Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spångas EHT-plan en elevhälsoplan efter de nya Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spångas EHT-plan en elevhälsoplan efter de nya Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Spångas EHT-plan en elevhälsoplan efter de nya Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

2 Hur långt har vi hunnit i att genomföra vår EHT-plan?
Vad fungerar bra? Vad behöver förbättras alternativt förändras?

3 Elever som ej fått betyg
Hur gör vi med alla elever som fått F? Enligt EHT-planen skall orosanmälan göras av mentor alt. undervisande lärare, och en ”Utredning om elevs behov av särskilt stöd” skall göras av specialpedagog. Men…….

4 Hur vet undervisande lärare vilka extra anpassningar eller åtgärder den enskilde eleven har?
Hur medveten är eleven själv om den hjälp han/hon behöver? Hur fungerar kommunikationen mellan lärare och EHT? Mellan lärare och Studiehörnan? Mellan Studiehörnan och EHT?

5 HANDLINGSPLAN FÖR STÖDINSATSER
När undervisande lärare upptäcker svårigheter för en elev att nå kunskapskraven, eller har annan oro för eleven ska läraren diskutera situationen och eventuella lösningar med elev och vårdnadshavare. Det dokumenteras i Elevhistorik. Eventuell extra anpassning påbörjas.

6 Undervisande lärare Undervisande lärare informerar mentor, samtidigt som hon/han provar olika egna anpassningar och strategier för eleven.

7 Extra anpassning Extra anpassning innebär de individuella anpassningar som görs av läraren i klassrummet alternativt korta insatser av specialpedagog/speciallärare.

8 Mentor Mentor lyfter eleven i arbetslaget och diskuterar om extra anpassningar behövs i fler ämnen. Det dokumenteras i Elevhistorik (mentor) och i elevens IUP (elev).

9 Studiehörnan Extra anpassningar som görs av Studiehörnan skrivs in i Elevhistorik av Studiehörnan.

10 Orosanmälan till EHT Vid fortsatt oro eller om de extra anpassningarna inte är tillräckliga gör mentor eller undervisande lärare en orosanmälan på blankett ”Orosanmälan” till EHT via mail till biträdande rektor. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. EHT återkopplar via mail till anmälaren och dokumenterar i Elevhistorik.

11 Utredning av elevens behov av särskilt stöd
EHT utreder elevens behov av särskilt stöd på blanketten ”Utredning av elevens behov av särskilt stöd”. Skrivs av specialpedagog.

12 Andra utredningar Psykosociala, medicinska eller psykologiska fördjupade utredningar kan också bli aktuellt.

13 ÅP eller inte, det är frågan.
”Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.” Skrivs under av skolledning eller specialpedagog. ”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd.” Skrivs under av skolledning eller specialpedagog.

14 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet. Mentor ansvarar för det.

15 Nytt beslut Om fortsatta åtgärder behövs skriver man ett nytt
”Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd.” Skrivs under av skolledning eller specialpedagog. Om åtgärderna inte längre behövs skrivs ”Beslut om att avsluta åtgärdsprogram. ” Skrivs under av skolledning eller specialpedagog.

16 Handlingsplan vid frånvaro

17 Vid ogiltig frånvaro Vid varje tillfälle av ogiltig frånvaro ska vårdnadshavare informeras samma dag, enligt Skollagen. Detta sker genom Skolwebbens SMS eller E-post tjänst, förutsatt att vårdnadshavarna har anmält sig till tjänsten. Har de inte denna tjänst ska mentor kontakta vårdnadshavare samma dag. Efter varje ogiltigt frånvarotillfälle frågar mentor, elev och vårdnadshavare, om orsaken till frånvaron. (mentor).

18 Upprepad ogiltig frånvaro
Vid upprepad ogiltig frånvaro, 3-4 tillfällen, kallas elev och vårdnadshavare till skolan för samtal med mentor. Mötet dokumenteras i Elevhistorik (mentor).

19 Fortsatt ogiltig eller hög frånvaro
Vid fortsatt ogiltig frånvaro, eller vid hög giltig frånvaro, startas en utredning genom att en orosanmälan lämnas till elevhälsan (mentor). Orosanmälan ska föregås av samtal med vårdnadshavare och arbetslag (mentor).

20 Sena ankomster Sena ankomster behöver inte leda till en orosanmälan till EHT men ska uppmärksammas. Mentor kontaktar elev och vårdnadshavare för att diskutera problemet. Vid många sena ankomster kallar mentor till möte med elev och vårdnadshavare. (mentor)

21 EHT EHT behandlar elevärendet.

22 1. Till kurator Eleven kallas till kurator för tre samtal. Skolsocial kartläggning görs (kurator).

23 2. Skolsköterska/skolläkare
Vid hög giltig frånvaro kallas eleven till skolsköterska och eventuellt till skolläkare (skolsköterska).

24 3. Socialtjänsten? Vid fortsatt frånvaro diskuteras elevens situation inom arbetslag och elevhälsa. Elev och vårdnadshavare kallas till möte med skolledning, ansvarig lärare och ibland även kurator och/eller skolsköterska. Eventuellt görs även en anmälan till socialtjänsten.

25 Socialtjänsten Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras. Anmälan till socialtjänsten görs också när skolan känner oro för eleven och om eleven visar på ett riskbeteende till exempel hög frånvaro (rektor).

26 Ingen förbättring Om ingen förbättring sker kan vårdnadshavare och elev kallas till ytterligare möten med skolledning, mentor samt övriga berörda lärare.

27 Anmälan till grundskolechefen
Om elev, utan giltig orsak, är ”frånvarande i betydande omfattning” kontaktar rektor grundskolechefen på grundskoleavdelningen som beslutar om eventuellt vite. Skolan fortsätter åtgärdsarbetet även efter att anmälan gjorts.

28 Elevhälsoteamet


Ladda ner ppt "Spångas EHT-plan en elevhälsoplan efter de nya Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser