Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiråd för butiker Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering i butiker. Att inte riktigt veta hur situationen ser ut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiråd för butiker Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering i butiker. Att inte riktigt veta hur situationen ser ut."— Presentationens avskrift:

1 Energiråd för butiker Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering i butiker. Att inte riktigt veta hur situationen ser ut på företaget är relativt vanligt. Det finns oanade möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Detta ska vi prata om strax men först en liten presentation.

2 Energi- och klimatrådgivning
Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll Rådgivningen är kostnadsfri och finns i alla kommuner Inspiratör, bollplank och rådgivare

3 Innehåll Energieffektivisera, varför? Hur gör man?
Exempel och åtgärder Vägen vidare, mer information Innehåll Vi börjar med att gå igenom varför man ska energieffektivisera, och går vidare till det mer konkreta: hur gör man? Jag kommer att visa på möjligheter att spara energi genom att titta på olika åtgärder och krav ni kan ställa på leverantörer vid inköp. Mot slutet ska ni få några tips om var ni hittar mer information och hjälp vidare i energieffektiviseringsarbetet.

4 Varför? Det är lönsamt att energieffektivisera! Minskad miljöpåverkan!
Energieffektivisering = att med minskad energianvändning uppnå samma nytta eller att med samma energianvändning uppnå större nytta än tidigare

5 Börja med att inventera
El, fjärrvärme, olja, fjärrkyla – vad använder vi? Hur mycket energi köps in? Värme, belysning, kyla – till vad används energin? Inventera Fråga publiken: Vad tänker ni på när jag säger inventera? Att börja med en analys av energibehovet i butiken kan vara klokt. Hur mycket går till kyla, ventilation, värme och belysning? Det är en förutsättning för att du ska finna och kunna genomföra lönsamma åtgärder i butiken. Kartlägg utgångsläget så är det lätt att i efterhand se vad de genomförda åtgärderna har gett. Genom analysen kan du också se var i verksamheten det är värt att leta efter åtgärder och du kan avgöra hur mycket energi och pengar en viss åtgärd kan spara. Ofta är det på belysningssidan de största besparingarna kan göras. Analysen kan också vara en källa till motivation och engagemang hos de anställda för energifrågan. I inventeringen ställs frågor som: El, fjärrvärme, olja, fjärrkyla – vad använder vi? Hur mycket energi köps in? Till vad används energin? Uppvärmning, värme, belysning, kyla eller något annat? Engagera publiken: Hur stor del av butikens energi går till ventilation, belysning, värme och varmvatten? Hur mycket energi gör en butik av med? Vill ni ha hjälp kommer jag gärna och besöker butiken, informerar de anställda och påvisar möjliga potentialer till effektivisering.

6 Två steg Steg 1 Minska energibehovet Steg 2
Maximera andelen förnybara bränslen Två steg till bättre energiutnyttjande För att effektivisera energianvändningen och bli mer klimatvänlig finns två steg att följa. Första steget handlar om att minska energibehovet. Minskas energibehovet är det inte lika mycket energi kvar som ska behandlas i nästa steg. I en butik är det ofta på området belysning som stora besparingar och energiminskningar kan ske. Steg två handlar om att maximera andelen förnybara bränslen och att välja förnybar energi istället för fossil. De fossila bränslena ger utsläpp av koldioxid som påverkar vår globala miljö. Av den användning som återstår innebär steg två att de fossila bränslena byts ut mot förnybara i så hög utsträckning som möjligt. Fråga publiken; Hur skulle din butik kunna minska energibehovet? Vi ska titta närmare på de två stegen.

7 Belysning Rätt belysning säljer varor Stor besparingspotential
Värmeöverskott från äldre armaturer Ersätt utan att försämra ljuskvaliteten Vi börjar med steg ett, minska energibehovet. I butiker finns ofta mycket att göra för att minska energibehovet för belysning. Belysningen är mycket viktig i en butik, den ska förstärka butikens image och profil. Rätt belysning är säljande och ljus lyfter fram och presenterar varor och kan skapa olika känslor, atmosfär och stämning. Genom att välja ljus färgsättning och belysning av väggarna i butiken går det att skapa en ljus butik och samtidigt hålla allmänbelysningen relativt låg. Uppskattningsvis finns det en besparingspotential på ca 50 % på allmänbelysningen i äldre butiker. För accentbelysning, för att profilera varorna, kan både glödljus och halogenlampor ersättas med mer energieffektiva metallhalogenlampor. I en butik blir det ofta ett värmeöverskott, inte minst tack vare belysningen. Strålningsvärme från belysningen kan upplevas som obehaglig av kunderna och det kan också skada varorna. Felaktig belysning kan göra så att varorna bleks, torkar eller förändras på andra sätt. Energieffektiv belysning alstrar mindre värme och minskar därför både denna typen av problem och minskar butikens behov av kyla. Information och publikationer kring belysning finns på > Företag. Jag tänkte berätta om några exempel på butiker som sett över sin belysning.

8 Exempel: Indiska Kan spara 50 000 kr/år
145 halogenspotlights kan bytas mot 31 keramiska metallhalogenlampor Återbetalningstid 4 år Valbar bild I en av klädkedjan Indiskas butiker har belysningen setts över med tanke på energianvändning och funktion. I butiken fanns mängder av halogenspotlights som värmde besvärande och ofta gav ett otillräckligt ljus. Resultatet av inventeringen blev att om 145 av halogenspotlighsen byttes ut mot 31 keramiska metallhalogenlampor skulle butiken spara ca kr/år i minskade elkostnader. Återbetalningstiden för åtgärden skulle bli ca 4 år.

9 Exempel: NetOnNet Kan spara 30 000 kr/år Byte av fasadbelysning
Återbetalningstid: 1 år Valbar bild Försäljaren av hemelektronik, NetOnNet får stå som exempel för företag som använder fasad- eller skyltbelysning för sin marknadsföring. Genom att byta den befintliga belysningen mot mer moderna armaturer och nya lampor skulle företaget kunna spara kr/år i elkostnader. Åtgärden betalar sig på ett år.

10 Exempel: Buketten Har gjort om belysningen
Både personal och kunder mycket positiva Minskad energianvändning och minskat buller Bättre exponering av varor Valbar bild Mindre kylbehov, lägre energianvändning, bättre färgåtergivning, behagligare ljus och trevligare arbetsmiljö blev resultatet när blomsteraffären Buketten gjorde om belysningen i butiken. Butikspersonalen är positiv till den nya belysningen som upplevs som behagligare och mer vilsam. Eftersom de gamla lamporna förde oväsen blir personalen inte lika trött efter en dag i butiken. Det är inte bara personalen som märker av förändringen. Flera kunder har sagt att de tycker att butiken har förbättras, men de kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Den energieffektiva, behovsanpassade belysningen exponerar varorna bättre och har förutom bättre arbetsmiljö också gett en ökad försäljning.

11 Åtgärder - belysning Inventera befintlig belysning och se över behoven
Byt glödljus mot lågenergilampor Ersätt halogenspotlights med keramiska metallhalogen Tidsstyrning Se över skylt- och fasadbelysning Närvarostyrning på lager och personalutrymmen Arbeta med fokusbelysning Nya armaturer Det finns många åtgärder man kan göra för att minska butikens energianvändning för belysning. För att se var potentialen till besparing finns är det bra att starta med att inventera den befintliga belysningen. Red också ut vilket belysningsbehov som finns i butiken. Här kommer några exempel på åtgärder: Byt glödlampor mot lågenergilampor, ersätt halogenspotlights med keramiska metallhalogenlampor och installera tidsstyrning. Tidsstyrning hjälper dig att inte slösa med energin. Skylt- och fasadbelysning behöver inte vara tänd under dagen och innebelysningen kan styras efter butikens öppettider. På lager och i personalutrymmen kan belysningen styras med närvarogivare, något som underlättar och förhindrar att stora utrymmen är tända i onödan. Arbeta mer med fokusbelysning och tänk ljus färgsättning i butiken för att hålla nere kravet på allmänbelysningen. En stor sparpotential finns genom ett utbyte av konventionella lysrörsarmaturer mot T5-armaturer. Genom utbyte mot T5-armaturer med ljusstyrning kan elförbrukningen minska med hela 70 – 80 %. T5 är beteckningen på ett ljusrör som är lite smalare än vanliga. De behöver ingen tändare i armaturen och är mycket energisnåla och dessutom dimbara. Att satsa på en ny anläggning, nya armaturer är naturligtvis en relativ stor investering. Den kan betala sig om de befintliga armaturerna är äldre eller belysningskvalitén är dålig. Goda exempel på butiker som åtgärdat sin belysning finns på > Företag.

12 Ventilation Kylar och frysar påverkar behovet Underhåll regelbundet
Tidsstyrd ventilation Flödesstyrd ventilation Vi fortsätter med fler åtgärder för att minska energibehovet. I butikslokaler ger belysning och personer ofta ett värmeöverskott. Kylar och frysar avger värme till omkringliggande luft för att kunna producera kyla, men bidrar också med ett kylspill. Systemet i en livsmedelsbutik är komplicerat och det gäller att ha helhetstänk när man går igenom det. Ventilationen är viktig i alla typer av butiker för ett gott inomhusklimat. Det är stor skillnad på ett bra ventilationssystem och ett dåligt. Ett dåligt ventilationssystem kan dra hela tre gånger så mycket energi som ett bra system. Se till att ventilationssystemet underhålls, att kanaler och don görs rent regelbundet och att filter byts ut. Tidsstyrning av ventilationen är ofta en bra åtgärd för att minska energibehovet. Det innebär att man styr ventilationen så att den bara är igång under tider på dygnet och året då det är verksamhet i butikslokalen. När ingen är i butiken krävs inte heller att ventilationen körs på samma sätt som då butiken är öppen. Finns tidsstyrning redan är det viktigt att den är anpassad efter butikens öppettider. Det går också att automatiskt reglera ner ventilationsflödet när antalet kunder är färre i butiken och reglera upp flödet när det är trångt i butiken. Har man indirekta system för kyla är maskinrummet separat och det är lättare att återvinna överskottsvärmen. Indirekt kylsystem är system där kylan genereras i ett system och förbrukas i ett annat, med värmeväxlare emellan. Värmeåtervinning av ventilationsluften är aktuellt även för butiker.

13 Kyla och värme 10 mil kyldiskar Komfortkyla Värmebehov
Beteendemönster spelar stor roll Det finns mer att göra för att minska energianvändningen. I svenska livsmedelsbutiker finns uppskattningsvis 10 löpmil kyldiskar installerade. Befintliga diskar drar ca 4– 5000 kWh per m disk och år, dvs. totalt 4–500 000 000 kWh per år (ungefär lika mycket el som det går åt till 20 000 elvärmda villor). Nästan hälften av en livsmedelsbutiks elanvändning går just till kyl och frysdiskar. Läs gärna mer om kyldiskar på Livsmedelsbutiker skiljer sig mycket från andra typer av butiker. Har butiken många kyl- och frysdiskar kan butiken behöva tillskott av värme även under sommarhalvåret eftersom kylspillet från kyl- och frysdiskarna kyler luften. Trenderna inom livsmedelshandeln pekar på att energianvändningen kommer att öka, speciellt med tanke på den utveckling som har skett i andra länder. Det är främst efterfrågan på kylvaror som drar upp energianvändningen. (En utvärdering av miljövänligt köldmedium i kylanläggningar inom livsmedelhandeln visar på att den nya tekniken kan ha en sammanlagt större miljöbelastning än en traditionell anläggning. Nya systemlösningar med naturliga köldmedier finns på marknaden där transkritiska system med koldioxid (CO2) som köldmedium är en av lösningarna. Resultatet från en oberoende undersökning visar på en 200 MWh/år högre energiförbrukning än simuleringar på förhand visat. Transkritiska CO2 anläggningar kan om de integreras rätt i livsmedelsbutiken vara en åtgärd för att minska miljöpåverkan inom livsmedelshandeln, men då måste tekniken utvecklas.) Många butiker har problem med värmeöverskott och använder komfortkyla för att förbättra inneklimatet. Kylbehovet kan minskas med flera åtgärder, bland annat genom mer energieffektiv belysning och effektiv solavskärmning. Beteende Engagerade medarbetare är en av nyckelfaktorerna för att lyckas effektivisera energianvändningen. Att direkt kunna åtgärda fel och brister är mycket värt. Medarbetarnas beteende betyder också en del för energianvändningen. Utlys en tävling bland medarbetarna och dela ut pris till bästa energispartips för butiken. Mät energianvändning före och efter utförd åtgärd och se till att besparingarna också kommer medarbetarna till del. Sätt upp tydligt mätbara mål och fira när målet är uppnått.

14 Exempel: Dörrar på kyldisken sparar el
40–50 % av elanvändningen i livsmedelsbutiker går till förvaring av kylda och frysta livsmedel. Dörrar sattes in på befintlig kyldisk Resultat: 6 % mindre total elanvändning i butiken, bättre inneklimat, 3 grader lägre temperatur på de kylda varorna, kunderna positiva. Valbar bild Hela 40–50 % av en butiks elanvändning går till förvaring av kylda och frysta livsmedel. I ett forskningsprojekt som genomförts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, och finansierats av Energimyndigheten, har man funnit stora förbättringspotentialer. Projektet heter ”Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker” och är en tvärvetenskaplig studie. Exemplet är taget från en delstudie i projektet. I en livsmedelsbutik studerades effekten av installation av dörrar på en kyldisk under senvintern Resultatet blev att hela butikens elanvändning sjönk med 6 %. Butikens elanvändning till kyla minskade med 26 %, samtidigt höll varorna i kyldisken 3 grader lägre temperatur än innan. Hade undersökningen gjorts på sommarhalvåret istället för på vinterhalvåret hade antagligen besparingen blivit ännu större. Inneklimatet påverkades också positivt eftersom dörrarna gjorde att temperaturen utanför kyldisken var jämnare än innan. Kunderna upplevde sig inte störda av dörrarna, visade en enkätundersökning som genomfördes samtidigt. Mer information finns på

15 Solavskärmning och klimatskal
Markiser Energisparfönster Vindsisolering Dörrar Solavskärmning För att minska kylbehovet ytterligare, skydda varorna i skylten och skapa en speciell stämning inne i butiken behövs solavskärmning. Det effektivaste sättet att skärma av solen är att göra det innan det når fönstret, alltså utvändig solavskärmning. Vanliga markiser är en lösning. Om byggnaden inte skuggas av andra byggnader bör solavskärmning finnas i öster, väster och söder. Klimatskal När det gäller klimatskalet, alltså väggar, tak, fönster och dörrar, så varierar förutsättningarna mycket från butik till butik. Äger man sin lokal kan det vara idé att tilläggsisolera vinden till exempel. Att byta ut de stora fönsterytorna i skyltfönster till energisparfönster med lågt U-värde kan också ge en god energibesparing. Butikens dörr är ett annat exempel på ett område som ofta går att förbättra. Dörren är dina kunders första intryck av butiken och ska vara både inbjudande, funktionell, säker och energieffektiv. Lägg med kravet på energieffektivitet nästa gång du ska byta dörr. Om man inte äger lokalen blir det i stället aktuellt att försöka påverka fastighetsägaren att utföra åtgärder på fastigheten som kan underlätta för en minskad energianvändning. Prova att få till en dialog med fastighetsägaren. Samverkan mellan fastighetsägaren och den som hyr är en nyckelfaktor för att energiarbetet i butiken ska bli framgångsrikt.

16 Steg 2: Öka andelen förnybar energi
Välj el från förnybara källor – Grön el Konvertera från olja och el Välj biobränsle, fjärrvärme eller värmepump Klimatkompensera

17 Mer information Energimyndigheten > Företag Kommunala energi- och klimatrådgivarna Ljuskultur Miljöstyrningsrådet Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nu har vi kommit till slutet och jag vill med den här bilden tipsa er var ni kan få mer information. Energimyndigheten har mycket fakta och tips om energieffektivisering på företag, allmän energikunskap, publikationer och fler länkar. Som sagt så ställer de kommunala energi- och klimatrådgivarna alltid upp med råd och stöd, så återkom gärna till mig! Kontaktinformation hittar du på > Företag. Vissa branschföreningar jobbar med egen rådgivning och tester och kan även förmedla kontakter till andra företag som jobbar med energieffektivisering. Belysningsbranschen har webbplatsen där de informerar om ljus och belysning. Miljöstyrningsrådets webbplats innehåller stöd vid upphandling. Mer information om kyldiskar hittar du på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

18 Sammanfattning Det är lönsamt att energieffektivisera!
Inventera, engagera personalen Minska energianvändningen Öka andelen förnybar energi Frågor? Tack för visat intresse! För att sammanfatta: Det är lönsamt att energieffektivisera och det ger miljöbonus! Börja med att göra en inventering för att få grepp om butikens energianvändning idag. Engagera personalen! Ta fram nyckeltal och fortsätt med att hitta åtgärder som minskar energianvändningen. Titta på belysning, kyla och ventilation. Gå vidare till steg två, minska andelen fossil energi genom att välja el från förnybara energikällor som till exempel vind. Genomför åtgärderna och utvärdera resultatet gentemot framtagna nyckeltal. Glöm inte att fira! Frågor? Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Energiråd för butiker Hej och välkommen till detta möte som ska handla om energieffektivisering i butiker. Att inte riktigt veta hur situationen ser ut."

Liknande presentationer


Google-annonser