Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig."— Presentationens avskrift:

1 Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig på omkring 10 månader och då är det minskade kylbehovet inte inräknat.” – Roger Berndtsson, Kvalitets- och miljöchef CoffeeQueen Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering för företag. Jag vill inleda med ett belysande citat från CoffeeQueen i Arvika. Ämnet har inte alltid varit aktuellt, men med ökande energipriser, starkare miljömedvetenhet och ökad konkurrens är energieffektivisering en ytterst angelägen fråga för dagens företagare att arbeta med. “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning med färre och energieffektivare armaturer betalade sig på omkring 10 månader och då är det minskade kylbehovet inte inräknat.” – Roger Berndtsson, Kvalitets- och miljöchef CoffeeQueen Om energikostnaden kan minskas med 25-50% genom byte av energislag, energieffektivisering, översyn av abonnemang, utbildning, teknisk upprustning, förbättringar av inomhusmiljön – Är det intressant för er? Jag tror det och därför har jag bjudit in er. Men först – en presentation.

2 Energi- och klimatrådgivning
Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll. Rådgivningen är kostnadsfri och finns i alla kommuner. Inspiratör, bollplank och rådgivare Jag heter xxxxxx xxxxxxx och är energi- och klimatrådgivare i denna kommun. De kommunala energi- och klimatrådgivarna är opartiska och arbetar kostnadsfritt. Rådgivningen bedrivs mot både företag, organisationer och hushåll och finns i alla kommuner. Staten finansierar rådgivningen genom bidrag via Energimyndigheten. Vi ger råd och tips för energieffektivisering och konvertering till förnybara bränslen. Vi hjälper till att finna rätt ambitionsnivå, och göra avgränsningar i energiarbetet, vi ger vägledning i arbetet vidare; metoder, konsultinsatser eller liknande. Analyser, energideklarationer och energikartläggningar kan en energikonsult hjälpa till med. De kommunala energi- och klimatrådgivarna fungerar som inspiratör, bollplank och rådgivare till företag.

3 Innehåll Varför? Hur gör man? Åtgärder Exempel
Lagar, krav och styrmedel Var kan man få hjälp? Jag kommer att prata om varför det är bra att energieffektivisera, visa hur man kan komma igång med energiarbetet och ge några exempel på konkreta åtgärder. Vi ska också prata lite om vad lagstiftarna ger för riktlinjer på energiområdet. Avslutningsvis ska ni få en inblick i vilka stöd företag kan söka, samt tips och råd på hur ni kan gå vidare. Har ni frågor får ni självklart avbryta.

4 Varför? Det är lönsamt att energieffektivisera! Minskad miljöpåverkan!
Energieffektivisering = att med minskad energianvändning uppnå samma nytta eller att med samma energianvändning uppnå större nytta än tidigare. Energieffektivisering innebär att man med minskad energianvändning uppnår samma nytta eller att man med samma energianvändning uppnår större nytta än tidigare. Att minska energianvändningen betyder alltså inte att vi ska låta bli att producera. Vi ska tillverka samma varor, samma tjänster eller till och med fler varor och fler tjänster med mindre energi. Mindre energi betyder minskade kostnader per produkt. Alla företag arbetar med att minska eller hålla nere sina kostnader. Man optimerar produktionen och organisationen. Energi har hittills inte betraktats som en kostnadsfaktor att bry sig om, eftersom den varit relativ billigt. Idag är läget annorlunda. Energikostnaderna har blivit kännbara även för företagen på ett helt annat sätt än för några år sedan. Många företag som har jobbat med energieffektivisering har kunnat minska energikostnaderna med procent, åtgärder med en återbetalningstid på mindre än en timme är inte heller helt ovanligt. Det ÄR lönsamt att energieffektivisera! Men det finns fler skäl än lönsamhet. Energiproduktionen och användningen förorsakar en del miljöproblem där det allvarligaste handlar om koldioxidens påverkan på klimatet. Energianvändningen kan också påverka inomhusklimatet och arbetsmiljön. Beroende på vad företaget har för profil kan miljömedvetenhet vara ett tungt vägande skäl till att börja effektivisera energianvändningen. Konsumenter och företagskunder har en hög medvetenhet om miljö- och klimatfrågor och förväntar sig samma sak av företag de handlar av. Att sätta energieffektivt arbete på dagordningen engagerar ofta även personalen till att hitta förbättringsområden rent generellt. Energieffektiva lösningar kan medföra mindre underhåll och förbättrad arbetsmiljö. När fläktar eller motorer utrustas med frekvensomriktare så minskas både driftskostnaden och slitaget på dem. Förbättrad inomhus- och arbetsmiljö kan till exempel handla om effektiviseringsåtgärder på ventilationen som minskar bullerproblemen.

5 Hur kommer man igång? Inventera! - ta fram statistik - identifiera processer ”Nattvandring” Ta hjälp av expert Låt personalen vara delaktig Ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan är svaret på varför vi ska energieffektivisera men hur gör man? En verkstadsindustri har andra förutsättningar än en butik, därför kan vi inte gå in på olika typer av företag. Men det finns gemensamma nämnare i alla företag och metodiken att jobba med energieffektivisering är tämligen lika. Att börja med en analys av energibehovet i företaget kan vara klokt. Det är en förutsättning för att du ska finna och kunna genomföra lönsamma åtgärder. Utgångsläget kartläggs och jämförelser med hur situationen ser ut efter genomförda åtgärder kan göras. Genom analysen kan du se var i verksamheten det är värt att leta efter åtgärder och du kan avgöra hur mycket energi och pengar en viss åtgärd kan spara. Analysen kan också vara en källa till motivation och engagemang hos de anställda för energifrågan. I inventeringen ställs frågor som: El, fjärrvärme, olja, biobränsle, fjärrkyla – vad använder vi? Hur mycket energi köps in? Till vad används energin? Ofta hittar man redan här fel och ineffektiv utrustning. Kanske värme- och kylaggregat som jobbar mot varandra, kompressorer som går fast de inte används, felaktiga inställningar i reglerutrustningar osv. Gör en vandring i lokalen på helger eller nätter! Var kritisk! Vad är igång och varför? Är fönster och dörrar stängda? Belysning släckt? Pyser det om tryckluften? Vad är det som surrar och varför är den där prylen varm? Principen är ganska enkel men vägen dit kan vara svår och kan kräva extern hjälp. Det kan också kräva mätningar, analys av energistatistik och manuella beräkningar. All kunskap kan inte finnas på företaget. Ni är duktiga på era verksamheter, kanske kan ni mindre på energiområdet. Det är ofta väl använda pengar att ta in någon som kan. Glöm inte heller bort personalen som ofta vet var det finns brister och de ska också engageras i att genomföra åtgärder och beteendeförändringar.

6 Tre steg Steg 1 Minska energibehovet Steg 2
Maximera andelen förnybara bränslen Steg 3 Använd de fossila bränslena så effektivt som möjligt För att nå bättre energiutnyttjande finns en trestegsmodell. Första steget handlar om att minska energibehovet. Minskas energibehovet är det inte lika mycket energi kvar som ska behandlas i nästa steg. Steg två handlar om att maximera andelen förnybara bränslen, att välja förnybar energi istället för fossil. All förbrukning av fossila bränslen kan inte bytas ut, men återstoden kan effektiviseras, steg 3. Serva oljepannor och utbilda personalen i sparsam körning är några exempel. Vi ska titta lite närmare på de tre stegen.

7 Steg 1: Minska energibehovet
Släcka, stänga av, styra, reglera, täta Engagera personalen Byt pumpar, fläktar, motorer Förbättra fastighetens klimatskal Återvinn värme Installera värmepump Använd frikyla eller fjärrkyla Ställ krav vid inköp – tänk livscykelkostnad Steg ett handlar om att minska energibehovet. Det kan innebära att släcka, styra och reglera befintlig utrustning. Stänga av och stänga till. Det behöver inte kosta så många kronor att se över belysning, fönster, dörrar, portar, ventilation, tryckluft, värme och kyla. Kanske måste man införa nya rutiner, definiera befattningar eller ansvariga som kan påverka energianvändningen för sitt arbetsområde. Byt enstaka pumpar eller fläktar till mer energieffektiva, installera frekvensomriktare eller värmeväxlare. Det kostar ofta lite mera att välja energieffektiva lösningar men det är lönsamt i längden. Många industrier har värmeöverskott i delar av processen och behov av värme i kontor och andra typer av utrymmen. Ventilationssystemet ska trimmas in med värmesystemet, i värsta fall kan de annars motverka varandra. Många åtgärder handlar om att förbättra befintliga lösningar men att göra rätt från början är än bättre. Energieffektiv upphandling handlar om att välja den utrustning som ger lägsta kostnaden under komponentens livstid. Ta inte enbart hänsyn till inköpspriset utan även till drift- och underhållskostnader. Används metoden LCC (Life Cykel Cost) tas även drift och underhåll med i kalkylen. Pay-off tar enbart hänsyn till inköpspris, räntor och avskrivning. Ofta är inköpspriset egentligen den lilla utgiften, medan drifts- och underhållskostnaderna är de större. Lars Nilsson, fastighetschef på Landstinget i Värmland, säger ”Arbetet med LCC-kalkylering har lett till att vi idag köper fläktmotorer separat eftersom de motorer aggregattillverkarna skickar med inte klarar våra LCC-krav”. För vissa typer av maskiner och utrustning finns det tester eller jämförelser som är bra vägledning i upphandlingssituationer. Exempelvis har Energimyndigheten en lista över energieffektiva motorer på > Företag. Energimyndigheten har genomfört teknikupphandlingar på en mängd områden och resultaten hittar du också på > Företag. Det finns också olika märkningssystem till exempel TCO-märket för kontorsmaskiner, P-märkning för bland annat värmepannor och Svanen-märkningen som kan fungera som vägledning för att du ska kunna göra mer genomtänkta val.

8 Steg 2: Öka andelen förnybara bränslen
Grön el Konvertera olja till fjärrvärme/biobränsle Solvärmt varmvatten Transportera på järnväg Tjänstebilar med alternativa bränslen och resepolicy När steg ett är fullbordat och verksamheten blivit energieffektiv är det dags att börja titta på användningen av fossil energi. Den fossila energin ger upphov till utsläpp av koldioxid som ökar växthuseffekten och ger klimatförändringar på jorden. I stort sett alla företag konsumerar el och ett sätt att öka andelen förnybara bränslen är att välja Grön el. Med Grön el menas förnybara energikällor, till exempel vindkraft, vattenkraft eller biobränslen. Ett exempel är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra miljöval”, som ställer miljökrav på elproduktionen. Det kan också vara så att företagets elhandlare enbart erbjuder Grön el. Konvertera och byt fossil uppvärmning till ett förnybart alternativ, installera fjärrvärme eller byt oljeeldningen mot eldning med biobränslen. Solvärme är speciellt aktuellt för verksamheter med stort varmvattenbehov. Transporterna har stor effekt på företagets miljöpåverkan och det handlar både om transporter av produkter och personer. Att energieffektivisera transporterna genom att till exempel ta fram en resepolicy och samordna frakt av produkter faller egentligen in under steg 1: Minska energibehovet i företaget. Byte till tjänstebilar som går på alternativa bränslen som biogas och etanol är däremot ett led i att öka andelen förnybara bränslen.

9 Steg 3: Använd fossila bränslen så effektivt som möjligt
Serva pannan Installera rökgaskondensering Utbilda personal i sparsam körning Klimatkompensera - klimatneutralt företag Vi har energieffektiviserat och bytt ut fossila bränslen mot förnybara men oftast kommer vi inte hela vägen och det återstår en liten andel fossila bränslen. Steg tre innebär att använda de kvarvarande fossila bränslena så effektivt som möjligt. Måste oljepannan vara kvar så se till att brännaren är servad. Återvinn värme från rökgaserna. Genom att låta personalen gå utbildning i sparsam körning, energieffektiv bilkörning, kan mycket bensin och diesel sparas. Det finns många sätt att bli effektiv på! Mer information finns på Vägverkets webbplats Klimatkompensation innebär att företaget frivilligt kompenserar för de utsläpp av koldioxid som verksamheten ger upphov till. När man genomfört åtgärder för att minska energibehovet och byta ut fossila bränslen mot förnybara kan det bli aktuellt att titta på klimatkompensation. De allra flesta verksamheter kräver idag en andel fossil energi och ger således upphov till koldioxidutsläpp. Klimatkompensation innebär köp av reduktionsenheter där en reduktionsrätt motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid. Köp reduktionsenheter från projekt som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter eller från ett projekt som genomförs enligt Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer CDM eller JI. Mer information hittar du på > Företag.

10 Exempel: Parker Hannifin AB
Från 18 till 10 kWh/produkt Återvinning av spillvärme från kompressor Närvarosensorer och timerstyrning av utrustning Sektionering av belysningsanläggning Byte till T5-ljusrör Valbar bild Parker Hannifin AB i Borås tillverkar hydrauliska komponenter till grävmaskiner, lastbilskranar och truckar. De lyckades i stort sett halvera energikostnaderna per produkt genom några relativt enkla och billiga åtgäder. Parker Hannifin installerade återvinning av kompressorernas värme som gav tappvarmvatten till personalens omklädningsrum och kunde ta bort en elberedare. De installerade närvarosensorer och timers på utrustning i produktionslokalen och såg därmed till att maskiner som inte behövdes inte heller var på. Belysningen sektionerades, så att utrymmen där verksamheten ligger nere också hålls nersläckta. De gamla ljusrörsarmaturerna ersattes med nya T5-armaturer, som är mycket mer energisnåla. Genom att jobba med energieffektivisering och de enkla åtgärderna gick energianvändningen ner från 18 till 10 kWh per produkt. En del av framgången kan också förklaras med att Parker Hannifin jobbat med att engagera och synliggöra personalens insatser. Energieffektiviseringsarbetet har bara börjat för Parker Hannifin i Borås.

11 Exempel: NetOnNet Kan spara 30 000 kr per år Byte av fasadbelysning
Återbetalningstid: 1 år Valbar bild Försäljaren av hemelektronik, NetOnNet får stå som exempel för företag som använder fasad- eller skyltbelysning för sin marknadsföring. Genom att byta den befintliga belysningen mot mer moderna armaturer och nya lampor skulle företaget kunna spara kr per år i elkostnader. Åtgärden betalar sig på ett år.

12 Exempel: ABB Motors & Machines
Sparar kr per år Årsanpassad ventilation 130 MWh el och 200 MWh fjärrvärme sparas Återbetalningstid: 0 år. Valbar bild ABB Motors & Machines är en verkstadsindustri. Deras ventilationsanläggning hade en reglering som sänkte ventilationsflödet vardagskvällar och helger. Men under helgdagar som infaller på veckodagar som t.ex. långfredag, juldagen och nyårsafton gick ventilationen. Man installerade ett manuellt årsur och sparade med detta 130 MWh el och 200 MWh fjärrvärme, tillsammans runt 60 000 kr/år. Återbetalningstiden blev mycket kort.

13 Exempel: Kohlswa Seriestål AB
Armaturerna byttes mot högtrycksnatrium Styrning och sektionering av belysningen Förbättrad ljusstyrka, behagligare ljusfärg Halverad eleffekt Underhållsbehovet minskade kraftigt Återbetalningstid: 5 år Valbar bild Kohlswa Seriestål har en stor verkstadslokal med äldre kvicksilverlampor i taket. Även om man bara jobbade i ena änden av lokalen fick ljuset i hela lokalen tändas. Företaget satsade på att byta ut armaturerna mot högtrycksnatriumlampor, samtidigt som styrning installerades, något som innebar att man hade ljus där man jobbade, medan ljuset i resten av lokalen var släckt. Dessutom installerades lysrörsarmaturer som tändes med hjälp av rörelsevakter när någon gick in i en nersläckt belysningszon. Resultatet blev att man lyckades halvera eleffekten. Kostnaden för belysningsel minskade med 60%. Investeringen visade sig också ha mervärden. Personalen upplevde att ljuset blev bättre och mer behagligt. Underhållskostnaderna minskade också eftersom man nu slapp demontera lamporna för att rengöra reflektorn, något man tidigare fått göra en gång per år. De nya lamporna behöver endast torkas av på plats. Återbetalningstiden för åtgärden var 5 år. De här exemplen visar att mycket pengar och miljö kan sparas på en så enkel sak som belysning. I alla typer av företag! Dessutom får man ofta positiva bieffekter på arbetsmiljön. Ventilation är också ett tacksamt område, liksom att se över drifttider för alla typer av maskiner och apparater som kan tänkas vara i gång utan att behovet finns. Det pekar också på en annan viktig poäng: vissa saker är enkla att uppmärksamma och ändra på. Där är personalen en ovärderlig hjälp om man lyckas engagera dem! Andra åtgärder och steg kan kräva hjälp utifrån.

14 Klimatmål och styrmedel
För att nå Sveriges klimatmål behövs statliga styrmedel Energideklaration Ekodesigndirektivet Valbar bild Alla former av energianvändning påverkar miljön. För att komma till rätta med klimatförändringarna har Sverige satt upp ett nationellt mål som är utöver vad vi behöver göra enligt klimatkonventionens Kyotoprotokoll. De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden vara minst 4 procent lägre än utsläppen år För att nå målet kan staten använda en rad olika styrmedel. Styrmedlen har olika karaktär och olika stark styrningsförmåga. Energideklaration av byggnader är ett av styrmedlen. Energideklaration Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. Lagen infördes 2006 och innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende expert. Industrifastigheter är dock undantagna. (Alla byggnader med nyttjanderätt ska deklareras (hyresrätter, bostadsrätter, lokaler), specialbyggnader över 1000 m2 (simhallar osv.) ska också deklareras, byggnader som säljs och nya byggnader omfattas också. Undantagna är industri- och verkstadslokaler, kyrkor, byggnadsminnen, hemliga byggnader mfl. Dock gäller, för byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration, att har byggnaden ett i huvudsak eldrivet luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kW så ska systemet, efter , besiktigas minst vart tionde år. Läs mer på Boverkets webbplats Ekodesigndirektivet En ny lag om ekodesign av energianvändande produkter infördes den 1 maj Lagen innebär att tillverkare måste ta hänsyn till energianvändning och andra miljöfaktorer redan när produkten formges. Både tillverkare och importörer kommer att påverkas av direktivet. Direktivet omfattar produkter som behöver energi för att fungera eller som genererar värme eller el, överför eller mäter energi. Direktivet handlar om produktens hela livscykel från utvinning av råvaror, produktion och distribution av den färdiga produkten till användning, återvinning eller skrotning av den kasserade produkten. Produkten måste också ha en försäljningsvolym på minst enheter/år inom EU. Den ska ha en viss miljöpåverkan idag. Slutligen ska det finnas möjligheter till förbättringar, men inte till orimliga kostnader. Det kan handla om produkter som inte omfattas av någon aktuell lagstiftning eller där det är mycket stor skillnad i miljöprestanda mellan likvärdiga produkter. Direktivet berör både tillverkare och importörer. Hittills har ett 20-tal produktkategorier pekats ut, bland annat kontorsbelysning, ventilationsfläktar, cirkulationspumpar och datorer. De första ekodesignkraven som beslutats är för stand-by- och off-mode-förbrukning. Energianvändningen för en produkt i så kallat off mode och i standbyläge ska inte överskrida 1,0 Watt. Dessa krav träder i kraft sommaren Efter fyra år skärps kraven ytterligare.

15 Mer om styrmedel Miljöbalken Handel med utsläppsrätter
Bidrag till investeringar Valbar bild Miljöbalken Miljöbalken är en svensk lagsamling som trädde i kraft Miljöbalken ersatte femton tidigare lagar, däribland miljöskyddslagen och naturresurslagen. Miljöbalken riktar sig till alla och förutsätter att varje enskild individ tar sin del av ansvaret för påverkan av miljön och människors hälsa. Det kan gälla allt från industriutsläpp till privatpersoners hushållning med energi och vatten. Det spelar alltså ingen roll om man är näringsidkare eller privatperson. För verksamhetsutövare gäller att denna i sin egenkontroll är skyldig att visa hur dess regler följs. I miljöbalken finns krav. Kunskapskravet innebär att den som bedriver en verksamhet ska ha nödvändiga kunskaper för att skydda människornas hälsa och miljön. Krav på hushållning och kretslopp innebär att man ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna för återvinning och återanvändning. Tillsynsmyndigheternas kontroll enligt miljöbalken av företagens miljöpåverkan och energianvändning har hittils mest omfattat större industrier, men kontrollen av energianvändningen kommer framöver att öka även för mindre verksamheter. Handel med utsläppsrätter Handeln med utsläppsrätter för koldioxid omfattar drygt 730 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs cirka anläggningar i hela EU motsvarande cirka 40 procent av de totala utsläppen av koldioxid inom unionen. Staten delar varje år ut utsläppsrätter till anläggningarna enligt en nationell fördelningsplan. Syftet med systemet är att antalet utsläppsrätter ska minska och bristsituationen ska medföra effektiviseringar och konverteringar i de anläggningar som omfattas av lagen. På EU-nivå tas en rad initiativ för att utveckla utsläppshandeln så att fler länder, samhällssektorer och växthusgaser ska kunna omfattas. Mer information om handel med utsläppsrätter finns på > Företag. Bidrag Vilka bidrag eller stöd som finns att söka för företag varierar från tid till annan beroende av en mängd faktorer. De flesta investeringsstöden administreras av länsstyrelsen och är rambegränsade, något som innebär att de bara kan betalas ut så länge de avsatta medlen inte tagit slut.

16 eNyckeln Verktyg för fastighetsägare Webbaserad databas
Energistatistik och underlag till energideklarationen Jämförelser mellan likvärdiga byggnader Valbar bild eNyckeln – verktyg för fastighetsägare eNyckeln är ett verktyg som hjälper fastighetsägare att spara energi, tid och pengar. eNyckeln är en webbaserad databas. I databasen kan fastighetsägare lämna uppgifter avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler till Energimyndighetens officiella statistik. De uppgifter som lämnas i eNyckeln kan också användas som underlagsuppgifter till energideklarationen. På så sätt kan fastighetsägare rapportera in uppgifter till den officiella energistatistiken och energideklarationen i ett system och på en och samma gång. eNyckeln är också ett verktyg för energieffektivisering. I eNyckeln finns ett rikstäckande material om byggnaders energianvändning. Det går att på ett enkelt sätt jämföra din byggnads energianvändning med andra liknande byggnader avseende exempelvis användning av kall- och varmvatten, el till fastighetsdrift, använd energi för kyla eller uppvärmning m.m. På så sätt kan du se vad som påverkar den egna byggnaden och var det går att spara energi och därmed pengar. eNyckeln hittar du på eller via Energimyndighetens webbplats.

17 Detta gör Energimyndigheten
Uppmuntrar energieffektivisering i företag och hushåll Stöder forskning och teknikutveckling för att få Sverige att gå över till förnybar energi Testar apparater som använder energi Hanterar handeln med utsläppsrätter, ekodesigndirektivet och eNyckeln Har massor av användbar information för företag på > Företag

18 Mer information Energimyndigheten > Företag Kommunala energi- och klimatrådgivarna Branschföreningar Energystar TCO-märket Miljöstyrningsrådet Nu har vi kommit till slutet och jag vill med den här bilden tipsa er om var ni kan få mer information ifrån. Energimyndigheten har mycket material över energieffektivisering i företag, allmän energikunskap, publikationer och fler länkar. Som sagt så ställer energi- och klimatrådgivarna alltid upp med råd och stöd, så återkom gärna till mig! Kontaktinformation hittar du på > Företag. Vissa branschföreningar jobbar med egen rådgivning och tester och kan även förmedla kontakter till andra företag som jobbar med energieffektivisering. På Energystars och TCO:s sidor hittar ni energimärkta produkter och kriterier för märkning. Miljöstyrningsrådets webbsida innehåller stöd vid upphandling.

19 Sammanfattning Energieffektivisera
Tre steg till bättre energiutnyttjande Åtgärder och exempel Klimatmål och statliga styrmedel Frågor? Tack för er uppmärksamhet! Vi har pratat om varför energieffektivsering behövs och nämnt lönsamhet och miljö som drivkrafter. Vi har också fått en kort inblick i hur man börjar, genom en kartläggning av energianvändningen och sedan hur man betar av åtgärder i tre steg: Fråga publiken: Vilka var de tre stegen mot ett bättre energiutnyttjande? Energieffektivisera Öka andelen förnybara bränslen Använda fossila bränslen som ändå måste vara kvar så effektivt som möjligt Vi har tittat lite på vad det finns för möjliga åtgärder i alla de tre stegen och jag har även visat på några exempel. Vi har tittat på styrmedel som lagar, skatter, mål och olika stödformer. Slutligen fick ni några tips på adresser där ni kan söka mer information och få hjälp. Har ni några frågor? Då tackar jag för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Energiråd för företag “Vi hade ingen aning att det gick så mycket energi till belysningen. Den investering vi gjorde i ny modern belysning betalade sig."

Liknande presentationer


Google-annonser