Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moms och lokalhyra Ulla werkell Stockholm 141002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moms och lokalhyra Ulla werkell Stockholm 141002."— Presentationens avskrift:

1 Moms och lokalhyra Ulla werkell Stockholm

2 bortom den vanliga världen
bortom den vanliga världen ... ligger [mervärdesskatte]världen, ett slags fiskal temapark där faktiska och rättsliga realiteter är upphävda eller förvrängda”

3 Undantag från skatteplikten
Sjukvård, tandvård och social omvårdnad Utbildningstjänster Bank och finansieringstjänster Försäkringstjänster Kulturområdet Fastighetsområdet Överlåtelse av verksamhet (hel eller del av)

4 Undantag på fastighetsomr. (3 kap ML)
Ej moms vid uthyrning eller försäljning av fastighet Omfattar tillhandhållande av gas, vatten, el etc Undantag från undantaget, se 3 kap 3 § ML (bl a frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal)

5 Frivillig skattskyldighet för uthyrning
Syfte - regler om frivillig skattskyldighet Huvudregel uthyrning av lokal ej skattepliktigt ej utgående moms ej avdrag för ingående moms Undantagsregel frivilligt skattskyldig utgående moms avdrag för ingående moms Syfte konkurrensneutralitet ingen ”dold” moms i hyra

6 Ändrade regler från och med 2014
Frivillig skattskyldighet inträder genom att faktura med moms ställs ut inom sex månader fr.o.m. första dagen i den hyresperiod fakturan avser Eventuell kreditering ska ske inom fyra månader Retroaktiv avdragsrätt även vid uppförandeskede, dock först vid tillträde

7 Villkor för frivillig skattskyldighet
Uthyrning, helt eller delvis, av vad som utgör fastighet enligt mervärdesskattelagen Stadigvarande uthyrning (minst 1 år eller på obestämd tid) Uthyrning på heltid Uthyrning skall ha påbörjats (huvudregel) Hyresgästen skall bedriva momspliktig verksamhet i lokalerna (huvudregel)

8 Uthyrning kan ske till Momspliktiga företag Staten
Kommun, landsting och kommunalförbund

9 Skattskyldigheten upphör
Vid användning i egen skattefri verksamhet användning för bostadsändamål uthyrning till icke momspliktig verksamhet om byggnad rivs eller förstörs överlåtelse om gemensam ansökan att skatt-skyldigheten skall upphöra Frivilligt utträde inte möjligt

10 Vad är på gång Ansökan om förhandsbesked beträffande begränsad uthyrning Hemställan om rätt till momsavdrag Frivillig skattskyldighet ska kunna medges för uthyrning till hyresgäst som bedriver verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning Slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad för att möjliggöra frivillig skattskyldighet för vård- omsorg- och flyktingboende (hemställan inlämnad)

11 SOU 2014:40 Ulla werkell Stockholm

12 uppdrag Lämna förslag på ett nytt system för beskattning av bolag
Skapa ökad skattemässig neutralitet mellan lånat och eget kapital Ge möjlighet att avskaffa nuvarande ränteavdrags-begränsningsregler

13 Utgångspunkter Utjämna den skatteskillnaden mellan eget och lånat kapital I så liten omfattning som möjligt påverka ekonomiska val Företagande, investeringar och sysselsättning skall gynnas Små möjligheter att via ränteavdrag föra ut vinster ur Sverige och en låg skatt på vinster som redovisas i Sverige-skydda skattebasen Bidra till stabila skatteintäkter

14 Huvudregeln enligt förslaget
Ej avdrag för negativt finansnetto Finansieringsavdrag medges med 25 % av skattemässigt resultat Bolagsskattesatsen fortfarande 22 % Nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler avskaffas

15 Alternativt förslag – EBIT modell
Begränsning av avdragsrätten för negativa finansnetton – högst 20 % Sänkning av bolagsskattesatsen till 18,5 % Nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler behålls Negativa finansnetton kan i viss utsträckning rullas vidare

16 Finansieringsavdrag Underlaget består av det skattemässiga resultatet (intäkter minus kostnader) inkluderande bl.a. Negativt finansnetto ingår inte bland kostnadsposterna

17 Begrepp Finansnetto: Finansiella intäkter – finansiella kostnader
Finansiell kostnad: Ränta och andra kostnader för en kredit Nedskrivningar och förluster hänförliga till finansiella instrument Valutakursförluster Finansiell intäkt : Intäkt som motsvarar en finansiell kostnad

18 Finansiellt instrument:
Instrument som avses I 4 kap. 14 a och c §§ ÅRL K3-regelverket, brett tillämpningsområde Omfattar både lagertillgångar och kapitaltillgångar

19 Tidsaspekter Förslaget har sänts på remiss till 24 oktober – ca 100 remissinstanser Beredning i finansdepartementet- påverkar valutgången? Föreslaget ikraftträdande 1 januari 2016


Ladda ner ppt "Moms och lokalhyra Ulla werkell Stockholm 141002."

Liknande presentationer


Google-annonser