Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERNORRLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERNORRLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERNORRLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Västernorrlands län har en svarsfrekvens på 94%, vilket är högre än merparten av länen. Respondenterna i Västernorrlands län förefaller ha en relativt samstämmig syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt vå tredjedelar utav respondenterna från Västernorrlands län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Västernorrlands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTERNORRLANDS LÄN 5 n = 15 / Svarsfrekvens = 94% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Annat Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT VÄSTERNORRLANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Västernorrlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 15/ Svarsfrekvens = 94% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Västernorrlands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I VÄSTERNORRLANDS LÄN n = 15 / Svarsfrekvens = 94% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTERNORRLANDS LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTERNORRLANDS LÄN n = 15 / Svarsfrekvens = 94% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Entreprenörskap och företagsutveckling Digital kompetens DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I VÄSTERNORRLANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Västernorrlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 15/ Svarsfrekvens = 94% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I VÄSTERNORRLANDS LÄN 14 n = 15 / Svarsfrekvens = 94% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTERNORRLANDS LÄN n = 15 / Svarsfrekvens = 94% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTERNORRLANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTERNORRLANDS LÄN Komplext arbete, som kräver förankring och ledarskap på alla nivåer Att agendan bara är en agenda, nu måste ett aktivt arbete vidta och ansvaret för detta är otydligt. Att det är viktigt att låta arbetet vara öppet så länge som möjligt för att inte för tidigt utesluta olika perspektiv. Projektledaren för arbetet med den regionala digitala agendan har en låg profil men har haft mod och is i magen att låta processen vara inlyssnande vilket skapar en bra grund för gemensam förståelse. Nödvändigheten att visa på ett bredare perspektiv än enbart bredbandsutbyggnad i arbetet med en regional digital agenda. Att ha ett användarperspektiv, tillgänglighetsfrågor och digital delaktighet. Att politikerna är med. Lärdomen - utmaningen, som jag ser det, är: att vi måste våga ta helhetsgrepp som region och att kommunerna måste inse hur avgörande för den framtida utvecklingen den digitala agendan är. Att man måste till helheten och försöka ta tillvara de olika aktörernas förutsättningar både ekonomiskt och hur långt man har kommit med utvecklingen av dom digitala tjänsterna för det finns begränsat med resurser det är bättre att samarbeta och bidra med det man är bra på för att erhålla ett bra resultat istället får många mindre bra resultat. Börja i tid... Nyckelaktörer måste jobba nära varandra för samsyn och samhandling. Arbetet måste hålla tempo för att inte hindra utveckling. Krävs ett engagerat och kompetent ledarskap. Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTERNORRLANDS LÄN Nödvändigt att bredda perspektivet när en digital agenda tas fram. Tillgänglighetsfrågan, digitala delaktigheten? Inga svar på det - endast BREDBAND. Arbetet har inriktats på infrastruktur för bredband, etc, vilket är viktigt. Ännu viktigare är att bygga kapacitet och kunskap, (digital kompetens) för att stärka näringslivet och företagen i regionen, bygga e-tjänster och locka nya nystartade företag. Vi måste bli en smart region Det finns väldigt många bilder av vad digitalisering är. Att enas i detta är en framgångsfaktor. Viktigt att den som tyar taktpinnen inte ser det som ett projekt utan ett långsiktigt arbete. Har hamnat mellan stolarna. Utmaningen att skapa ett brett styrdokument som är spetsigt men samtidigt inkluderande. Det är en utmaning att hålla agendan levande med handlingsplaner som uppdateras kontinuerligt. Agendan är omfattande, den innehåller många viktiga ställningstaganden. I genomförandefasen har den dock "kantrat" till att närmast uteslutande handla om bredbandsutbyggnad, varför det finns risk att den digitala potential som länet har missas. Här finns olika aktörer som kan fungera som genomförare av agendan beredda, men de behöver mandat och stöd för att kunna leverera. Risken är att vi missar den stora potential som länet har om det inte görs. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens Digitalt utanförskap/innanförskap Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digitalt utanförskap/innanförskap Skola och utbildning Digital kompetens 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Tydligare styrning och samordning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Samverkan Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Övrigt Finansiering 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERNORRLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser