Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten."— Presentationens avskrift:

1 Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

2 SOU 2008:18 Kerstin Wigzell 2010 Överenskommelse regering – SKL Avsiktsförklaring Gotland 2010 nov; projektledare Gotland 2011 ny Överenskommelse regering - SKL Bakgrund

3 av att utveckla en evidenspraktik inom socialtjänsten av ett samordnat och långsiktigt statligt stöd som inte är projektbaserat av kunskapsutveckling och ökad brukarmedverkan inom socialtjänsten av att regeringen och huvudmännen (SKL) i framtiden träffar avtal om gemensamma mål och insatser för att stödja kunskapsutveckling inom socialtjänsten SOU 2008:18 ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren” konstaterade att det finns ett stort behov …..

4 Att skapa och utveckla befintliga mötesplatser för lärande, erfarenhets och kunskapsutbyte mellan teori och praktik. Att stödja kompetensutveckling om innebörden av evidensbaserad kunskap och praktik. Att stödja metodutveckling av evidensbaserad kunskap. Att stödja det vardagliga kunskapssökandet bland medarbetare. Att skapa förutsättningar för förbättrad uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete. Avsiktsförklaring Gotland - Mål

5 Att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten att brukarna ska få del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Krävs ett målinriktat och uthålligt förbättringsarbete för att nå dit. Överenskommelser mellan regering och SKL – övergripande mål.

6 Vi startade med att göra en kartläggning….. Vad gör vi på Gotland, då…?

7 Det finns en struktur för kunskapsutveckling inom avdelningarna som t ex kompetensutvecklingsplaner och utbildningsgrupper. Finns liten kunskap om evidensbaserad praktik Finns ingen sammanhållen struktur för hela socialförvaltningen vad gäller kunskapsutveckling.. Vi såg att…

8 Det finns ingen strukturerad samverkan mellan utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare… Det finns ingen funktion som har till uppgift att samordna kunskapsutvecklingsfrågor… Det finns ingen sammanhållande struktur för SKL;s olika projekt inom överenskommelsen. Vi såg också att…

9 Vi gjorde ett förslag på en skiss över hur de regionala stödstrukturerna skulle kunna se ut. Vad kan vi göra åt det……

10

11 ..med verksamhetsutvecklare från avdelningarna, utvecklingsledare, någon representant från folkhälsa, utbildningsstrateg från hälso- och sjukvården….. Vi har beslutat att skapa ett ”kunskapsutvecklingsråd”……

12 Att arbeta efter målen i avsiktsförklaringen Gotland Att hålla samman kunskapsutvecklingen inom socialförvaltningen Att hålla kontakt med FoU miljöer Att vara med och sprida kunskap om evidensbaserad praktik och…?..... Deras uppgift skulle kunna vara….

13 Vad är evidensbaserad praktik?

14 EBP Evidensbaserad praktik Professionens erfarenhetsbaserade kunskap Brukarens kunskap, erfarenhet och önskemål Bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap Eviden s- basera d prakti k

15 Ett förhållningssätt och en metod i mötet med klienten Att ställa frågor om klientens problem och behov och använda forskning, egna och andras erfarenheter och kunskap som underlag för att välja lämplig insats. som kräver……… Evidensbaserad praktik är:

16 Måste vara systematisk, möjlig att sprida till andra och möjlig att jämföra med andra verksamheter Innehålla klientens situation före valet av insats, vilken kunskap bygger insatsen på, genomförande av insats. Uppföljning och utvärdering av insats Dokumentation

17 Tillgång till relevant forskning Tid för reflektion Ett visst utbud av insatser Tid för uppföljning Dokumentation Relevant utbildning Några förutsättningar för EBP

18 Att så långt som möjligt ha en vetenskapligt och professionellt förankrad uppfattning om orsaker och lämpliga insatser Att beakta klientens/brukarens egen uppfattning om orsakerna till och möjliga sätt att möta problem och behov ( lars oskarsson ) Ett professionellt förhållningssätt

19 Att så långt möjligt välja och föreslå insatser som är ”evidensbaserade” Att så långt som möjligt ta ansvar för och följa upp insatsernas effekter på klientens/brukarens livssituation ( lars oskarsson) forts

20 Hur får vi kunskap om relevant kunskap, forskning? Hur får vi kunskap om brukarnas behov och önskemål? Hur får vi kunskap om medarbetarnas kompetens, vilka kompetens och utbildningsresurser som finns? Hur ska vi göra på Gotland?

21 Vilket stöd behöver ni för att införa en evidensbaserad praktik?

22 Långsiktigt arbete Första steg.. bjuda in Lars Oskarsson för ett övergripande utbildningstillfälle för hela socialförvaltningen Nästa steg.. utbildning för varje avdelning med diskussioner tillsammans med någon med specifik kompetens inom området IFO, ÄO, OOF Våra tankar:

23 Finns tillräckliga strukturer för brukarsamverkan inom socialförvaltningen? Brukarsamverkan


Ladda ner ppt "Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten."

Liknande presentationer


Google-annonser