Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hiv idag Ett utbildningsmaterial från Folkhälsomyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hiv idag Ett utbildningsmaterial från Folkhälsomyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Hiv idag Ett utbildningsmaterial från Folkhälsomyndigheten

2 . Sid Hiv idag En utbildningsmaterial från Folkhälsomyndigheten Ansvariga på Folkhälsomyndigheten: Projektledare: Monica Ideström Utredare: Lennie Lindberg Kommunikatörer: Katarina Hemstadius och Susanne Strååt

3 . Sid Nationell informationsinsats om hiv 2015 Många känner till att det finns mediciner mot hiv, men inte hur de påverkar smittsamheten och livet för personer som lever med hiv i Sverige idag Folkhälsomyndigheten genomför en nationell informationsinsats om hiv till allmänheten i samarbete med kommuner, landsting och ideella organisationer hösten 2015 Syftet är att, genom kunskap om vad hiv är idag, minska stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv Information till allmänheten samlas på en särskild webbplats, www.hividag.se www.hividag.se

4 . Sid Hälso- och sjukvårdens centrala roll För att uppdatera kunskapen inom hälso- och sjukvården genomförs, huvudsakligen till primärvården, också en insats om hiv, testning och dagens behandling Kunskapswebb för hälso- och sjukvården lanseras på www.folkhalsomyndigheten.se/hividag i början av september www.folkhalsomyndigheten.se/hividag

5 . Sid Kort om hiv Hiv står för humant immunbristvirus Hiv angriper kroppens t-hjälparceller vilka har en avgörande betydelse för immunförsvaret Låga nivåer av t-hjälparceller ökar risken för så kallade opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar av vilka flera ingår i förvärvat immunbristsyndrom (aids) Idag lever över 35 miljoner människor i världen med hiv I Sverige lever cirka 7 000 personer med känd hivdiagnos.

6 . Sid Hivvården i Sverige Testning för hiv och eventuell behandling är kostnadsfri för patienten Endast den vård som är relaterad till hivinfektionen sker på infektionsmottagning Behandlande läkare ger individuella förhållningsregler enligt Smittskyddslagen och följer upp dessa med patienten Patienten är skyldig att informera om sin hivinfektion i kontakt med hälso- och sjukvård samt tandvård.

7 . Sid Om hivtestning Hälso- och sjukvården ska skyndsamt erbjuda rådgivning och hivtest vid minsta misstanke om hivinfektion Hälso- och sjukvården ska alltid tillgodose önskemål från patientens sida om att få lämna prov för hiv Patient har rätt till anonym och kostnadsfri hivtestning Hälso- och sjukvården ska vara vaksam på symtom som kan orsakas av primärinfektion/akut hivinfektion eller symtom på immunbrist i form av indikatorsjukdomar

8 . Sid Om hivtest En hivinfektion konstateras genom ett blodprov som analyseras vid mikrobiologiskt laboratorium Provet ger ofta utslag redan efter två veckor, men senast inom sex veckor, efter överföringstillfället Vid misstanke om hivinfektion ska provtagning inte anstå. Om provet är taget innan sex veckor passerat, och är negativt, rekommenderas att patienten följs upp med ytterligare ett hivtest när minst sex veckor gått från misstänkt exposition Vid exposition under de senaste 36 timmarna tas kontakt med infektionsmottagning för ställningstagande till post-expositions- profylax (PEP).

9 . Sid Snabbsvarstest På vissa mottagningar och hos vissa organisationer finns snabbsvarstest för hiv som ger provsvar direkt. De påvisar vanligen enbart antikroppar mot hiv. Snabbsvarstest har en längre fönsterperiod än laboratorietester. Om provet är taget innan åtta veckor passerat, och är negativt, rekommenderas att patienten följs upp med ytterligare ett hivtest när minst åtta veckor gått från misstänkt exposition Vid reaktivt resultat ska alltid nytt konfirmerande laboratorietest tas och laboratoriet bör få information om att ett snabbsvarstest varit reaktivt.

10 . Sid Tidiga symtom Alla får en primärinfektion även om den är asymtomatisk eller ger lindriga symtom Cirka hälften får symtom av primärinfektionen. Dessa uppträder efter en till fyra veckor från överföringstillfället Symtomen liknar ofta de vid andra virusinfektioner som influensa eller mononukleos (körtelfeber) med exempelvis halsont, feber, makulopapulösa hudutslag och svullna lymfkörtlar.

11 . Sid Behandling med hivläkemedel Hiv behandlas framgångsrikt med kombinationsbehandling där tre antivirala hivläkemedel kombineras, oftast i en och samma tablett. Målet med läkemedelsbehandlingen är att fritt hivvirus ska vara omätbart i plasma. Hög följsamhet är viktig för att minimera risken för resistensutveckling. 93 % av personer med känd infektion i Sverige har pågående behandling. Av dessa har 96 % omätbara virusnivåer.

12 . Sid Välfungerande behandling Med välfungerande behandling avses: Virusnivån i blodplasma ska kontinuerligt vara lägre än 50 kopior/ml Patienten ska bedömas ha hög behandlingsföljsamhet Uppföljning av virusnivåer och följsamhet ska ske 2-4 gånger per år Dessutom får ingen klinisk eller epidemiologisk misstanke om annan pågående sexuellt överförd infektion finnas.

13 . Sid Smittsamhet vid välfungerande behandling Överföringsrisk av hiv vid sexuella kontakter bedöms som mycket låg till minimal vid välfungerande behandling Överföringsrisk av hiv från mor till barn i samband med graviditet och förlossning bedöms som mindre än 0,5 % I Sverige har ingen känd överföring av hiv skett inom hälso- och sjukvård trots många stickincidenter under de gångna trettio åren Ingen känd överföring har heller skett i skola eller omsorg

14 . Sid Bemötandet är avgörande Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till effektiv antiviral behandling

15 . Sid Material på folkhalsomyndigheten.se/hividag Faktablad - Råd och fakta om hiv Rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Bakgrundsdokumentationen till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion Publikationen Användning av hivtester med snabbsvar Publikationen Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd Publikationen Tidig eller sen hivdiagnos Publikationen Uppföljningstid efter hivexposition Publikationen Positivt liv


Ladda ner ppt "Hiv idag Ett utbildningsmaterial från Folkhälsomyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser