Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning Introduktionsutbildning 2015-10-13 Louise Odengard - Stadsledningskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning Introduktionsutbildning 2015-10-13 Louise Odengard - Stadsledningskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning Introduktionsutbildning 2015-10-13 Louise Odengard - Stadsledningskontoret

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Göteborgs stads riktlinjer och vägledning för handläggning inom verksamhetsområdet Funktionshinder Göteborgs stad riktlinjer för stöd till anhöriga som vårdar närstående Denna presentation skall handla om

3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 3 3509 personer i Göteborg hade LSS- insatser 1 okt 2014 (67 000 personer i riket) 1103 personer under 65 år i Göteborg hade insats hemtjänst enligt SoL den i oktober 2014 (20500 personer i riktet) Den vanligaste insatsen enligt LSS är Daglig verksamhet (1707 personer) samt Bostad med särskild service (1340 personer) Lite statistik

4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 4 Säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden Stöd och vägledning i individuella behovsbedömningar Baseras på gällande lagar, förarbeten, föreskrifter, allmänna råd och handböcker samt rättsliga avgöranden Varför riktlinjer och vägledning?

5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 5 Riktlinjen beslutas i Kommunfullmäktige och är en beskrivning av Göteborgs Stads inriktning gällande individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. Riktlinjens innehåll konkretiseras i ett dokument Vägledning - Handläggning Riktlinje

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 6 Är en del av Välfärdens processer, vård och omsorgsprocessen Ska vara ett stöd i myndighetsutövningen som syftar till att ge individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad. Revideras och uppdateras årligen av Stadsledningskontoret Vägledning

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7 Målgrupp är personer som på grund av funktionsnedsättning har behov av individuellt stöd. Avser alla åldrar för handläggning insatser enl LSS Avser 0-65 år för handläggning bistånd enl SoL (avseende insatsen hemtjänst för personer 0-65 år hänvisas till ÄO:s riktlinjer för hemtjänst) Riktlinjer och vägledning

8 Riktlinjer och vägledning – var ? 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Styrande dokument –Individ och familjeomsorg – staden gemensamma

9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9 Välfärdens processer Riktlinjer och vägledning – var?

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 Lagar Rättspraxis Nationella föreskrifter och vägledningar Budgetmål Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Samverkan Region och lokalt Övergripande bestämmelser

11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 11 Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Hälso- och sjukvårdslagen Förvaltningslagen Lagar

12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12 FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning Regeringens strategi för svensk funktionshinderpolitik 2011-2016 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Sveriges Kommuner och landstings cirkulär och tolkning Myndigheten för delaktighet, MFD Nationella föreskrifter

13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 13 Barn – personer 0-18 år Rättigheter och grundläggande principer i FN:s barnkonvention Bestämmelser om barnperspektiv i SoL och LSS Regler om barnets bästa (6 § LSS och 1 kap 2 § SoL) Regler om barns rätt att komma till tals (8 § LSS och 11 kap 10 § SoL) Barnperspektiv i handläggning

14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 14 Verksamheterna ska bygga sina beslut på rättspraxis genom att följa förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Domar från högsta förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) är vägledande. Kammarrättsdomar kan vara intressanta att lyfta fram när de uttrycker ställningstaganden för hur regler ska tolkas. När en kammarrätt gör en annan tolkning än en annan kammarrätt så kan det i sig vara en indikation på att målet kanske ska överklagas för att få ett prejudikat. Rättspraxis

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 Kommunen har ett samordningsansvar när en person har insatser från/kontakter med flera huvudmän. Individuell plan enligt 10 §LSS ska alltid erbjudas. Individuell plan för samordning av insatser 2 kap 7 §SoL och 3 f §HSL (SIP) ett annat alternativ. Samtycke krävs. Planera och samordna

16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 16 Den enskilde ska möta en socialsekreterare som ansvarar för utredning och beslut enligt LSS och/eller SoL, gällande personens hela behov av stöd utifrån funktionsnedsättningen. Habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet enligt § 10 LSS. Resor i samband med LSS-insatser skall vara kostnadsfria. Hemvårdsbidrag till barn och vuxna. Rätt till boendestöd enligt SoL för personer med psykiska, intellektuella och neurologiska funktionsnedsättningar. Garantibelopp i bostad med särskild service enligt SoL och LSS. Vägledande och särskilda bestämmelser i Göteborgs stad (riktlinje)

17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 17 Kostnadsfria insatser enligt SoL: –Boendestöd i ordinärt och särskilt boende. –Ledsagarservice för personer som fått en funktionsnedsättning före 65 års ålder. –Avlösare i hemmet. –Fixartjänster för personer under 67 år med funktionsnedsättning. Rätt att välja utförare av insatsen daglig verksamhet (under utredning) Vägledande och särskilda bestämmelser i Göteborgs stad

18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 18 Den enskildes individuella situation Valet av insatser sker mot bakgrund av den enskildes önskemål och totala situation Beslut fattas enligt lämpligt lagrum i SoL och LSS Beslut tidsbegränsas utifrån vad som är lämpligt till individuella förutsättningar och insats. Utgångspunkter för rätt till insats

19 Riktlinje för hemtjänst (se riktlinje för hemtjänst styrande dokument) 19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslutade av kommunfullmäktige 2015-06-11. Riktlinjerna för hemtjänst gäller vid bedömning av den enskildes behov samt vid genomförande av hemtjänst, oavsett den enskildes ålder. Beslut om hemtjänst fattas som rambeslut Rambeslut om hemtjänst ska utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om, att den enskilde fått sin ansökan beviljad samt hur många timmar per vecka som beviljats.

20 Hemvårdsbidrag (se regler för hemvårdsbidrag styrande dokument ) 20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Hemvårdsbidrag prövas och beviljas enligt kap 4 § 2 Socialtjänstlagen, inom ramen för kommunens generellt inriktade sociala verksamhet. Hemvårdsbidrag är ett kommunalt bidrag som fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige. Hemvårdsbidrag kan utgå till person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet. Som anhörig i detta sammanhang räknas även vänner och grannar.

21 Riktlinjer Anhörigstöd I

22 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen 5 kap 10 §

23 Anhörigperspektiv 23 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Socialtjänsten ska samverka med anhöriga Erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningar Ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömnning och utförande Utreda anhörigas behov och följa upp stödinsatser Se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar

24 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 24 Kommunen skall erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder Syftet är att förebygga och förhindra framtida ohälsa hos anhöriga Göteborgs stads riktliner för anhöriga som vårdar närstående (är under revidering hösten 2015) Stöd till anhöriga

25 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 25 Syftet med riktlinjerna är att anhöriga som hjälper och vårdar närstående ska få ett likvärdigt stöd oavsett ålder var i staden de bor vilket verksamhetsområde de tillhör Användas inom äldreomsorg samt funktionshinderområdet Riktlinjer beslutade av Kommunfullmäktige 2010-12-09 Riktlinjer för anhörigstöd i Göteborgs stad

26 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 26 Stadsdelarna ska erbjuda: Information till anhöriga om det stöd som finns både som kommunal service och som biståndsbedömda individuella insatser Vägledning och råd samt hänvisningar till andra professioner eller aktörer om behov finns Stadsdelsnämnderna ska vid behov erbjuda; Stödsamtal, enskilt eller i grupp Verksamhet/aktiviteter för anhöriga Anhörigstöd

27 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 27 Stadsdelsnämnderna ska; Inventera anhörigas behov för att kunna erbjuda ett relevant stöd Skapa och möjliggöra en god samverkan när det gäller anhörigstöd, både inom stadsdelsnämnden, med andra stadsdelsnämnder och med andra aktörer/huvudmän. Hålla sig informerad och uppdaterad om vad som händer inom området och utveckla verksamheten med hjälp av detta Ansvara för att de inom verksamheterna som möter anhöriga har den kunskap de behöver och att de får fortbildning inom området. Anhörigstöd

28 Tack för idag


Ladda ner ppt "Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning Introduktionsutbildning 2015-10-13 Louise Odengard - Stadsledningskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser