Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilekonomi.com Kimberlite AB1 MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2010.01.01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilekonomi.com Kimberlite AB1 MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2010.01.01."— Presentationens avskrift:

1 bilekonomi.com Kimberlite AB1 MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2010.01.01

2 www.bilekonomi.com Kimberlite AB2 Sidnummer och innehåll  3. In-och utgående moms  4. Bokföringsmetoder, moms  5. Typ av verksamhet som styr momsavdrag  6. Typ av fordonsslag som styr momsavdrag  7. Momstablå, personbilar  8. Momstablå, lätta transportbilar  9. Uttagsbeskattning  10. Uttagsbeskattning, exempel  11. Uttagsbeskattning, deklaration  12. Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”  13. Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”, exempel  14. Vinstmarginalbeskattning, deklaration  15. Moms vid lösen av leasingkontrakt  16. Momsfinansiering

3 www.bilekonomi.com Kimberlite AB3 In-och utgående moms  Ingående moms –Moms som företaget betalar ut vid köp av vara eller tjänst  Utgående moms –Moms som företaget får in vid försäljning av vara eller tjänst

4 www.bilekonomi.com Kimberlite AB4 Bokföringsmetoder  Faktureringsmetod –Omsättning över 3 miljoner per år –Utgående mervärdesskatt ska redovisas i den period under vilken varorna levereras eller tjänsterna utförs  Bokslutsmetod –Omsättning under 3 miljoner per år –Utgående mervärdesskatt redovisas när transaktionen skett –Bokslutsmetoden är avsedd för den som i sin bokföring under löpande beskattningsår endast bokför kontanta in- och utbetalningar och som först vid beskattningsårets utgång bokför obetalda fakturor

5 www.bilekonomi.com Kimberlite AB5 Typ av verksamhet som styr momsavdrag  Återförsäljning och uthyrning –Bilhandelsföretag –Uthyrningsföretag –Finansbolag  Näringsverksamhet, personbefordran –Taxi –Trafikskolor –Begravningsbyråer  Övriga företag –Näringsverksamhet som ej omfattas av ovanstående

6 www.bilekonomi.com Kimberlite AB6 Typ av fordonsslag som styr momsavdrag  Personbilsbegrepp enligt momsbeskattning –”Vanliga personbilar” –Lastbil med skåpkarosseri utan separat förarhytt och som har en totalvikt mindre 3.500 kg –Bussar med totalvikt mindre än 3.500 kg  Lätt lastbil –Lätt lastbil med flak alternativt med skåp separerat från hytten med luftspalt –Totalvikt mindre än 3.500 kg  Tung lastbil och buss –Lastbil och buss med en totalvikt över 3.500 kg

7 www.bilekonomi.com Kimberlite AB7 Momstablå personbilar OBS! Samma momsregler för korttidshyra av fordon som för leasing Personbil: Personbil och lätt lastbil med skåp (ej skild från förarhytt med luftspalt) *) Avdragsrätten begränsas om fordonet även används för godstransporter **) Uttagsbeskattning om full avdragsrätt förelegat för momsen på hyreskostnaden Taxi Återförsäljning & uthyrning Biluthyrning Begravningsbyrå Trafikskola Övriga företag InköpFullt avdrag *)Fullt avdrag Ej avdrag Hyra/leasingFullt avdrag *)50% avdragFullt avdrag50% avdrag DriftFullt avdrag **) **) Uttags- beskattning Köpt/ägd bilJa *) = Nej Ja Nej Hyrd/leasad bilJa *) = Nej NejJaNej

8 www.bilekonomi.com Kimberlite AB8 Momstablå lätta lastbilar Lätt lastbil: Flakbil alternativt skåp skilt från förarhytt med luftspalt Taxi Återförsäljning & uthyrning Biluthyrning Begravningsbyrå Trafikskola Övriga företag InköpFullt avdrag Hyra/leasingFullt avdrag DriftFullt avdrag Uttags- beskattning Köpt/ägd bilJa Hyrd/leasad bilJa

9 www.bilekonomi.com Kimberlite AB9 Uttagsbeskattning  Moms på privat nyttjande då företaget har lyft hel moms –Där företaget har lyft hel moms och fordonet rullar som förmånsbil skall uttagsbeskattning tas ut –Se momstablåerna bild 7 - 8 som visar vilka verksamheter, fordonstyper och finansiering som ger fullt momsavdrag –Gäller ej drivmedel  Beskattningsunderlaget är 80% av bilförmånen  Uttagsmomsen är 25% på beskattningsunderlaget

10 www.bilekonomi.com Kimberlite AB10 Uttagsbeskattning, exempel  Bilförmån per månad5.475  Underlag för uttagsbeskattning 5.475 minus 20% = 4.380  Uttagsskatt på bilförmån/ utgående moms 4.380 x 25 % = 1.095

11 www.bilekonomi.com Kimberlite AB11 Uttagsbeskattning, deklaration 1095 4380

12 www.bilekonomi.com Kimberlite AB12 Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”  ”Momssmittat fordon” –Fordon som förvärvas av fysisk eller juridisk person som ej har haft full avdragsrätt för ingående moms –Momssmittat fordon som sen skall leasas, beräknas leasingavgiften på pris inklusive moms vilket innebär att fordonet åläggs moms på leasingavgiften, vi får moms på momseffekt. Den ålagda momsen är avlyftbar enligt momstablåerna på bilderna 7 - 8  Vinstmarginalbeskattning VMB –Skattskyldig som köper fordon från någon som inte har haft full avdragsrätt för ingående moms vid sitt förvärv av fordonet  Normal VMB (gäller för fordon) –Skatteunderlaget är skillnaden mellan respektive fordons försäljningspris och inköpspris minus 20% –Negativt skatteunderlag får ej kvittas mot positivt  Förenklad VMB –Får endast användas då det inte är möjligt eller påtagligt svårt att bestämma vinstmarginal för enskilda varor •t ex frimärken som köps i hela samlingar

13 www.bilekonomi.com Kimberlite AB13 Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”, exempel  Inköpspris –150.000 kr (moms specificeras ej)  Försäljningspris –180.000 kr (moms specificeras ej)  Beskattningsunderlag –180.000 – 150.000 = 30.000 –20% = 24.000 kr  Utgående moms –24.000 x 25% = 6.000 kr

14 www.bilekonomi.com Kimberlite AB14 Vinstmarginalbeskatting, deklaration 24000 6000

15 www.bilekonomi.com Kimberlite AB15 Moms vid lösen av leasingkontrakt  Lösen vid avtalets utgång –Samma avdragsrätt som under kontraktstiden –Om företaget har lyft halv moms på leasing: •Vid överskott vid försäljning betalas halv moms (utgående moms) •Vid underskott vid försäljning lyfts halv moms (ingående moms)  Förtida lösen av leasingavtal –Personbil i Övriga företag och Bilhandelsföretag •Kontraktet löses och fordonet säljs till tredje part –Ej avdragsrätt för moms vid underskott, ränta & lösenavgifter •Kontraktet löses och fordonet säljs till brukaren –Ej avdragsrätt för moms för bokfört värde, ränta & lösenavgift –Återförsäljning, uthyrning och persontransportföretag •Samma avdragsrätt som under kontraktstiden oavsett fordonsslag

16 www.bilekonomi.com Kimberlite AB16 Momsfinansiering  Köparen använder den ingående momsen som en direktamortering efter momsdeklaration och återbetalning  Företag med omsättning över 40 miljoner –Månadsredovisning av moms –januari redovisas i mars, februari i april o.s.v.  Företag med omsättning under 40 miljoner –Kvartalsredovisning av moms –januari, februari och mars redovisas i maj. April, maj och juni redovisas i augusti o.s.v. –Företaget kan ansöka om månadsredovisning


Ladda ner ppt "Bilekonomi.com Kimberlite AB1 MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) Per Benckert 2010.01.01."

Liknande presentationer


Google-annonser