Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Kontoklass 7 2012-05-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Kontoklass 7 2012-05-29."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Kontoklass 7

2 Kkl 6 och 7, Övriga verksamhetskostnader
Nya konton för sådant som varit stödverksamhet ex inom: Transporter Övriga främmande tjänster

3 Förändring av K-Bas 05, Stödverksamhet och konsultkostnader
K-Bas 05 K-Bas Entreprenad och köp 463 Köp av huvudverksamhet av huvudverksamhet 464 Entreprenad och köp 701 Transporter av stödverksamhet 74X Övriga främmande tjänster XXX M m 743 Administrativa tjänster 470 Konsulttjänster och 745 Konsulttjänster andra tjänster 746 Måltider 747 Hälsovårdsrelaterade tjänst. 749 Övriga främmande tjänster 471 Tillfälligt inhyrd personal 751 Tillfälligt inhyrd person

4 Förändring i K-Bas 13, Transporter (701)
Skolskjutsar betraktas som stödverksamhet i utbildningssammanhang – ej huvudverksamhet. Omsorgsresor betraktas som stödverksamhet till LSS- och LASS-insatser – ej huvudverksamhet. Se dock nedan. Avtal av större omfattning om färdtjänst med en extern producent, - Köp av huvudverksamhet.

5 Konteringsexempel Skolskjutsar
05: 464 Entreprenader och köp av stödverksamhet 13: 701 Transporter

6 Förändring i K-Bas 13, Personalrepresentation (711)
Tidigare konto 587 Representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester med mera. – skrivning sen tidigare. Nytt - ”ett uttryck för sedvanlig personalvård från kommunen som arbetsgivare. Det kan exempelvis röra sig om kostnader för restaurangbesök, teaterbiljetter och dylikt.” Även egna förtroendevalda.

7 Förändring i K-Bas 13, Personalrepresentation (711)
Vid momsavdrag maximalt belopp/person. Maximala belopp finns för olika typer av kostnader, tex teaterbiljetter. Överskjutande moms skall bokföras som kostnad. Se Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5.

8 Förändring i K-Bas 13, Annonsering (722)
Även kostnader för platsannonser i samband med rekrytering av personal – tidigare konto 585, personalrekrytering.

9 Förändring i K-Bas 13, Försäkringspremier (73)
Försäkringsavgifter har genomgående justerats till försäkringspremier.

10 Förändring i K-Bas 13, Larm och bevakning (733)
Kostnader för larm (dock ej trygghetslarm, se konto 749, Övriga främmande tjänster) och för bevakning av lokaler. Om det rör sig om investeringskostnader, för ex kameror, bokförs kostnaderna på konto 410, Anläggnings- och underhållsmaterial.

11 Förändring i K-Bas 13, Kundförluster (735)
I de fall avskrivna kundfordringar återvinns i ett senare skede minskas (krediteras) inte kostnaderna på konto 735, Kundförluster, utan …. intäkterna bokförs istället på konto 365, Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar.

12 Förändring i K-Bas 13, Övriga främmande tjänster (74)
Tjänster som inte är upplagda på andra ställen i kontoplanen, se ex konton för byggtjänster. Kolla att det finns konton för alla fd stödtjänster. K-Bas K-Bas 13 743 Administrativa tjänster 470 Konsulttjänster och Konsulttjänster andra tjänster Måltider Hälsovårdsrelaterade tjänst. 749 Övriga främmande tjänster

13 Förändring i K-Bas 13, Administrativa tjänster (743)
Tjänster som ex: elektronisk fakturahantering (skanning) inkassotjänster kreditupplysningstjänster IT-drift dataprogram licensavgifter underhållsavtal statistiktjänster osv.

14 Förändring i K-Bas 13, Administrativa tjänster (743)
Förbrukningsmaterial etc. som används till kommunens egen IT-utrustning, så som lagringsmedia, färgpatroner, kablar m.m. redovisas på konto 654, IT-material.

15 Förändring i K-Bas 13, Konsulttjänster (745)
Specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser som inte är anställda hos kommunen. Ex: arvoden till konsulter för rådgivning och utredningar avseende tekniska och administrativa frågor Rekryteringstjänster – tidigare konto 585, Personalrekrytering En konsult är en rådgivande specialist inom ett viss område, vanligen på kvalificerad nivå. Byggkonsulter i kontogrupp 61, Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader.

16 Förtydligande Konsultkostnader, 745 Specialistkompetenser
Sånt vi inte utför själva Tillfälligt inhyrd personal, 751 Sånt vi skulle ha utfört själva

17 Förändring i K-Bas 13, Måltider (746)
Inköp av färdiga måltider och tjänster för måltidsproduktion till kommunal verksamhet, såsom barn- och omvårdnadsverksamhet. Det rör sig alltså om måltider till barn, brukare och anhöriga. Pedagogiska måltider för lärare och kostnader personalens måltider tillsammans med brukare i enlighet med beslut.

18 Förändring i K-Bas 13, Måltider (746)
Redovisas inte på konto 746: Kostnader för livsmedel för beredning i egna kök och halvfabrikat bokförs på konto 644, Livsmedel. Om det rör sig om kostnader för måltider i samband med externa besök, där kostnaderna kan ses som ett led i sedvanlig gästfrihet i form av värdskap, bokförs på konto 710, Representation. Representation som huvudsakligen riktar sig till kommunens anställda redovisas på konto 711, Personalrepresentation.

19 Konteringsexempel Mat Livsmedel 644 Råvaror och halvfabrikat
Måltider 746 Färdiga måltider, stort inslag av tjänster Representation 710 Externa gäst bjuds, syfte Personalrepr. 711 Bjuder egen personal

20 Förändring i K-Bas 13, Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster (747)
Sjuk-, hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster. Underindelas i till exempel läkarvårdsersättningar hälsokontroller avgifter för företagshälsovård rehabilitering friskvårdsaktiviteter fritidsaktiviteter Läkemedel - konto 646, Förbrukningsmaterial.

21 Förändring i K-Bas 13, Tillfälligt inhyrd personal (751)
Kontot har flyttats: K-Bas K-Bas 13 471 Tillfälligt inhyrd personal 751 Tillfälligt inhyrd person Täcka tillfällig arbetskraftsbrist. Specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser som inte är anställda hos kommunen - konto 745, Konsulttjänster.

22 Förändring i K-Bas 13, Avgifter (761)
Betalning grundad på taxa eller liknande bestämmelser. Ex: medlemsavgifter, till bland annat regionala organ inträden radio- och tv-licenser Notera! Avgifter till kommunalförbund köp av huvudverksamhet på konto 463, med motpart Kommunalförbund (83) köp av tjänster i kontoklass 6 eller 7, med motpart Kommunalförbund (83).

23 Förändring i K-Bas 13, Avgifter för kurser m.m. (765)
personalens kurser konferenser utbildningar Övriga kostnader i samband med utbildningen, som till exempel resekostnader (konto 705) - respektive konton.

24 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 77, Fri
Kommunbas-05 – förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter, anläggningstillgångar Kommunbas-13 utgår ifrån att: Exploateringsfastigheter är omsättningstillgångar De delar av exploateringarna som utgör kommunens delar betraktas som investeringar i anläggningstillgångar genom hela exploateringsprojektet.

25 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 78, Realisationsförluster
Både avyttring och utrangering - tillgångar inte längre finns kvar i kommunens verksamhet eller redovisning. Avyttras - säljs Utrangering innebär att tillgångar tagits ur bruk på annat sätt än att avyttrats (sålts): skrotats stulits förstörts Utrangering ska ske av anläggningstillgångar som inte längre ska finnas kvar i verksamheten. Nedskrivning kan ske av anläggningstillgångar som finns kvar i verksamheten.

26 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 783, Fri
Kommunbas-05 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kommunbas-13 Kontogrupp 85, Finansiella kostnader, Konto 851, Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar

27 Förändring i K-Bas 13, Konto 795, Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Kommunbas-05 Nedskrivning av anläggningstillgångar - alla, även finansiella AT Kommunbas-13 Kontogrupp 85, Finansiella kostnader Kontogrupp 859, Övriga finansiella kostnader Underkonto 8597, Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

28 Förändring i K-Bas 13, Konto 796, Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Kommunbas-05 Återföring av nedskrivning av anläggningstillgångar - alla, även finansiella AT Kommunbas-13 Kontogrupp 84, Finansiella intäkter Kontogrupp 849, Övriga finansiella intäkter Underkonto 8497, Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Kontoklass 7 2012-05-29."

Liknande presentationer


Google-annonser