Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade."— Presentationens avskrift:

1 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

2 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Övergripande mål för propositionen Det övergripande målet är att bevara möjligheten till effektiv antibiotikabehandling av människor och djur.

3 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens bedömning Kraven på god hygienisk standard skall uppfyllas inom hälso- och sjukvården samt tandvården Registrering av vårdrelaterade sjukdomar är viktig del av avvikelserapporteringen i det lokala kvalitetssystemet och egenkontrollen Tillgång till infektionshygienisk kompetens Ingen spridning av multiresistenta bakterier från kända eller misstänkta smittkällor inom eller mellan olika vårdformer

4 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens förslag I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) införs uttryckliga krav på att hälso- och sjukvården respektive tandvården skall vara av god hygienisk standard.

5 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Lagändringar Smittskyddslagen 6 kap 7a §: Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta vårdgivare om iakttagelser som är av betydelse för att förebygga smittspridning …

6 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Vårdrelaterad sjukdom Smittsamma sjukdomar som upp- kommer i samband med vård, undersökning eller behandling inom hälso- o sjukvården eller tandvården, oavsett vårdgivare och om patient eller personal drabbas.

7 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Fler vårdrelaterade sjukdomar skall anmälas enligt SmL. SoS tar fram underlag till vilka sjukdomar som skall omfattas

8 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd ÖVERVAKA! MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! ANVÄND ANTIBIOTIKA RÄTT! Antibiotika- förbrukning Resistens- utveckling Allmän hälsovård Vaccinations- program Förskole- program Aktiviteter för att förhindra vårdrelaterade infektioner Diagnostik Uppföljning av diagnostiska metoder Nationella och lokala rekommendationer Svensk handlingsplan mot antibiotikaresistens Anne-Marie Bruno, Halmstad

9 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens bedömning Smittskyddsinstitutet (SMI) bör ges i uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter göra en översyn av existerande nationella system för övervakning av antibiotikaresistens, antibiotika- försäljning samt förskrivningsorsaker. Översynen bör leda till rekommendationer för hur den nationella övervakningen bör se ut i framtiden samt innehålla förslag till hur ett sådant system kan finansieras.

10 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd SMI Bör få i uppdrag att inventera hur befintliga mikrobiologiska metoder som används i dag utnyttjas samt vilka nya mikrobiologiska metoder som finns och även belysa de ekonomiska konsekvenserna av att införa dessa nya metoder i landstingens mikrobiologiska diagnostik

11 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Socialstyrelsen Bör få i uppdrag att i samråd med berörda aktörer göra en inventering av antibiotikaanvändningen inom hälso-och sjukvården… tillgången till infektionsmedicinsk kompetens… riktlinjer för mikrobiologisk diagnostik och antibotika- behandling….hur riktlinjerna följs……

12 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens bedömning Översjuklighet i infektioner bland barn som vistas i förskoleverksamhet bör förebyggas.

13 Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringen ger uppdrag att följa/utreda SVA - antbiotikaresistens hos bakterier i mat Läkemedelsverket - antibiotika i miljön Livsmedelsverket - antibiotika som konserveringsmedel SJV – antibiotikaresistensmarkör-gener Kemikalieinspektionen - växtskyddsmedel och antibiotikaresistens.


Ladda ner ppt "Smittskydd Halland www.lthalland.se/smittskydd Regeringens proposition 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade."

Liknande presentationer


Google-annonser