Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. April 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. April 2014"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. April 2014
Diagrammen

2 Diagram 1 • Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor
Ekonomirapporten. April 2014

3 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 2 • BNP i Sverige Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2012 årspriser; säsongrensade data Ekonomirapporten. April 2014

4 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 3 • Hushållens konsumtion och sparande Procentuell förändring resp. procent av disponibel inkomst Ekonomirapporten. April 2014

5 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 4 • BNP och arbetade timmar Indextal 2007 kvartal 4 = 100, säsongsrensade värden Ekonomirapporten. April 2014

6 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 5 • Relativ arbetslöshet och timlöne-ökningar enligt konjunkturlönestatistiken Procent av arbetskraften respektive procentuell förändring Ekonomirapporten. April 2014

7 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 6 • Skatteunderlag och den kommu-nala sektorns totala intäkter Index 100=år 2005 Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

8 Diagram 7 • Konjunkturvariationer BNP-nivå
Ekonomirapporten. April 2014

9 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 8 • Antal sysselsatta och antal arbetade timmar Index 1998 = 100 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

10 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 9 • Konsumtionsvolym och arbetade timmar, egen regi och totalt Index 1998 = 100 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

11 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 10 • Arbetskraftskostnadernas andel i kommuner respektive landsting Andelar av kostnaderna för egen regi Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

12 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 11 • Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag Ekonomirapporten. April 2014

13 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 12 • Antal kommuner med underskott samt med resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag Ekonomirapporten. April 2014

14 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 13 • Kommunernas resultat 2013 inklusive samt exklusive beräknad återbetalning från AFA Försäkring Ekonomirapporten. April 2014

15 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 14 • Nyckeltalsjämförelse mellan kommunerna indelade efter resultat Ekonomirapporten. April 2014

16 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 15 • Medelskattesats och antal skatteförändrare Procent och antal kommuner Ekonomirapporten. April 2014

17 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 16 • Generella och specialdestinerade statsbidrag Miljarder kronor i 2012 års priser och procentuell utveckling Ekonomirapporten. April 2014

18 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 17 • Kostnadsutveckling och demografiska behov Procentuell utveckling Ekonomirapporten. April 2014

19 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 18 • Kommunernas investeringar och avskrivningar Miljarder kronor, löpande pris Ekonomirapporten. April 2014

20 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 19 • Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2012 = 100 Ekonomirapporten. April 2014

21 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 20 • Ökade behov från demografiska förändringar inom äldreomsorgen Femårigt glidande medelvärde, procent per år Ekonomirapporten. April 2014

22 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 21 • Avvikelse mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad, kommungrupper, Procent Källa: Statistiska centralbyrån. Ekonomirapporten. April 2014

23 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 22 • Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

24 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 23 • Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent Källa: Statistiska centralbyrån. Ekonomirapporten. April 2014

25 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 24 • Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag Källa: Statistiska centralbyrån. Ekonomirapporten. April 2014

26 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 25 • Landstingens resultat 2013 samt resultat rensat för tillfälliga poster Procent av skatter och bidrag Källa: Statistiska centralbyrån. Ekonomirapporten. April 2014

27 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 26 • Kortsiktig handlingsberedskap och långsiktig kapacitet Landstinget i Östergötland 2012 och 2013 Rescaling 0–1 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

28 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 27 • Kortsiktig handlingsberedskap och långsiktig kapacitet i Stockholms läns landsting och i Region Skåne, utfall 2013 Rescaling 0–1 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

29 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 28 • Medelskattesats och antal skatteförändrare Procent och antal landsting Ekonomirapporten. April 2014

30 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 29 • Generella och specialdestine-rade statsbidrag Miljarder kronor i 2012 års priser och procentuell utveckling Ekonomirapporten. April 2014

31 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 30 • Kostnadsutveckling* och demografiska behov Procentuell utveckling Anm.: Rensat för effekten av skatteväxlingar. Ekonomirapporten. April 2014

32 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 31 • Landstingens investeringar, löpande priser Miljarder kronor Ekonomirapporten. April 2014

33 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 32 • Sluten somatisk vård, utveckling av kostnader per vårdtillfälle (fasta priser) och genomsnittlig vårdtid 2008–2012 Procent Källa: KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

34 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 33 • Utvalda diagnoser, utveckling av kostnader per vårdtillfälle i fasta priser och genomsnittlig vårdtid samt kvalitet 2008–2012 Procent Källa: KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomirapporten. April 2014

35 Ekonomirapporten. April 2014
Diagram 34 • Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Ekonomirapporten. April 2014


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. April 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser