Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förordning om Stöd till konvertering och effektivisering i off. lokaler Åtgärder i lokal som används för offentlig verksamhet och som finns i byggnad som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förordning om Stöd till konvertering och effektivisering i off. lokaler Åtgärder i lokal som används för offentlig verksamhet och som finns i byggnad som."— Presentationens avskrift:

1 Förordning om Stöd till konvertering och effektivisering i off. lokaler Åtgärder i lokal som används för offentlig verksamhet och som finns i byggnad som •är specialbyggnad enl. fastighetstaxeringslagen •Undantagits från skatteplikt enl. fastighetstaxeringslagen •Är svensk beskickning eller konsulat som ägs av svenska staten •I annat fall används för allmännyttig verksamhet i minst två år efter genomförandet

2 Energieffektivisering och konvertering i off. lok. •För byggnader som är värmecentraler enl fastighetstaxeringslagen får stöd medges endast om den installerade effekten är max 10 MW och den inte utgör del av fjärrvärmesystem

3 Eff. off. lok. •Ikraftträdande 2005-05-15. •Övergångsbestämmelser för energikartläggning. •Påbörjat före 2005-05-15- ansökan om stöd senast 2005-08-15.

4 Energieffektivisering och konvertering i off. lokaler Stödgrundande åtgärder •Fackmannamässigt utförd energikartläggning med bedömning av lokalens energibehov och förslag på energieffektiviserande åtgärder. •Hel- eller delkonvertering från el eller fossila energikällor till; -Förnybara energikällor -Värmepump, om åtgärden medför en elanvändning som uppgår till högst 30 procent av den levererade värmemängden beräknad per år inkl. spetslast -Fjärrvärme

5 Stödgrundande åtgärder forts. •Anslutning till fjärrkyla eller installation av ett system för frikyla •Installation av eleffektivt belysningssystem •Installation av eleffektivt ventilationssystem •Installation av utrustning för effektiv styrning, mätning, övervakning, reglering och drift av motorer eller uppvärmningssystem

6 Stödgrundande åtgärder forts. •Energieffektiviserande åtgärder som avser en byggnads klimatskal eller förbättring av värmeåtervinningen i lokalen. •Installation av solcellsystem. För distributionsbyggnad får stödet endast avse solcellsystem.

7 Eff. off. lok. Stöd får inte lämnas om •Åtgärden är lönsam på kort sikt. •Konvertering till förnybar energi/ värmepump om byggnaden ligger i fjärrvärmeområde. •Åtgärden medför försämrad inomhusmiljö. •Åtgärden utgör löpande underhåll.

8 Eff. off. lok. Stöd får inte, forts •Åtgärden utgör del av verksamhet som normalt bedrivs i lokalen. •Om åtgärden följer av skyldighet i lag eller annan författning. •Ingår som ett led i uppförandet av byggnad. -undantag; solcellsystem är stödberättigat även vid nybyggnad.

9 Energieffektivisering och konvertering i off. lok. Till vad och när •Energikartläggning; efter 2004-12- 31,dock senast 2006-06-30, •Solcellsystem; 2005-05-15, dock senast 2007-12-31, •Övriga åtgärder; 2005-05-15, dock senast 2006-12-31

10 Eff. off. lok. Vilka kostnader •Arbetskostnaden ( F-skatt el. motsv.) •Materialkostnader •Projekteringskostnader, gäller endast solcellsystem För alla åtgärder utom energikartläggning får stöd inte ges om kostnaden understiger 25 kkr. per byggnad.

11 Eff. off. lok. Villkor kostnader •De stödberättigande kostnaderna ska beräknas i enlighet med p 37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer (2001/C37/03) •För åtgärder som delvis omfattar stödberättigande lokal eller delvis följer av skyldighet i författning ska kostnaden proportioneras med utgångspunkt från de verkliga kostnaderna.

12 Eff. off. lok. Stödets storlek •För solcellsystem får stödet uppgå till sjuttio procent, max 5 Mkr per byggnad. •Övriga stödberättigande åtgärder får stödet uppgå till trettio (30) procent, max 10 Mkr per byggnad. •Stödet får sammantaget uppgå till högst 10 Mkr per byggnad.

13 Eff. off. lok. Formalia, ärendegång •Preliminärt beslut •Slutligt beslut •Byggnadens ägare •Kreditering på skattekonto •Ram; 2 miljarder, varav 100 mkr till solceller

14 Eff. off. lok. Ansökan, prel •HR- tre månader efter påbörjande •U- 2006-06-30—2006-09-30 (åtgärd 2-7) •2007-06-30—2007-09-30 (åtgärd 8, solceller)

15 Eff. off. lok. Ansökan, särskild •HR- tre månader efter utförandet •U- 2006-09-30—2006-12-31 (åtgärd 2-7) •2007-09-30—2007-12-31(åtgärd 8, solceller)

16 Eff. off. lok. Ansökan energikartläggning •Påbörjad före 2005-05-15- ansökan senast 2005-08-15 (övergångsbestämmelse) •Utförande senast 2006-06-30- särskild ansökan senast tre månader efter utförandet.

17 Eff. off. lok. Handlingar till ansökan -I förekommande fall •Taxeringsbevis •Handling som visar värmecentrals effekt •Handling som visar att byggnad inte ligger i fjv-område •Handling som visar att sökande vägrats fjärrvärme

18 Eff. off. lok. Handlingar till särskild ansökan •Fakturor •Intyg att åtgärden genomförts ( gäller ej om sökanden är statlig myndighet) •F-skattsedel för entreprenör

19 Eff. off. lok. Slutligt beslut •Villkor att stödmottagaren lämnar uppgifter för uppföljning •Upplysning att stödet kan återkallas om villkoret inte uppfylls

20 •hanterar via Länsstyrelserna •Är tillsynsmyndighet •Utgör överklagandeinstans •Utarbetar plan för uppföljning i samråd med Energimyndigheten ( till dep. 2005-06-15) Eff. off. lok. Boverket

21 Eff. off. lok. Återkrav •Oriktiga uppgifter- felaktigt belopp •Annan orsak- felaktigt belopp- insikt •Förutsättningar för stöd saknats- insikt 2005-03-07

22 Eff. off. lok. Energimyndigheten •Uppföljning, utvärdering •Utbildning och informationsinsatser •Samverkan med Boverket kring utvärderingsplan

23 Eff. Off. Lok. Mera information -Riksdagen.se Rixlex, SFS; 2005: 205, Förordningen -Boverket.se BFS 2005:6, Boverkets föreskrifter -Frågor till Länsstyrelsen

24 Eff. off. lok. •Tack för Er tid !


Ladda ner ppt "Förordning om Stöd till konvertering och effektivisering i off. lokaler Åtgärder i lokal som används för offentlig verksamhet och som finns i byggnad som."

Liknande presentationer


Google-annonser