Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till frukostmöte!. Samordningsförbundsstyrelse -beslutar vad förbundet ska arbeta med Samordningsförbundets Förbundschef Arbetar med att verkställer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till frukostmöte!. Samordningsförbundsstyrelse -beslutar vad förbundet ska arbeta med Samordningsförbundets Förbundschef Arbetar med att verkställer."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till frukostmöte!

2 Samordningsförbundsstyrelse -beslutar vad förbundet ska arbeta med Samordningsförbundets Förbundschef Arbetar med att verkställer beslut och förbereda ärenden till styrelsen. Beredningsgrupp Representanter från respektive medlemsmyndighet som bidrar med förberedning av ärenden och verkställande av styrelsens beslut. Individ insats Rådgivande team Uppföljning Strukturell insats Frukostmöte Insats forts. Kartläggning

3 Dagens tema: Crash Course – kort om några av våra välfärdsaktörer Kotte Wennberg avdelningschef Individ och Familjeomsorgen i Täby Hans Nordlund chef Arbetsförmedlingen Karin Daun samverkansansvarig Försäkringskassan Stockholm län Norr Sandra Qvarnström från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

4 Socialtjänstens uppdrag

5 Socialtjänstlagen, (2001:453),SoL Ramlag vilket innebär att varje kommun ges stora möjligheter att utforma sin egen verksamhet Utgör grunden för socialtjänstens verksamhet Målet : Främja – Ekonomisk och social trygghet Jämlikhet i levnadsvillkor Aktivt deltagande i samhällslivet Respekt för människors självbestämmande och integritet

6 Kommunens ansvar 2 kap. 1 § SoL Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen. Lag (2011:328)

7 3 kap Socialnämndens uppgifter Strukturerade insatser – syftar till god samhällsmiljö. Ex. medverkan i samhällsplaneringen, arbete med sociala problem och uppsökande verksamhet. Allmänt inriktade insatser – Generellt utformade sociala insatser inom ex. äldreomsorg. Insatser som tillgodoser behov av information och social jour. Individuellt inriktade insatser – Sociala tjänster direkt anpassade till den enskilde individens behov

8 Rätten till bistånd enligt SoL Kan inte själv tillgodose sina behov Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå Biståndet ska utformas så det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

9 Att bedöma rätten till bistånd Hur ser behovet ut? Kan den enskilde själv tillgodose behovet eller kan det tillgodoses på annat sätt? Hur ska biståndet utformas för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå?

10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS Rättighetslag, gäller goda levnadsförhållande. Garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen Målet med insatserna är att den enskilde ska få leva som andra trots funktionsnedsättningen Avgränsad personkrets som har rätt till insatserna som anges i lagen Angivna insatser i lagen. Ex. biträde av personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna

11 Arbetsförmedlingens Vision Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa Värdegrundsarbete pågår Målbildsarbete pågår

12 Samsyn kring uppdraget Harmonisering Effektivisering av arbetssätt Organisation Kundperspektiv sökande Kundperspektiv arbetsgivare Översyn av öppethållande och tillgänglighet Utveckling av det externa arbetet och samarbetet med samverkansparters Samlokalisering? Nya digitala kanaler Kunden i fokus Arbete med ledningsfiloso fin Översyn av kontorsnätet Nya chefsområden Profilkontor? Avveckling av direktservice?

13 Af Uppdrag Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att : Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft Prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden Bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

14 Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att: Den bedrivs på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt Arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig service i hela landet Den anpassas till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet Den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande Den anpassas efter den enskildes förutsättningar Den inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden Den inte bidrar till att arbetstillfällen trängs undan, såvida det inte kan anses arbetsmarknadspolitiskt motiverat Den ökar mångfalden och motverkar diskrimineringen i arbetslivet.

15 Arbetsförmedlingen ska vidare: Säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring Aktivt inhämta information om lediga arbeten Analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt Göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken Bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde Säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med berörda parter. Förordning (2010:1131).

16 Budgetpropositionen styr

17 Exempel på samarbeten AF FK Skatteverket Kriminalvården Kommunen Samhall Skolan Företagarna

18 AFK

19 Om Försäkringskassan

20 Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Försäkringskassans uppdrag

21 Till barnfamiljer Adoptionsbidrag Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Barnbidrag och flerbarnstillägg Bostadsbidrag till barnfamiljer Familjebidrag till rekryter Underhållsstöd EU- familjeförmåner Till arbetslösa Aktivitetsstöd Till nyanlända Etableringsersättning Bostadstillägg Våra bidrag och ersättningar Till sjuka samt personer med funktionsnedsättning Sjukpenning Smittbärarpenning Arbetsskadeersättning Aktivitetsersättning Sjukersättning Vård utomlands Handikappersättning Assistansersättning Bilstöd Tandvård Statligt tandvårdsstöd

22 Socialförsäkringen Bidrag och ersättningar Barnfamiljer Sjuka Personer med funktionsnedsättning Tandvård Ny i Sverige eller arbetssökande Pensioner Äldre Efterlevande

23 Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år Ca 80 miljoner kundmöten Verksamhet på 110 orter Huvudkontor i Stockholm Cirka anställda Vik Generaldirektör Ann Persson Grivas Snabbfakta

24 Mer än 80 miljoner kundmöten 20 miljoner utskickade brev 20 miljoner inskannade blanketter och bilagor 550 stycken olika blanketter för kunder och partner att välja på Brev och blanketter 2,1 miljoner spontana besök (endast Försäkringskassan) bokade möten med personliga handläggare Servicekontor/ Lokalkontor 32 miljoner besök på Försäkringskassans webbplats - varav 21,2 miljoner loggade in i Mina sidor nedladdningar av Mina sidor-appen använde servicetelefon och sms Digitalt 5,4 miljoner besvarade samtal via telefon * besökare i sociala medier, med en räckvidd på 2,6 miljoner* per år bara på Facebook Språkservice på 10 olika språk Kundcenter *Uppgifterna är ej uppdaterade

25 Mina sidor – självbetjäning dygnet runt Kassakollen Föräldrakollen Ersättningskollen Guide för blivande föräldrar Guide för funktionshindrade Flera beräkningsverktyg Beställ blanketter, intyg, EU-kort Vabb-app Bostadsbidrag-app Digitala tjänster

26 Livssituationer Försäkringskassans möte med kunderna har delats in i sex livssituationer. Varje livssituation leds och styrs av en kundansvarig. Kundansvaret innebär ett sammanhållet ansvar för kundernas flöde genom hela Försäkringskassan. De sex livssituationerna är: Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga Leva med funktionsnedsättning Utan behov av ersättning Väntar eller har barn Ny i Sverige eller arbetssökande Varaktigt nedsatt arbetsförmåga

27 Vi utgår från kunden Vi ser kundens hela resa, från kundens perspektiv

28 Vad är rehabilitering och vem ansvarar? Individen (var och en ansvarar för att delta i sin egen rehabilitering). Medicinsk rehabilitering (sjukvården). Arbetslivsinriktad rehabilitering (arbetsgivaren och/eller Arbetsförmedlingen). Social rehabilitering (kommunen). Samordna åtgärderna (Försäkringskassan)

29

30 En inblick i Stockholms läns landsting Sandra Qvarnström

31 Landstingets uppdrag Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget ansvarar också för regionplanering och för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet

32 Landstingsbidrag Miljoner kronor Landstingsbidrag, mkr Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ändring 16/15 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Landstingsstyrelsen ,1 % varav landstingsstyrelsens förvaltning ,7 % varav Nya Karolinska Solna ,2 % Tillväxt- och regionplanenämnden ,9 % Hälso- och sjukvårdsnämnden ,3 % Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje ,3 % Trafiknämnden ,3 % Kulturnämnden ,0 % Patientnämnden2022 3,0 % Landstingsrevisorerna ,0 % Summa landstingsbidrag ,5 %

33 Så här fördelas landstingsbidragen

34 Färdtjänstberedningen Färdtjänstutskottet Sjukvårds- och omsorgskontoret Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje 1) Tillväxt- och regionplane- förvaltningen Tillväxt- och regionplane- nämnden Patientnämndens förvaltning Patient- nämnden Hälso- och sjukvårds- förvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämnden Kultur- förvaltningen Kultur- nämnden Trafik- förvaltningen Trafik- nämnden Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård Tre sjukvårdsstyrelser (Norr, Stockholms stad och Ekerö samt Söder) Tre sjukvårdsutskott Norr/ Stockholms stad och Ekerö/Söder Programberedningar Äldre och multisjuka Akutsjukvård Folkhälsa och psykiatri Barn, unga och förlossningsvård Tandvård Stora folksjukdomar Vårdval Beredningen för trafikplanering Stockholms läns landstings organisation Landstings- fullmäktige Politisk organisation Styrelser för bolag och nämnder som drivs i bolagsliknande former Förvaltningar och bolag Personal- utskottet Forskningsberedningen Innovationsberedningen Miljöberedningen Fastighets- och investeringsberedningen Beredningen för utbyggd tunnelbana 1) Gemensam nämnd med Norrtälje kommun. 2) Gemensamt kommunalförbund tillsammans med Norrtälje kommun. Valberedningen Landstingsråds- beredningen Beredningen för sjötrafik Landstingsstyrelsens förvaltning Landstings- styrelsen SL Infrateknik AB AB SL Finans SL Älvsjö AB Södersjukhuset AB Danderyds Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Folktandvården Stockholms län AB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Stockholm Care AB MediCarrier AB Locum AB Waxholms Ångfartygs AB AB Stockholms Läns Landstings Internfinans TioHundra AB Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och omsorg 2) Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns sjukvårdsområde Nämnder som drivs i bolagsliknande former AB Storstockholms Lokaltrafik, SL Ägar- utskottet Revisions- kontoret Revisorskollegiet Arbets- utskottet Förvaltning för utbyggd tunnelbana

35 Hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist (tf) Stöd för evidens- baserad medicin Carl-Gustaf Elinder Smittskydd, vårdhygien & strama Maria Samuelsson Almén tf Utvecklingsavdelningen Kitty Kook Wennberg E-hälsa och strategisk IT Seher Korkmaz (tf) RCC Roger Henriksson Kommunikation Eva Gezelius Medicinsk stab Anna Nergårdh Verksamhetsstyrning och stöd Annika Jerhamre, tf Somatisk specialistvård Leif Karnström Särskilda vårdfrågor Ann Eva Askensten Närsjukvård Olle Olofsson Beställar- och produktionsstyrning KunskapsstyrningStödVerksamhets- grenar Avdelningar och avdelningschefer

36 Enheter och enhetschefer Beställar- och produktionsstyrning Stab Marie-Louise Kain Närsjukvård, Olle Olofsson Allmänmedicin Peter Lundqvist Barn, kvinnor, unga och asyl Monica Lindell Olsson Geriatrik Catharina Johansson Psykiatri Conny Gabrielsson Rehabilitering,habilitering och hjälpmedel Bengt Haglund Särskilda vårdfrågor, Ann Eva Askensten Enheten prehospital vård och medicinsk service Anders Grillhammar, tf Lagreglerade läkare och sjukgymnaster Said Mousavi Ahi Individuella vårdärenden Birgitta Hjelte Tandvård Hans Hellström Somatisk specialistvård, Leif Karnström Avtalsenheten Stefan Strandfeldt Planeringsenheten Anders Nettelbladt

37 Vårdutbud i Täby kommun Aleris Husläkarmottagning Näsby Park Aleris Husläkarmottagning Täby Centrum Aleris Vallatorpsdoktorn Täby Centrum Doktorn Täby Kyrkby Husläkarmottagning Täby vårdcentral (SLSO) Prima Täby

38 Vårdutbud i Österåker kommun Husläkarna i Margaretelund Husläkarna Österåker Österåkersdoktorn Prima Österåker

39 Landstingets roll i samordningsförbundet Representation i styrelsen - Lotta Lindman Söderman (ordinarie) - Anette Dahlgren (ersättare) Representation i beredningsgruppen - Sandra Qvarnström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

40 Slutsats? Besök förbundets hemsida


Ladda ner ppt "Välkommen till frukostmöte!. Samordningsförbundsstyrelse -beslutar vad förbundet ska arbeta med Samordningsförbundets Förbundschef Arbetar med att verkställer."

Liknande presentationer


Google-annonser