Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Kerstin Andres 2013-11-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Kerstin Andres 2013-11-05."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur
Kerstin Andres

2 Kommitténs uppgifter Omvandla Apotekens Service AB till en myndighet – bemanning, verksamhetsmål, genomgång av befintlig verksamhet m.m. Myndighetens framtida uppdrag – vilka uppgifter ska verksamheten utökas med och vilken roll ska myndigheten spela

3 Delrapport 2 Instruktion och regleringsbrev
Genomlysning av bolaget – ekonomiska – legala och organisatoriska aspekter

4 KPMG:s genomlysning adresserar två huvudfrågeställningar
Analys avseende överlåtelsen Analys av Apotekens Service AB avseende organisation och styrning givet krav på myndigheten och dess framtida uppdrag

5 KPMG:s genomlysning - analys avseende överlåtelsen Övergången från bolag till myndighet – en överlåtelse Övergången från Apotekens Service AB som bolagsform till myndighet sker genom en överlåtelse – för detta ändamål tecknas ett verksamhetsöverlåtelseavtal som tecknas mellan bolaget och (direkt eller indirekt) myndigheten Myndighetens förvärv av hela eller delar av verksamheten i bolaget ska genomföras på affärsmässiga villkor.

6 Legal genomlysning Omfattande arbete att samla in och sortera information Över avtal Vid genomgången fokuseras på överlåtbarhet, avtalslängd, upphandlat enligt LOU, syfte, ersättning och tvistelösning

7 KPMG:s genomlysning - analys avseende organisation och styrning KPMG:s uppdrag utgår från Apotekens Service idag men kan i framtiden utvecklas till nationell samordning av IT- och IT-infrastruktur inom vård och omsorgssektorn Fastställt i nuläget Ej fastställt i nuläget Deluppdrag Ansvara för infrastruktur och informationsdatabaser som idag hanteras av Apotekens Service Myndigheten ska ansvara för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser som ska vara tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. Sammanställa och tillhandahålla statistik Myndigheten ska även ansvara för att sammanställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik som i dag ligger på Apotekens Service Aktiebolag. Utgöra nationell samordnare av IT och IT-infrastrukturtjänster inom vård och omsorg Utgöra nationellt samordnande myndighet för IT-, drift- och infrastrukturfrågor för vård och omsorg …för att myndigheten skall kunna ta sig an ett utvidgat uppdrag som nationell samordnare ställs nya krav, bland annat på strategisk kompetens, organisation och processer.

8 KPMG:s genomlysning - analys avseende organisation och styrning KPMG har identifierat betydande förändringsbehov inom Apotekens Service AB Förändringsbehov utifrån lagar och regler Förändringsbehov utifrån förmåga att leverera uppdrag Nedan listas ett utdrag ur den handlingsplan som tagits fram för att möta de lag- och regelkrav som ställs på myndigheten. En arbetsordning vilken beskriver myndighetens roller och ansvar, hur ansvaret är delegerat samt hur myndigheten styrs och följs upp behöver tas fram. En registratur inklusive arkiv behöver utformas och bemannas. Rutiner för att klara lagkraven gällande intern styrning och kontroll behöver utarbetas och införas, en internrevisionsfunktion måste bemannas. För att effektivt kunna leverera det framtida uppdraget har fyra huvudsakliga områden lyfts fram Det finns ett stort behov av att öka den strategiska kompetensen inom såväl vård- och hälsosektorn som inom IT- och IT-infrastrukturområdet. Organisationen behöver tydliggöra gränssnitten såväl internt som externt. Organisationen behöver utveckla processer och tillföra kompetenser för att åstadkomma en effektiv verksamhetsstyrning. Slutligen finns ett behov av att se över nuvarande organisationskultur för att ta verksamheten från att vara ett händelseorienterat innovationsinriktat och IT- drivet bolag till att bli en proaktiv affärsmässig myndighet. …förändringsresan behöver påbörjas nu för att myndigheten skall kunna startas 1/

9 Nytt namn på myndigheten
Utredningen föreslår att myndigheten ska heta: E-hälsomyndigheten

10

11

12 Utredningens bedömningar kring avgiftsmodellen för apoteken
Avgiftsmodellen för apoteksaktörerna bör revideras inför 2015 Fler parter i läkemedelsförsörjningskedjan bör bidra alternativt finansiering över statsbudgeten eller en kombination

13 Utredningens bedömningar kring läkemedelsstatistik
Läkemedelsstatistik kan även fortsättningsvis levereras på samma sätt som idag Befintliga avtal behöver dock justeras

14 Utredningens bedömningar kring EES
En översyn av EES (elektroniskt expertstöd) bör göras skyndsamt där bl.a. statens roll när det gäller drift, förvaltning och utveckling utreds Integration med system som SFINX och SIL är en möjlig lösning

15 Utredningens bedömningar när det gäller HälsaFörMig
Budgeten behöver diskuteras eftersom den är en del av myndighetens anslag HälsaFörMig ska vara en integrerad del av myndigheten Nytt förslag på organisatorisk lösning Behov av ny kompetens i myndigheten Översyn av de legala frågorna

16 Utredningens bedömning när det gäller läkemedel för djur
Överväga reglering av myndighetens ansvar för djurläkemedel när det gäller statistikinsamling och tjänsteutbud Avvakta Läkemedels- och apoteksutredningen

17 Överföring av viss register-verksamhet från Socialstyrelsen
Utredningen föreslår att den nya myndigheten ska ansvara för drift av hälsodata och delar av registerservicen Överflyttning tidigast under halvårsskiftet 2014 Vissa frågor, bl.a. legala, praktiska och tekniska, måste utredas vidare Förädling av data bör Socialstyrelsen även fortsättningsvis ansvara för

18 I rollen som E-hälsomyndighet ligger
Säkerställa en väl fungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer. Skapa en överblick och samordna de initiativ som drivs av myndigheter, huvudmän, professionella sammanslutningar, företag och andra aktörer inom IT- och IT-infrastrukturområdet inom vård- och omsorgssektorn. Skapa en överblick över kvalitet och säkerhet inom IT- och IT-infrastrukturområdet inom vård- och omsorgssektorn. Bidra till jämlik vård och omsorg genom att säkerställa en enhetlig grundstruktur, vilken landsting, kommuner och andra vårdgivare kan utgå från.

19 Nationellt samordnande roll på e-hälsoområdet
Myndigheten bör ansvara för den statliga samordningen på e-hälsoområdet samt bevaka och följa upp statliga investeringar på området

20 Nationellt samordnande roll på e-hälsoområdet
Samordna och ansvara för infrastrukturen för - Invånartjänster – för ökad delaktighet i vårdprocesser - Beslutsstöd för professionen – för ökad kvaliteten i vård och omsorg - Forskning och uppföljning – för bättre förutsättningar för klinisk forskning och ordnat införande av läkemedel

21 Kansli på E-hälsomyndigheten
Samordna det operativa utvecklingsarbetet Genomföra uppföljning av utvecklings-arbetet för att säkerställa att man uppnår avsedda resultat Återrapportera till regeringen (Socialdepartementet) om arbetets resultat.

22 Utvecklad verksamhetsförankring
Ett rådgivande organ som kan bistå myndigheten att identifiera framtida utvecklingsbehov avseende t ex nationell arkitektur, stöd till vård- och omsorgspersonal och medborgarnära tjänster.

23 Finansiering av myndigheten
Statligt anslag om ca 109 mnkr Särskilda projektmedel Avgifter från apoteksaktörerna Avgifter för statistikförsäljning, godkännande m.m.


Ladda ner ppt "Utredningen om inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Kerstin Andres 2013-11-05."

Liknande presentationer


Google-annonser