Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringskassan Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringskassan Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser."— Presentationens avskrift:

1

2 Försäkringskassan Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård Gör 54 miljoner utbetalningar per år (inklusive pensionsutbetalningar) Utgifterna utgör knappt 7 procent av BNP 15 nationella och 53 lokala försäkringscenter 5 kundcenter för privatpersoner och partners Cirka 140 servicekontor/lokala kontor Cirka 125 serviceplatser Huvudkontor i Stockholm Cirka anställda

3 Försäkringskassans organisation
Allmänt ombud Generaldirektör Överdirektör Internrevision Insynsråd Staber Lokala försäkringscenter och lokala kontor Försäkrings- processer Nationella försäkringscenter Analys och prognos Kundcenter/ Självbetjäning IT Verksamhetsstöd

4 Målbild Försäkringskassan ska
ha statsmakternas och medborgarnas fulla förtroende när det gäller kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet, uppnå allmänhetens förväntningar när det gäller bemötande och service, bidra aktivt till stabilt låg sjukfrånvaro, bidra aktivt till att minska utanförskapet för personer med funktionsnedsätt-ning, betala ut föräldraförmåner på ett effektivt och serviceinriktat sätt och bidra inom sitt verksamhetsområde till att uppfylla de politiska målen för barnfa-miljer, åtnjuta förtroende som Sveriges ledande expert inom socialförsäkringsom-rådet, säkerställer att felaktiga utbetalningar inte görs och motverkar bidragsbrott ta ansvar för en effektiv administration med en ekonomi i balans samt vara en utvecklande arbetsplats med stolta medarbetare.

5 Verksamhetsidé Genom vårt uppdrag underlättar vi för människor när livet tar en ny vändning Vi strävar efter att hantera alla ärenden enkelt, snabbt och rätt Respekt och engagemang präglar vårt arbete Vi har kunskap om socialförsäkringens effekter för individ och samhälle och agerar aktivt för att socialförsäkringen och våra arbetssätt anpassas till ändrade behov i samhället

6 Uppdraget Medborgarna
Ska snabbt och rättssäkert få beslut om det ekonomiska stöd han eller hon har rätt till Ska få information så att de förstår sina rättigheter och skyldigheter Ska få stöd som underlättar övergången från ersättning via sjukförsäkringen till återgång i arbete

7 Uppdraget Regeringen Ska få de underlag den behöver för beslut som gäller Försäkringskassans verksamhetsområde

8 Trygghet genom hela livet
Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade Sjukvård utomlands Tandvård

9 Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension
Sjuk • Sjukpenning • Förlängd sjukpenning • Fortsatt sjukpenning • Aktivitetsersättning • Sjukersättning • Arbetsskadeersättning • Yrkesskadeersättning • Närstående-penning • Reseersättning istället för sjukpenning • Smittbärarpenning • Rehabiliteringsersättning • Statligt personskadeskydd • Sjuklönegaranti • Särskilt högriskskydd • Bostadstillägg Funktionsnedsättning • Assistansersättning • Bilstöd • Handikappersättning • Bidrag till arbetshjälpmedel • Vårdbidrag • Kontaktdagar för vissa funktions-hindrade barn Förälder • Föräldrapenning • Tillfällig föräldra- penning • Havandeskapspenning • Bostadsbidrag • Underhållsstöd • Underhållsbidrag • Allmänt och förlängt barnbidrag inklusive flerbarnstillägg • Adoptionskostnadsbidrag Övrigt • Aktivitetsstöd • Utvecklingsersättning • Familjebidrag, Bostadsbidrag, Närings-bidrag och Begravningsbidrag till total-försvarspliktiga • EU-kortet • Tandvård

10 Kundorientering (inte geografi) styr verksamhetsstrukturen
@ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Lokalkontor Personliga handläggare Kund Lokalt försäkringscenter Kundcenter

11 Lokala försäkringscenter handläggning i nära kontakt med kunden
Stöd för långtidssjukskrivna och funktionshindrade Personliga handläggare arbetar med plan för återgång i arbete, avstämningsmöten etc. 53 orter i landet – kontakter nära kunderna, till exempel vårdcentral, arbetsplats, servicekontor

12 Nationella försäkringscenter rättssäker och snabb handläggning
Enhetlig och effektiv handläggning – utjämnar skillnader i landet Nationell ledning – 15 arbetsplatser Handlägger ärenden inom de flesta förmåner

13 Samverkansansvarig för strukturell samverkan
Generell information och utbildning om nya regler och arbetssätt Samverkansöverenskommelser för arbetsgivare och vårdenheter med behov av stöd Samverkansprojekt med kommuner, vården arbetsförmedling Fördelar för partners: Fokus på ohälsa Fokus på att förbättra samverkan En resurs dedikerad för samverkan

14 Utökat samarbete med vården och arbetsgivare
Förtydligade roller och ansvarsfördelning mellan partners och Försäkringskassan Försäkringskassans samverkansansvariga arbetar proaktivt tillsammans med partners Prioriterade vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende Prioriterade arbetsgivare erbjuds både konsultativt stöd för att minska ohälsan på arbetsplatsen och stöd på handläggningsnivå i form av kontaktteam Ökad tillgänglighet till Försäkringskassan genom kundcenter för partners och ett bättre självbetjäningsutbud Ökat elektroniskt informationsutbyte

15 Samverkansansvariga - Gbg
LFC Centrum: Karin Lindfors, LFC Gamlestaden: Rolf Carlsson, Evert Svenningsson, LFC Hisingen: Agneta Malmsten,

16 Försäkringskassans del av Socialförsäkringens utgifter

17 Aktuella frågor Sjukfrånvaron, liksom antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, fortsätter att minska Fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete Åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Fortsatt utveckling av Försäkringskassan – det ska bli enkelt, snabbt och rätt för kunden

18 socialförsäkringen@internet


Ladda ner ppt "Försäkringskassan Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser."

Liknande presentationer


Google-annonser