Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd."— Presentationens avskrift:

1 Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Smittskydd Halland

2 Övergripande mål för propositionen
Det övergripande målet är att bevara möjligheten till effektiv antibiotikabehandling av människor och djur. Smittskydd Halland

3 Regeringens bedömning
Kraven på god hygienisk standard skall uppfyllas inom hälso- och sjukvården samt tandvården Registrering av vårdrelaterade sjukdomar är viktig del av avvikelserapporteringen i det lokala kvalitetssystemet och egenkontrollen Tillgång till infektionshygienisk kompetens Ingen spridning av multiresistenta bakterier från kända eller misstänkta smittkällor inom eller mellan olika vårdformer Smittskydd Halland

4 Regeringens förslag I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) införs uttryckliga krav på att hälso- och sjukvården respektive tandvården skall vara av god hygienisk standard. Smittskydd Halland

5 Lagändringar Smittskyddslagen
6 kap 7a §: Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta vårdgivare om iakttagelser som är av betydelse för att förebygga smittspridning … Smittskydd Halland

6 Vårdrelaterad sjukdom
Smittsamma sjukdomar som upp-kommer i samband med vård, undersökning eller behandling inom hälso- o sjukvården eller tandvården, oavsett vårdgivare och om patient eller personal drabbas. Smittskydd Halland

7 Fler vårdrelaterade sjukdomar skall anmälas enligt SmL.
SoS tar fram underlag till vilka sjukdomar som skall omfattas Smittskydd Halland

8 Svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens
ÖVERVAKA! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! ANVÄND ANTIBIOTIKA RÄTT! Antibiotika-förbrukning Resistens-utveckling Allmän hälsovård Vaccinations-program Förskole-program Aktiviteter för att förhindra vårdrelaterade infektioner Diagnostik Uppföljning av diagnostiska metoder Nationella och lokala rekommendationer Anne-Marie Bruno, Halmstad Smittskydd Halland

9 Regeringens bedömning
Smittskyddsinstitutet (SMI) bör ges i uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter göra en översyn av existerande nationella system för övervakning av antibiotikaresistens, antibiotika-försäljning samt förskrivningsorsaker. Översynen bör leda till rekommendationer för hur den nationella övervakningen bör se ut i framtiden samt innehålla förslag till hur ett sådant system kan finansieras. Smittskydd Halland

10 Bör få i uppdrag att inventera hur befintliga
SMI Bör få i uppdrag att inventera hur befintliga mikrobiologiska metoder som används i dag utnyttjas samt vilka nya mikrobiologiska metoder som finns och även belysa de ekonomiska konsekvenserna av att införa dessa nya metoder i landstingens mikrobiologiska diagnostik Smittskydd Halland

11 Socialstyrelsen Bör få i uppdrag att i samråd med berörda aktörer
göra en inventering av antibiotikaanvändningen inom hälso-och sjukvården… tillgången till infektionsmedicinsk kompetens… riktlinjer för mikrobiologisk diagnostik och antibotika- behandling….hur riktlinjerna följs…… Smittskydd Halland

12 Regeringens bedömning
Översjuklighet i infektioner bland barn som vistas i förskoleverksamhet bör förebyggas. Smittskydd Halland

13 Regeringen ger uppdrag att följa/utreda
SVA - antbiotikaresistens hos bakterier i mat Läkemedelsverket - antibiotika i miljön Livsmedelsverket - antibiotika som konserveringsmedel SJV – antibiotikaresistensmarkör-gener Kemikalieinspektionen - växtskyddsmedel och antibiotikaresistens. Smittskydd Halland


Ladda ner ppt "Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd."

Liknande presentationer


Google-annonser