Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”"— Presentationens avskrift:

1 Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”

2 Ehälsokommitténs uppdrag, ffa  Se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredaren ska: - Kartlägga ansvarsförhållanden för it-stöd i sjukvård/socialtjänst - Beskriva oklarheter/problem som finns i ansvarsfördelningen mellan stat, huvudmän och andra, samt lämna förslag som tydliggör ansvarsfördelningen - Analysera statens samordning på it-infrastrukturområdet för sjukvård och socialtjänst, samt lämna förslag på hur den statliga samordningen kan effektiviseras

3 Forts.  Utredaren ska: - Göra en översyn av insatserna för att främja gemensam informationsstruktur och terminologi - Föreslå nödvändiga författningsändringar samt beskriva vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för förslagen - Utreda och lämna förslag för bättre hantering av information i ordinationskedjan, inkl. frågor om beslutsstöd för läkemedel - I samverkan med bl.a. huvudmännen utreda behovet av att överföra vissa förvaltningsuppgifter/uppdrag till eHälsomyndigheten - Utreda om ansvaret för informationssäkerhetsfrågor är ändamålsenligt Uppdraget ska redovisas i ett betänkande den 27 mars 2015

4 Diskussionspromemorian  En del i kommitténs dialog med intressenterna  Kommittén redogör för den övergripande problembilden man ser  Innehåller generella resonemang och tyckanden på övergripande nivå, inga skarpa förslag redovisas  Kommittén vill ha in synpunkter  Kommittén har precis satt samman en referensgrupp med representanter från SKL, Inera, myndigheterna m.fl.

5 Ehälsokommittén menar att  Staten behöver styra det nationella e-hälsoarbetet genom normering, tillsyn, myndighetsstyrning och samordning  Det finns behov av nationella krav för att säkerställa interoperabilitet  Det behövs en långsiktig ekonomisk satsning från stat och huvudmän  Den statliga tillsynen behöver förstärkas  Staten i större utsträckning behöver ge råd, stöd, vägledning  Staten bör se till att en ny eHälsostrategi med handlingsplan utarbetas  Det finns behov av tydligare rollfördelning mellan statliga myndigheter  eHälsomyndigheten bör få ett utökat uppdrag och koordinera insatser i handlingsplanen (eHälsostrategin)  Tempot måste höjas för att införa strukturerad och entydig information, samt att läkemedelsområdet bör prioriteras  Vårdgivare måste ta större ledningsansvar för informationshanteringen

6 Kommittén om ansvarsfördelning m.m. för informationshanteringen  Ansvaret är tydligt  Vårdgivare och de som bedriver socialtjänst är ansvariga  De tar inte sitt ledningsansvar fullt ut  De behöver arbeta mer strategiskt med upphandling och hantering av innovationer  De behöver tillhandahålla användbara system

7 Vad bör göras för att aktörerna ska ta sitt ansvar?  Ev. utveckla regleringen på området  Ev. införa en ny ledningsfunktion med mandat och utkrävbart ansvar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (vid sidan av verksamhetschef)  Stärka den statliga tillsynen av hur ledningsansvaret utövas  Ev. inom ramen för ny eHälsostrategi ta in stöd- och utbildningsinsatser för att tydliggöra ansvaret

8 Upphandling enligt kommittén  Aktörerna behöver utveckla sin styrning i upphandlingsfrågor  Upphandlingsarbetet är för tekniskt orienterat  Ökad statlig styrning, t.ex. med krav på funktionalitet och informationssäkerhet, skulle kunna vara ett stöd för aktörerna i upphandlingsarbetet  Leverantörerna har nytta av ett ramverk med nationella krav

9 Innovation enligt kommittén  Måste betraktas som en ledningsfråga  Kan inte bedrivas för långt från verksamheten  It-avdelningarna måste ha en nära relation till verksamheten och till de enheter som bedriver innovationsarbete  Aktörerna måste organisera innovationsarbetet så att det finns fungerande kanaler mellan innovation och verksamhet

10 Statens ansvar enligt kommittén  Stärkt statlig styrning genom t.ex. normering, tillsyn, myndighetsstyrning och samordning  Tydliggöra de statliga myndigheternas ansvar  Tydliggöra vilket ansvar som åligger huvudmännen  Ev. statlig styrning för teknisk och semantisk interoperabilitet, t.ex. genom nationella krav från eHälsomyndigheten  De operativa delarna bör inte hanteras av departementet, utan av myndigheterna, främst eHälsomyndigheten  IVO måste utveckla sin kompetens och sin tillsyn av informationssäkerheten

11 Kommittén om stöd till huvudmännen i informationssäkerhetsfrågor  Statliga myndigheters uppdrag för att stödja huvudmännen att kunna ta sitt ansvar för informationssäkerhet bör utvecklas  Stöd för implementering av regelverk behöver förbättras  Den norska modellen med ”Normen” bör övervägas, d.v.s. gemensamt överenskomna krav på informationssäkerhet (krav som specificerar och kompletterar lag och föreskrifter)  eHälsomyndigheten kan tillsammans med huvudmännen m.fl. ta fram Normen och ansvara för förvaltning, rådgivning och stöd.

12 Kommittén om gemensam informationsstruktur  Idag bedrivs lokala projekt utan koppling till varandra eller till Socialstyrelsens arbete  Tempot behöver höjas och inriktningen bli tydligare - En mer kraftfull nationell ledning - Bättre lokal ledning - Professionsföreträdarna måste involveras mer - Stabil och långsiktig finansiering av förvaltning och utveckling på nationell nivå  Prioritera områden som läkemedel, varningsinformation och labsvar  Behov av tydligare förutsättningar för samsyn när det gäller användning av standarder

13 Kommittén om statens roll i infrastruktur-/arkitekturfrågor  Nationella krav för att säkerställa interoperabilitet (t.ex. krav på tekniska specifikationer, gränssnitt, algoritmer, funktionskrav)  Behov av nationell kompetensfunktion för råd och stöd, t.ex. på eHälsomyndigheten  Frågorna måste få högre prioritet hos huvudmännen  Ev. låta eHälsomyndigheten ta över ansvar för drift, utveckling och förvaltning av infrastruktur som HSA, SITHS, Sjunet, säkerhetstjänsterna  Samordna drift, förvaltning och utveckling av register som finns på flera myndigheter till eHälsomyndigheten


Ladda ner ppt "Ehälsokommitténs diskussionspromemoria ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”"

Liknande presentationer


Google-annonser