Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄNDRINGAR I ES 9.6.2015 Webbinarium 7.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄNDRINGAR I ES 9.6.2015 Webbinarium 7.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet."— Presentationens avskrift:

1 ÄNDRINGAR I ES 9.6.2015 Webbinarium 7.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet

2  Användarvänlighet  Logisk struktur  Definition av termer  Undvikande av överlappningar med andra styrdokument  Ändringar utgående från den nya organisationen 7.9.2015 2 [ES] GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

3  Information till personalen 20.1.2015: ”På styrelsemötet den 20 januari 2015 behandlade Åbo Akademis styrelse förslaget till en ny examensstadga. Stadgan godkändes med tillägget att rollerna mellan ämnes- och utbildningslinjeansvariga ska klargöras. Examensstadgans bilagor återremitterades. ”  Ny examensstadga (ES) för akademin fr.o.m. 1.2.2015  Beslut 9.6.2015  Ändringar: 7, 8a, 8b, 9, 16, 17b, 27, 39, 44, 55 §  Beslut: o Bilaga 1: Utbildningsansvar enligt fakultet och utbildningsområde o Bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram o Bilaga 3: Undervisnings- och examinationsspråket  Ändringarna i ES håller som bäst på att översättas till engelska. 7.9.2015 3 [ES] BESLUT Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

4  2 kap. De olika aktörerna och deras uppgifter inom utbildning och undervisning  Styrelsen, fakultetsråd, dekaner ES 5-7 §  De utbildningslinjeansvariga ES 8a §  De programansvariga för separata magisterprogram ES 8b  De ämnesansvariga eller ämnesklusteransvariga ES 9 §  Examinatorer ES 10 §  Tentatorer, lärare, egenlärare ES 11-13 §  Grundutbildningsnämnden ES 14 § 7.9.2015 4 [ES] 2 KAPITEL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

5  Den utbildningslinjeansvariga har inom utbildningslinjen (som innefattar lägre och högre högskoleexamen (exklusive de separata magisterprogrammen) som uppgift att 1)bereda undervisningsplanen inför fakultetsrådsbehandling i samråd med: a) de ämnesansvariga eller ämnesklusteransvariga, vilkas läroämnen ingår i utbildningslinjen som huvud- eller biämne både beträffande obligatoriska och valbara prestationer b) de ansvariga examinatorerna för separata magisterprogram när det gäller alla studier inom det separata magisterprogrammet c) forsknings- och utbildningsservice beträffande allmänna studiefärdigheter d) språkcentret beträffande språkkurser e) dekanus beträffande gemensamma studier. 7.9.2015 5 [ES] 8A § DE UTBILDNINGSLINJE- ANSVARIGA 1/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

6 2) verkställa fakultetsrådets beslut om undervisningsplanen genom att a) koordinera studiegången per årskurs för examina b) koordinera undervisning och examination per läsår i samråd med forsknings- och utbildningsservice som sköter schemaläggningen 3) ta initiativ till uppgörandet av urvalsprovsfrågor, utse urvalsprovsbedömare och urvalsprovsansvariga 4) koordinera uppföljningen genom att ge egenlärarna i uppdrag att årligen följa upp studerandes studier via uppföljningslistor 5) koordinera den pedagogiska utvecklingen av undervisningsstrukturen, använda rapporterna om studieklimat, utexaminering på arbetsmarknaden, kandidatrespons och meddelandena om kursutvärdering och därefter göra förslag om förbättring av undervisningen till fakultetsrådet 6) i samråd med ämnesansvariga och lärarna göra en plan för lärarnas pedagogiska kompetensutveckling och göra förslag om pedagogisk personalutbildning till fakultetsrådet. 7.9.2015 6 [ES] 8A § DE UTBILDNINGSLINJE- ANSVARIGA 2/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

7  De programansvariga för separata magisterprogram har som uppgift att 1) bereda undervisningsplanen inför fakultetsrådsbehandling i samråd med de ämnesansvariga eller ämnesklusteransvariga, vilkas läroämnen ingår i utbildningslinjen som huvud- eller biämne både beträffande obligatoriska och valbara prestationer 2) verkställa fakultetsrådets beslut om undervisningsplanen genom att a) koordinera studiegången per årskurs för examina b) koordinera undervisning och examination per läsår i samråd med forsknings- och utbildningsservice som sköter schemaläggningen (9.6.2015) 7.9.2015 7 [ES] 8B DE PROGRAM- ANSVARIGA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

8 Den ämnesansvariga eller ämnesklusteransvariga väljs för två år. Till personens uppgift hör att 1) leda läroämnets eller läroämnenas undervisning och den pedagogiska utvecklingen inom läroämnet 2) bereda läroämnets undervisningsplan som innefattar alla de obligatoriska och valbara prestationer som ingår i en utbildningslinje genom att a) ge i uppdrag åt enskilda lärare eller en grupp att formulera en kursbeskrivning för varje obligatorisk och valbar kurs i läroämnet b) bestämma vilken eller vilka lärare som håller respektive kurs c) ange hur många timmar arbete läraren ska allokera på utbildningslinjen för respektive kurs d) godkänna lärarnas arbetsplaner 3) sammankalla personal och studerande inom ämnet/ämnesklustret till överläggningar om för ämnet/ämnesklustret väsentliga ärenden 4) ansvara för att systematisk respons från studerande samlas in och används för förbättring av undervisningen inom läroämnet samt meddela utfallet av responsen till de utbildningslinjeansvariga 5) årligen utse tentatorer och för prestationer med flera tentatorer bland dem utse en huvudansvarig tentator 6) besluta i ärenden där studerande anhållit om rätt till alternativ examination under läsårets sista period enligt ES 52 §. 7.9.2015 8 [ES] 9 § DE ÄMNESANSVARIGA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

9  I varje läroämne, helhet som jämställs med läroämne där studiegången omfattar minst 25 sp och för separata magisterprogram utses en eller flera examinatorer. Examinator är en professor, en person som handhar professorsuppgifter i det aktuella ämnet eller en docent i ämnet eller på ett delområde av ämnet. Till examinators uppgift hör att 1) övervaka att den vetenskapliga nivån upprätthålls i ämnet, i en helhet som jämställs med ett läroämne eller inom separata magisterprogram 2) examinera studieprestationer, studiehelheter och tillgodoräknanden inom läroämnet eller separata magisterprogram 3) godkänna kursbeskrivningar och kursarrangemang inom läroämnet 4) utse handledare inom grundutbildningen och sakgranskare för avhandling inom lägre och högre högskoleexamen inom läroämnet. 7.9.2015 9 [ES] 10 § EXAMINATORER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

10  Ett lärdomsprov består av ett examensarbete och ett mognadsprov. Lärdomsprovet består av  en kandidatavhandling och ett mognadsprov för lägre högskoleexamen  en avhandling pro gradu eller ett diplomarbete och ett mognadsprov för högre högskoleexamen.  Ett mognadsprov ska visa att skribenten har  god kännedom om ämnesområdet för avhandlingen  sådan språklig färdighet och kommunikativ förmåga som lagstiftningen kräver.  Alla avhandlingar och mognadsprov sakgranskas. 7.9.2015 10 [ES] 16 § LÄRDOMSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

11  Mognadsprov för lägre högskoleexamen utgörs av  en del (10 000 tecken utan mellanslag) av en svensk-, dansk- eller norskspråkig avhandling.  Då avhandlingen är skriven på ett främmande språk utgör den svenskspråkiga sammanfattningen (10 000 tecken) mognadsprov. Kandidatavhandlingar kan inte författas gemensamt av flera skribenter, eftersom mognadsprovet utgör en del av avhandlingen.  Mognadsprov för högre högskoleexamen utgörs av  ett svenskspråkigt abstrakt (2500 tecken utan mellanslag) som ingår i avhandlingen.  Om studenten inte har ett språkgranskat mognadsprov på svenska från en tidigare examen utgörs mognadsprovet av en del (10 000 tecken) av avhandlingen.  den svenska sammanfattningen, ifall avhandlingen inte är på svenska 7.9.2015 11 [ES] 16 § MOGNADSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

12  Modell för abstrakt, fhpt  http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_blanketter_stud 7.9.2015 12 MODELL, FHPT Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

13  För studerande som enligt ES 39 § 5 mom. (bedriver studier på engelska och har finska som skolutbildningsspråk eller utländsk, icke nordisk studerande) har rätt att skriva avhandling på engelska behövs ingen svensk sammanfattning. Mognadsprovet utgörs av en del (10 000 tecken) av en avhandling inom lägre högskoleexamen och ett abstrakt (2500 tecken) inom en avhandling för högre högskoleexamen skrivet på avhandlingens språk.  I undantagsfall kan mognadsprovet skrivas som ett separat prov. En studerande vars skolutbildningsspråk är finska eller samiska ska skriva ett separat andra mognadsprov på finska, om studeranden inte på annat sätt fyller kravet på utmärkta kunskaper i ett inhemskt språk.  Bestämmelserna om mognadsprovet gäller alla studerande oberoende av när de inlett sina studier. Undantag gäller för studerande som hunnit inleda arbetet med en gemensam kandidatavhandling. Dessa får färdigställa sin gemensamma kandidatavhandling och skriva var sitt mognadsprov av tidigare typ fram till 31.12.2015. (9.6.2015) 7.9.2015 13 [ES] 16 § MOGNADSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

14  Syftet med språkgranskningen av avhandlingar för högre högskoleexamen är att se till att de uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin. Syftet med språkgranskning av mognadsprov är att tillse att de uppfyller de språkliga kraven enligt ES 16 §. Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning ligger hos studeranden. Ett arbete för grundexamen bör vara innehållsmässigt godkänt av handledaren innan det inlämnas för språkgranskning.  Att notera: Språkcentrets webbsidor om språkgranskning, som innehåller bl.a. tidtabeller, frågor, exempel på utlåtande, se http://www.abo.fi/stodenhet/sprakgranskninghttp://www.abo.fi/stodenhet/sprakgranskning 7.9.2015 14 [ES] 44 § SPRÅK- GRANSKNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

15  En studerande visar inte längre sina kunskaper i svenska genom att skriva en separat essä  Språkgranskning av mognadsprov  Del av kandidatavhandlingen  Hela avhandlingen skickas till språkcentret, där språkgranskaren väljer ut de sidor som granskas som mognadsprov  Svensk sammanfattning  Del av pro gradu-avhandling  Handskrivna mognadsprov som lämnas in efter 1.8 språkgranskas inte  Undantag för specialfall där personer med finskspråkig skolutbildning måste visa utmärkt förmåga i finska  Pro gradu-avhandlingar och diplomarbeten språkgranskas  Svenska sammanfattningar språkgranskas  Språkcentrets webbplats www.abo.fi/cskwww.abo.fi/csk 7.9.2015 VIKTIG FÖRÄNDRING I SPRÅKGRANSKNINGEN FRÅN 1.8.2015 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16  Avhandlingar för lägre och högre högskoleexamen inlämnas så fort de nödvändiga myndighetstillstånden beviljats i elektronisk form. De lagras därefter i akademins publikationsdatabas och utgör den offentliga versionen.  Undantag är examensarbeten som förbereds för publicering eller är sekretessbelagda enligt bestämmelserna nedan. Dessa avhandlingar förvaras elektroniskt, men som icke-offentliga. 7.9.2015 16 [ES] 55 § AVHANDLINGARS FORM Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

17 7.9.2015 17 BILAGA 1, EXEMPEL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

18 7.9.2015 18 BILAGA 1, EXEMPEL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

19 7.9.2015 19 BILAGA 2, EXEMPEL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

20 7.9.2015 20 BILAGA 3, EXEMPEL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

21 7.9.2015 KRITERIER FÖR GOD LÄRANDEMILJÖ  Alla utbildningslinjer gjorde självvärdering hösten 2014 med Auditeringshandboken som grund > god praxis  Kriterierna för god lärandemiljö utgör grund för det fortsatta arbete vid alla utbildningslinjer  Bygger på cirkelmodellen planering > genomförande > uppföljning och utvärdering av undervisning och utbildning Rektors beslut 10.6.2015 www.abo.fi/beslutwww.abo.fi/beslut Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 7.9.2015 GOD LÄRANDEMILJÖ: KOPPLINGEN MELLAN UTBILDNINGEN OCH FORSKNINGEN  Bedömningskriterier, vad som bedöms:  4.1. Rutiner för hur forskning inarbetas i utbildningslinjen  4.2. Integration i kurser och/eller seminarier  4.3. Särskilda kurser och/eller seminarier  Bedömningsgrunder, hur bra?  Inledande > under utveckling > inarbetade  4.1. Inarbetade: Kopplingen mellan undervisningen och forskningen har systematiserats med ett till tre specialinsatser per läsår. Kopplingen tydliggörs redan vid studiestarten genom att pågående forskning och avhandlingar både inom grund- och forskarutbildningen presenteras.  4.2. Under hela studietiden förmedlar alla lärare systematiskt sin forskning i sin egen undervisning. Doktorander besöker kandidat- och magisterseminarierna och presenterar sin forskning. Deltagande i disputationer är obligatoriskt som en del av seminariearbetet.  4.3. Obligatoriska kurser som ger övning i att forska och forskningsmetoder hålls årligen. Studerande kan i avhandlingsskedet i vissa fall involveras i forskningsprojekt. Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23  Effektivt studieår 1.9-31.5  Effektiv användning av terminerna både höst och vår  Erbjuda 60 sp/läsår jämt fördelat över terminerna  Fyra perioder under ett läsår  Grundläggande principer  Hela studieveckan används effektivt från måndag-fredag  Undervisning kl. 8.15-16.45, med huvudsaklig pass  Kl. 8.15-9.45, 10.15-11.45, 13.30-15.00, 15.15-16.45  Pedagogiska studier för ämneslärare: ht to 13.30-16.45  Språkundervisningen anpassas enligt fakulteterna  Undantag: lärarutbildningspraktik vid Övis  Se rektors beslut 9.4.2015 www.abo.fi/personal/beslutwww.abo.fi/personal/beslut 7.9.2015 SCHEMALÄGGNING FRÅN LÄSÅRET 2015-2016 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24 7.9.2015 24 DET SOM INTE FINNS PÅ WEBBEN ”FINNS INTE” Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

25  Under hösten 2015 hålls fem webbinarier om de nya bestämmelserna och SKU-resultatet:  7.9.2015 Ändringar i ES: mognadsprovet, språkgranskningen samt utbildningslinjeansvarigas uppgifter  14.9.2015 EB: examinationsformer, examinationsrätt, tidsgränser för examination  28.9.2015 EB: tillgodoräknande, bedömning, bedömningskriterier, bedömningsgrunder  12.10.2015: Kriterier för god lärandemiljö  26.10.2015: SKU2015: resultatrapport om studerandes erfarenheter av studierna och studielivet  Rapport www.abo.fi/student/sku_rapporterwww.abo.fi/student/sku_rapporter  Se närmare http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier.http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier  Våren 2015 hölls fyra webbinarier om ES  Se inspelningar www.abo.fi/personal/videoseminarierwww.abo.fi/personal/videoseminarier 7.9.2015 WEBBINARIESERIE HÖSTEN 2015 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26  Styrdokument om utbildning för personal och studerande  Examensstadga (ES)  Instruktion för examination och bedömning (EB)  Direktiv för hantering av fusk och plagiat  Anvisningar  Blanketter för begäran om rättelse  http://www.abo.fi/personal/stuforf http://www.abo.fi/personal/stuforf  http://www.abo.fi/student/regler http://www.abo.fi/student/regler 7.9.2015 26 [ES] INFORMATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Ladda ner ppt "ÄNDRINGAR I ES 9.6.2015 Webbinarium 7.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet."

Liknande presentationer


Google-annonser