Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mars 2011. Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mars 2011. Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård."— Presentationens avskrift:

1 Mars 2011

2 Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård Gör 54 miljoner utbetalningar per år (inklusive pensionsutbetalningar) Utgifterna utgör knappt 7 procent av BNP 15 nationella och 53 lokala försäkringscenter 5 kundcenter för privatpersoner och partners Cirka 140 servicekontor/lokala kontor Cirka 125 serviceplatser Huvudkontor i Stockholm Cirka 12 900 anställda Försäkringskassan

3 Mars 2011 Kundcenter/ Självbetjäning Kundcenter/ Självbetjäning Internrevision Allmänt ombud Generaldirektör Överdirektör Generaldirektör Överdirektör Staber Försäkrings- processer Försäkrings- processer Nationella försäkringscenter Nationella försäkringscenter IT Analys och prognos Försäkringskassans organisation Verksamhetsstöd Insynsråd Lokala försäkringscenter och lokala kontor Lokala försäkringscenter och lokala kontor

4 Mars 2011 Målbild Försäkringskassan ska ha statsmakternas och medborgarnas fulla förtroende när det gäller kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet, uppnå allmänhetens förväntningar när det gäller bemötande och service, bidra aktivt till stabilt låg sjukfrånvaro, bidra aktivt till att minska utanförskapet för personer med funktionsnedsätt- ning, betala ut föräldraförmåner på ett effektivt och serviceinriktat sätt och bidra inom sitt verksamhetsområde till att uppfylla de politiska målen för barnfa- miljer, åtnjuta förtroende som Sveriges ledande expert inom socialförsäkringsom- rådet, säkerställer att felaktiga utbetalningar inte görs och motverkar bidragsbrott ta ansvar för en effektiv administration med en ekonomi i balans samt vara en utvecklande arbetsplats med stolta medarbetare.

5 Mars 2011 Verksamhetsidé Genom vårt uppdrag underlättar vi för människor när livet tar en ny vändning Vi strävar efter att hantera alla ärenden enkelt, snabbt och rätt Respekt och engagemang präglar vårt arbete Vi har kunskap om socialförsäkringens effekter för individ och samhälle och agerar aktivt för att socialförsäkringen och våra arbetssätt anpassas till ändrade behov i samhället

6 Mars 2011 Uppdraget Medborgarna Ska snabbt och rättssäkert få beslut om det ekonomiska stöd han eller hon har rätt till Ska få information så att de förstår sina rättigheter och skyldigheter Ska få stöd som underlättar övergången från ersättning via sjukförsäkringen till återgång i arbete

7 Mars 2011 Uppdraget Regeringen Ska få de underlag den behöver för beslut som gäller Försäkringskassans verksamhetsområde

8 Mars 2011 Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade Sjukvård utomlands Tandvård

9 Mars 2011 Sjuk Sjukpenning Förlängd sjukpenning Fortsatt sjukpenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Arbetsskadeersättning Yrkesskadeersättning Närstående- penning Reseersättning istället för sjukpenning Smittbärarpenning Rehabiliteringsersättning Statligt personskadeskydd Sjuklönegaranti Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Funktionsnedsättning Assistansersättning Bilstöd Handikappersättning Bidrag till arbetshjälpmedel Vårdbidrag Kontaktdagar för vissa funktions- hindrade barn Förälder Föräldrapenning Tillfällig föräldra- penning Havandeskapspenning Bostadsbidrag Underhållsstöd Underhållsbidrag Allmänt och förlängt barnbidrag inklusive flerbarnstillägg Adoptionskostnadsbidrag Övrigt Aktivitetsstöd Utvecklingsersättning Familjebidrag, Bostadsbidrag, Närings- bidrag och Begravningsbidrag till total- försvarspliktiga EU-kortet Tandvård Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

10 Mars 2011 Nationellt försäkringscenter Kundorientering (inte geografi) styr verksamhetsstrukturen Lokalt försäkringscenter Kundcenter Självbetjäning via Internet LokalkontorPersonliga handläggare @ Kund

11 Mars 2011 Lokala försäkringscenter handläggning i nära kontakt med kunden Stöd för långtidssjukskrivna och funktionshindrade Personliga handläggare arbetar med plan för återgång i arbete, avstämningsmöten etc. 53 orter i landet – kontakter nära kunderna, till exempel vårdcentral, arbetsplats, servicekontor

12 Mars 2011 Nationella försäkringscenter rättssäker och snabb handläggning Enhetlig och effektiv handläggning – utjämnar skillnader i landet Nationell ledning – 15 arbetsplatser Handlägger ärenden inom de flesta förmåner

13 Mars 2011 Samverkansansvarig för strukturell samverkan Generell information och utbildning om nya regler och arbetssätt Samverkansöverenskommelser för arbetsgivare och vårdenheter med behov av stöd Samverkansprojekt med kommuner, vården arbetsförmedling Fokus på ohälsa Fokus på att förbättra samverkan Fördelar för partners: En resurs dedikerad för samverkan

14 Mars 2011 Utökat samarbete med vården och arbetsgivare Förtydligade roller och ansvarsfördelning mellan partners och Försäkringskassan Försäkringskassans samverkansansvariga arbetar proaktivt tillsammans med partners Prioriterade vårdenheter erbjuds nära samarbete för förbättrat sjukskrivningsbeteende Prioriterade arbetsgivare erbjuds både konsultativt stöd för att minska ohälsan på arbetsplatsen och stöd på handläggningsnivå i form av kontaktteam Ökad tillgänglighet till Försäkringskassan genom kundcenter för partners och ett bättre självbetjäningsutbud Ökat elektroniskt informationsutbyte

15 Mars 2011 Samverkansansvariga - Gbg LFC Centrum: Karin Lindfors, 010-119 6012 LFC Gamlestaden: Rolf Carlsson, 010-119 6410 Evert Svenningsson, 010-119 6233 LFC Hisingen: Agneta Malmsten, 010-119 5673

16 Mars 2011 Försäkringskassans del av Socialförsäkringens utgifter

17 Mars 2011 Aktuella frågor Sjukfrånvaron, liksom antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, fortsätter att minska Fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete Åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Fortsatt utveckling av Försäkringskassan – det ska bli enkelt, snabbt och rätt för kunden

18 Mars 2011 socialförsäkringen@internet www.forsakringskassan.se www.pensionsmyndigheten.se www.minpension.se


Ladda ner ppt "Mars 2011. Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård."

Liknande presentationer


Google-annonser