Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering."— Presentationens avskrift:

1 Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering

2 Dagens agenda  Digitalisering – det handlar inte om ”om”, utan om hur och hur bra vi gör det  eHälsa och välfärdsteknologi- verktyg för bättre hälsa, vård och omsorg - Ökad trygghet, självständighet och delaktighet för individen - Högre kvalitet, bättre tillgänglighet, ökad effektivitet - Bättre arbetsförhållanden för vård- och omsorgspersonal  Några centrala utvecklingsområden för de med störst behov - Digitala lösningar som möjliggör en sammanhållen vård och omsorg - Trygghetstjänster, digital delaktighet m.m.

3 Välfärdssektorn behöver anställa medarbetare under perioden 2010 till nya medarbetare behövs i vården och omsorgen fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.

4 Att finansiera välfärden år 2035 motsvarar 13 kronor mer i skatt

5 Människors förväntningar på digitala välfärdstjänster Förväntningar

6

7 Utgångspunkter för SKL:s arbete med digitalisering  Digitalisering är en viktig nyckel för att möta utmaningar kring bl.a. välfärdens finansiering, kommande rekryteringsbehov, människors förväntningar på service.  Handlar om verksamhetsutveckling och är strategiska ledningsfrågor.  Medlemmarna har ställt tydliga krav på SKL att ta en ledande och samordnande roll i utvecklingen av e-samhället.  Behövs kraftsamling på alla nivåer och inom alla verksamheter samt koordinering, återanvändning och viss harmonisering.

8

9 Dagens sjukvård och omsorg behöver mer empati och mer high tech Att säkert uttala sig om framtiden är alltid vanskligt, men en slutsats är tämligen säker; vi kan inte producera vård och omsorg på samma sätt som vi gör idag om vi ska öka kvaliteten, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna i schack. Rapporten om den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster (LEV), 2012, Anders Ekholm Socialdepartementet

10 Exempel på SKL:s insatser på ehälsoområdet  Överenskommelsen om Evidensbaserad praktik och ehälsa 2014, t.ex. - Nationell Patientöversikt - Trygghetslarm, från analog till digital teknik - Stimulansmedel för e-tjänster inom socialtjänsten - Trygghet, service och delaktighet i det digitala hemmet - Socialtjänsten på 1177  BBiC – gemensamma kravspecifikationer (Barns Behov i Centrum)  Bättre liv för sjuka äldre  Nationella kvalitetsregister  Intygstjänst  Behandlingsplattform  Sammanhållen vaccinationsinformation  Psykiatrisatsningen  Läkemedelsområdet  Cancersatsningen  Ekonomiskt bistånd (sammansatt bastjänst)

11 Trygghet och service i hemmet – som stöds av digitala tjänster Mobilitet och tillgänglighet

12 Välfärdsteknik och (e)-hemtjänst Exempel

13

14 Några aktuella utvecklingsområden för vård och omsorg  Ett fungerande informationsflöde mellan kommuner och landsting – vi behöver fatta ett antal strategiska beslut regionalt och nationellt t.ex. relaterat till - Informationsutbyte som möjliggör en sammanhållen vård och omsorg (NPÖ/motsvarande) - Aktuell och samlad bild av patientens läkemedelsbehandling (NOD/motsvarande)

15 Forts. aktuella utvecklingsområden  Medarbetare i vård och omsorg vittnar om att systemen är mer störande än stödjande. Hur kan vi bryta trenden? Exempelvis: - Aktiva och kunskapsbaserade beslutsstöd som stödjer personalens arbetsflöde, ger rekommendationer m.m. - Gemensamma nationella kravspecifikationer, t.ex. för ÄBiC, BBIC, Socialtjänstens verksamhetssystem m.m.

16 Forts. aktuella utvecklingsområden  Ökad användning av teknik som ger äldre större möjligheter att klara sin vardag (öka trygghet, självständighet och delaktighet) - Hur går vi från projekt till reguljär verksamhet?  Behov av samverkan, stöd och forum för erfarenhetsutbyte kring - Upphandling, juridik, informationssäkerhet, teknologi, brukarmedverkan, ekonomi m.m.  SKL arbetar med detta som särskilt prioriterade frågor

17 Forts. aktuella utvecklingsområden  eHälsomyndigheten, Ehälsokommittén, ny ehälsostrategi m.m. - Reser bl.a. frågor om ansvar och ansvarsfördelning mellan staten och huvudmännen - Några tankar kring frågorna hittills: - vi behöver skapa bättre strukturer för samverkan kring en nationell utvecklingsportfölj, snarare än att dela upp ansvar för olika objekt/tjänster/funktioner - eHälsa är en verksamhetsfråga som avgör hur väl vi kan leverera vård och omsorg – det hänger ihop med ansvaret för sjukvården och socialtjänsten

18 Kommuner och landsting står för likartade utmaningar  En åldrande befolkning  Ökade kostnader för vård och omsorg  Ökad risk för kroniska sjukdomar och mångsjuklighet  Brist på vissa personalkategorier i vård och omsorg  Ett stort antal vårdgivare/utförare av offentligfinansierad vård och omsorg  Ökade krav på samverkan (äldre, psykiatri, barn och unga, missbruk/beroende)  M.m. För att kunna möta invånarnas behov och förväntningar och tillvarata digitaliseringens möjligheter behöver vi hitta nya sätt att arbeta gemensamt kommuner och landsting

19 Vägen framåt  Kommuner, landsting och regioner har ett gemensamt bolag för digitala lösningar, genom att Inera blir en del av SKL Företag AB.  SKL inrymmer en funktion för gemensam beredningsprocess och portföljstyrning för kommuners, landstings och regioners gemensamma digitala lösningar.  Staten och huvudmännen har nått en överenskommelse om hur utvecklingen gemensamt ska stimuleras och finansieras

20 Tack! Hör gärna av er med frågor och inspel!


Ladda ner ppt "Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser