Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering."— Presentationens avskrift:

1 Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering

2 Dagens agenda  Digitalisering – det handlar inte om ”om”, utan om hur och hur bra vi gör det  eHälsa och välfärdsteknologi- verktyg för bättre hälsa, vård och omsorg - Ökad trygghet, självständighet och delaktighet för individen - Högre kvalitet, bättre tillgänglighet, ökad effektivitet - Bättre arbetsförhållanden för vård- och omsorgspersonal  Några centrala utvecklingsområden för de med störst behov - Digitala lösningar som möjliggör en sammanhållen vård och omsorg - Trygghetstjänster, digital delaktighet m.m.

3 Välfärdssektorn behöver anställa 420 000 medarbetare under perioden 2010 till 2020. 225 000 nya medarbetare behövs i vården och omsorgen fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.

4 Att finansiera välfärden år 2035 motsvarar 13 kronor mer i skatt

5 Människors förväntningar på digitala välfärdstjänster Förväntningar

6

7 Utgångspunkter för SKL:s arbete med digitalisering  Digitalisering är en viktig nyckel för att möta utmaningar kring bl.a. välfärdens finansiering, kommande rekryteringsbehov, människors förväntningar på service.  Handlar om verksamhetsutveckling och är strategiska ledningsfrågor.  Medlemmarna har ställt tydliga krav på SKL att ta en ledande och samordnande roll i utvecklingen av e-samhället.  Behövs kraftsamling på alla nivåer och inom alla verksamheter samt koordinering, återanvändning och viss harmonisering.

8

9 Dagens sjukvård och omsorg behöver mer empati och mer high tech Att säkert uttala sig om framtiden är alltid vanskligt, men en slutsats är tämligen säker; vi kan inte producera vård och omsorg på samma sätt som vi gör idag om vi ska öka kvaliteten, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna i schack. Rapporten om den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster (LEV), 2012, Anders Ekholm Socialdepartementet

10 Exempel på SKL:s insatser på ehälsoområdet  Överenskommelsen om Evidensbaserad praktik och ehälsa 2014, t.ex. - Nationell Patientöversikt - Trygghetslarm, från analog till digital teknik - Stimulansmedel för e-tjänster inom socialtjänsten - Trygghet, service och delaktighet i det digitala hemmet - Socialtjänsten på 1177  BBiC – gemensamma kravspecifikationer (Barns Behov i Centrum)  Bättre liv för sjuka äldre  Nationella kvalitetsregister  Intygstjänst  Behandlingsplattform  Sammanhållen vaccinationsinformation  Psykiatrisatsningen  Läkemedelsområdet  Cancersatsningen  Ekonomiskt bistånd (sammansatt bastjänst)

11 Trygghet och service i hemmet – som stöds av digitala tjänster Mobilitet och tillgänglighet

12 Välfärdsteknik och (e)-hemtjänst Exempel

13

14 Några aktuella utvecklingsområden för vård och omsorg  Ett fungerande informationsflöde mellan kommuner och landsting – vi behöver fatta ett antal strategiska beslut regionalt och nationellt t.ex. relaterat till - Informationsutbyte som möjliggör en sammanhållen vård och omsorg (NPÖ/motsvarande) - Aktuell och samlad bild av patientens läkemedelsbehandling (NOD/motsvarande)

15 Forts. aktuella utvecklingsområden  Medarbetare i vård och omsorg vittnar om att systemen är mer störande än stödjande. Hur kan vi bryta trenden? Exempelvis: - Aktiva och kunskapsbaserade beslutsstöd som stödjer personalens arbetsflöde, ger rekommendationer m.m. - Gemensamma nationella kravspecifikationer, t.ex. för ÄBiC, BBIC, Socialtjänstens verksamhetssystem m.m.

16 Forts. aktuella utvecklingsområden  Ökad användning av teknik som ger äldre större möjligheter att klara sin vardag (öka trygghet, självständighet och delaktighet) - Hur går vi från projekt till reguljär verksamhet?  Behov av samverkan, stöd och forum för erfarenhetsutbyte kring - Upphandling, juridik, informationssäkerhet, teknologi, brukarmedverkan, ekonomi m.m.  SKL arbetar med detta som särskilt prioriterade frågor 2015-2016

17 Forts. aktuella utvecklingsområden  eHälsomyndigheten, Ehälsokommittén, ny ehälsostrategi m.m. - Reser bl.a. frågor om ansvar och ansvarsfördelning mellan staten och huvudmännen - Några tankar kring frågorna hittills: - vi behöver skapa bättre strukturer för samverkan kring en nationell utvecklingsportfölj, snarare än att dela upp ansvar för olika objekt/tjänster/funktioner - eHälsa är en verksamhetsfråga som avgör hur väl vi kan leverera vård och omsorg – det hänger ihop med ansvaret för sjukvården och socialtjänsten

18 Kommuner och landsting står för likartade utmaningar  En åldrande befolkning  Ökade kostnader för vård och omsorg  Ökad risk för kroniska sjukdomar och mångsjuklighet  Brist på vissa personalkategorier i vård och omsorg  Ett stort antal vårdgivare/utförare av offentligfinansierad vård och omsorg  Ökade krav på samverkan (äldre, psykiatri, barn och unga, missbruk/beroende)  M.m. För att kunna möta invånarnas behov och förväntningar och tillvarata digitaliseringens möjligheter behöver vi hitta nya sätt att arbeta gemensamt kommuner och landsting

19 Vägen framåt  Kommuner, landsting och regioner har ett gemensamt bolag för digitala lösningar, genom att Inera blir en del av SKL Företag AB.  SKL inrymmer en funktion för gemensam beredningsprocess och portföljstyrning för kommuners, landstings och regioners gemensamma digitala lösningar.  Staten och huvudmännen har nått en överenskommelse om hur utvecklingen gemensamt ska stimuleras och finansieras

20 Tack! Hör gärna av er med frågor och inspel! patrik.sundstrom@skl.se 076-5269082


Ladda ner ppt "Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa Center för eSamhället, Avdelningen för digitalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser