tror du att svenska kommuner och landsting år 2020 kommer att satsa mindre resurser, ungefär lika mycket eller mer resurser jämfört med idag på ... ?” % Bas: Totalt 1162 ip.

23 Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent
Källa: Statistiska centralbyrån. Resultat feb -14: 2013: 10,7 2014: 5,0

24 Ekonomirapporten. Oktober 2013
Antal kommuner med underskott samt med resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag Källa: Statistiska centralbyrån. Ekonomirapporten. Oktober 2013

25 Ekonomirapporten. Oktober 2013
Resultat i kommun och koncern år 2012 per befolkningsintervall Kronor per invånare Källa: Statistiska centralbyrån. Ekonomirapporten. Oktober 2013

26 Ekonomirapporten. Oktober 2013
Kostnadsutveckling och demografiska förändringar inom skolan Index 2000=100 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. Oktober 2013

27 Ekonomirapporten. Oktober 2013
Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2012 = 100 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. Oktober 2013

28 Investeringsutgifter och avskrivningar Miljarder kronor
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. Oktober 2013

29 Självfinansiering av investeringar, år 2012 och genomsnitt 2008–2012 Procent
Källa: Statistiska centralbyrån.

30 Långfristiga skulder per finansieringslösning Miljarder kronor
Källa: Statistiska centralbyrån.

31 Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent
Källa: Statistiska centralbyrån. Resultat feb -14 2013: -1,5 2014: 2,2

32 Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag Källa: Statistiska centralbyrån.

33 Ekonomirapporten. Oktober 2013
Kostnadsutveckling och demografisk förändring inom landstingens hälso- och sjukvård Index 2001=100 Källa: Statistiska centralbyrån. Ekonomirapporten. Oktober 2013

34 Ekonomisk tillväxt och satsningar på hälso- och sjukvård Storhet
Källa: OECD och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. Oktober 2013

35 Ekonomirapporten. Oktober 2013
Åtgärdbar dödlighet, antal döda per invånare ålderstandardiserat Antal Källa: OECD och Nolte/McGee. Ekonomirapporten. Oktober 2013

36 Skatteförändringar kommuner

37 Skatteförändringar landstingen

38 Resultat i kommuner och landsting Procent och miljarder kronor
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

39 Offentligt finansiellt sparande, huvud- respektive sidokalkyl Procent av BNP
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.


Ladda ner ppt "Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog."

Liknande presentationer


Google-annonser