Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i SIP (samordnad individuell plan) - Barn och unga -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i SIP (samordnad individuell plan) - Barn och unga -"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i SIP (samordnad individuell plan) - Barn och unga -

2 Bakgrund, sammanhang  Lag om överenskommelse mellan kommun och landsting, 2010  Lag om samordnad individuell plan, 2010  PRIO - Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa - Grundkrav och prestationer stimulera, påskynda utvecklingen  Nationellt utvecklingsarbete SIP på SKL är kopplat till Psynkprojektet, 2012-2014 och Uppdrag Psykisk Hälsa, 2015

3 Vad är SIP?

4 Ett redskap för samordning

5 Mina erfarenheter av samverkan Behövs SIP?

6 Varför SIP

7

8 Socialtjänstlagen 2 kap § 7 Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f Behov av samordning och Pågående stöd eller Behov av stöd från flera verksamheter

9 Socialtjänstlagen 2 kap § 7 och Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f  Insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården  Bedömer att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda  Samtycke  Utan dröjsmål  Upprättas tillsammans med den enskilde/ närstående

10 Innehåll i planen Av planen ska framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen Lag (2009:981) Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m.

11 Vilka kan få en samordnad individuell plan?  Alla - som har behov av samordning för att få sina behov tillgodosedda Gäller alla åldrar Gäller all typ av problematik

12 Vilka yrkesverksamma?  Gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvård i landstinget  Gäller alla verksamheter inom socialtjänsten -Myndighet, utförare, LSS, råd och stöd  Vård utförd av privata aktörer

13 Skola Förskola  Skollagen, 29 kap 13 § - Skolan har juridisk skyldighet att samverka när socialnämnden begär det om barn riskerar att fara illa  Elevhälsan inte skyldighet initiera SIP  Inget hindrar att skolan deltar  Regionala/lokala överenskommelser beskriver skolans delaktighet  Skolledning och elevhälsa ha kunskap om SIP

14 Ett familjeperspektiv

15 Enkla och komplexa SIP  Vem gör vad möten  Samordna i ett tidigt skede  Exempel på när en SIP kan behövas - När föräldrar/barnet vill - När oklart vem som ska hjälpa - Stöd i särskild ordningsföljd - En insats förutsätter en annan - Samma budskap från olika verksamheter - Fler kompetenser behövs - Samma insats från flera?

16 Delaktighet  Familjens delaktighet är centralt i hela arbetet  Föräldrar, släktingar andra för familjen viktiga personer  Barns delaktighet - Berätta om sin åsikt för någon - Skriva ett brev - Ha en stödperson med sig - Delta under del av möte - Delta via teknisk lösning tex. högtalartelefon/webb

17 SIP i förhållande till andra planer

18

19 Workshop - Att upprätta en SIP Upprätta en SIP  Syftet är att prova på att göra en SIP och fånga upp frågeställningar/svårigheter som kan uppstå i det praktiska arbetet med SIP Gör så här:  Läs vinjetten  Utse en mötesledare som ska driva processen framåt och en som dokumenterar grupparbetet  Arbeta er igenom SIP processen steg för steg. Använd gärna processkartan. Fyll i planen.

20 Workshop - Reflektera om SIP utifrån vinjett. Gör så här:  Utse en i gruppen som håller tiden  Utse en som dokumenterar  Läs vinjetten  Resonera utifrån en eller flera frågor  Välj ut en fråga/reflektion som ni vill lyfta vid den gemensamma diskussionen

21 www.psynk.se

22

23 www.uppdragpsykiskhalsa.se

24

25


Ladda ner ppt "Utbildning i SIP (samordnad individuell plan) - Barn och unga -"

Liknande presentationer


Google-annonser