Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsrevisionens roll och uppdrag. Introduktion för förtroendevalda 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsrevisionens roll och uppdrag. Introduktion för förtroendevalda 2011."— Presentationens avskrift:

1 Stadsrevisionens roll och uppdrag

2 Introduktion för förtroendevalda 2011

3 Stadsrevisionen i Göteborg Revisorskollegiet 7 ordinarie, 4 ersättare Revisionskontoret 26 anställda Revisionsbyråer (redovisningsrevision) Revisorsgruppen 22 förtroendevalda F-valda revisorer KS Facknämnder SDN Lekmannarevisorer Kommunala bolag F-valda revisorer Samordnings- och kommunalförbund Introduktion för förtroendevalda 2011

4 Om den kommunala revisionen  Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del av den kommunala självstyrelsen.  Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.  Ur gruppen av valda revisorer utser fullmäktige också lekmannarevisorer i kommunens företag = samordnad revision.  Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller ej. Fullmäktige avgör slutligt om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte.  Det är de förtroendevaldas ansvar som granskas, bedöms och prövas. Det kallas för revisionsansvar. Introduktion för förtroendevalda 2011

5 Forts. om den kommunala revisionen  Varje revisor är självständig med rätt att agera och uttala sig.  Revisorerna utövar inte partipolitik i sin granskning.  Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser och företag.  Granskningen ska ske enligt god revisionssed.  Revisorerna anlitar sakkunniga, som de själva väljer i den utsträckning de bedömer behövs för granskning enligt god revisionssed.  Revisorerna har olika rättigheter och redskap bland annat tillgång till information och initiativrätt i fullmäktige och nämnder. Introduktion för förtroendevalda 2011

6 Revisorernas uppdrag Kommunallagen 9 kap 9 § och 9 § a Revisorerna ska granska och bedöma om verksamheten sköts… Ändamålsenligt: om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten; god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens effektivitet och kvalitet. Ekonomiskt tillfredsställande: om verksamhetens resultat och resurser står i rimligt förhållande till varandra (tillfredsställande); god ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens produktivitet. Introduktion för förtroendevalda 2011

7 Forts. revisorernas uppdrag Kommunallagen 9 kap 9 § och 9 § a Revisorerna ska också granska och bedöma… Räkenskaper: om verksamhetens ekonomiska redovisning upprättas i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Intern kontroll: om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig; om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Introduktion för förtroendevalda 2011

8 Lekmannarevisorernas uppdrag Aktiebolagslagen 10 kap 3 § Revisorerna ska granska och bedöma verksamhetens… Ändamålsenlighet: om verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Intern kontroll: om den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig; om ledning och styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Introduktion för förtroendevalda 2011

9 Forts. revisorernas uppdrag Tilläggsuppdrag 1: Revisorerna ska anmäla misstanke om förmögenhetsrättsligt brott eller om att avgörande i allmän förvaltningsdomstol har åsidosatts. Anmälan till nämnd och vidare till fullmäktige. Tilläggsuppdrag 2: Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapport och årsbokslut är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. En skriftlig bedömning skall biläggas delårsrapport och årsbokslut. Tilläggsuppdrag 3: Revisorerna ska intyga om öppen och separat redovisning har skett enligt insynslagen. Introduktion för förtroendevalda 2011

10 Revisionsreglemente Revisionens organisation –22 revisorer arbetar samfällt med hela uppdraget Arbetsformer och befogenheter –Revisorsgruppen får kalla nämnd/styrelseledamöter Lekmannarevisorer –Samordnad revision under ledning av revisorsgruppen Revisorskollegiet –Förvaltning, arbetsgivare, upphandling och årsredovisning Revisorernas kommunikation –Möten med KF:s presidium, närvaro vid KF:s sammanträden –Revisionsrapporter, revisionsberättelse och årsredogörelse –Kommunikation då revisorerna överväger att rikta kritik Introduktion för förtroendevalda 2011

11 God revisionssed Revisorernas arbete ska bedrivas enligt God revisionssed som… är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs inte är reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på och uttolkar uppdraget och hur detta ska utföras formas och utvecklas successivt över tiden av revisorerna själva utgår från den kommunala sektorns förutsättningar. Introduktion för förtroendevalda 2011

12 Rollen som förtroendevald revisor Revisorerna genomför sin granskning så att den fyller fullmäktiges och därmed också medborgarnas krav på -Objektivitet- Effektivitet- Kompetens Revisorerna slår vakt om sitt oberoende i förhållande till uppdragsgivaren fullmäktige och till de som granskas, genom rätten att –självständigt välja vad som ska granskas –självständigt välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningens genomförande –självständigt göra analys och bedömningar och föra fram dessa Opartiskhet och saklighet genomsyrar agerande, bedömningar och uttalanden Introduktion för förtroendevalda 2011

13 Sekundär risk Primär risk Liten riskSekundär risk En verksamhetsrisk kan definieras som: Hotet att en händelse eller agerande/icke-agerande ogynnsamt skall inverka på en organisations förmåga att uppnå sina verksamhetsmål samt utföra sina uppdrag på ett framgångsrikt sätt. Kriterier för utvärdering av risker: 1.Konsekvens – Om denna situation inträffar vad blir konsekvensen under en period på noll till tre år? 2.Sannolikhet – Hur stor är sannolikheten att situationen kommer att inträffa oavsett förmågan att hantera/ kontrollera risken? Sannolikhet Konsekvens Riskanalys Introduktion för förtroendevalda 2011

14 Grunder för ansvarsprövning Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Förtroendeskada eller annan immateriell skada. Ekonomisk skada. Obehörigt beslutsfattande. Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning. Otillräcklig beredning av ärenden. Ej rättvisande redovisning. SKL:s ansvarsprövningsbank Introduktion för förtroendevalda 2011

15 Kommunikation med fullmäktige Revisorernas presidium träffar regelbundet fullmäktiges presidium. Revisorerna inbjuder fullmäktiges partigrupper till information om stadsrevisionen och den kommunala revisionen. Revisorerna deltar som regel vid fullmäktiges möten. Revisorerna översänder löpande under året rapporter till fullmäktige. Som underlag för fullmäktiges ansvarsprövning lämnas en revisionsberättelse och en årsredogörelse som sammanfattar årets granskning. Till denna bifogas de kommunala bolagens granskningsrapporter och nämndernas revisionsberättelser. Introduktion för förtroendevalda 2011

16 Nämndernas uppdrag (KL 6 kap. § 7) Nämndernas uppdrag är… att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt att den interna kontrollen är tillräcklig att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Introduktion för förtroendevalda 2011

17 Utgångspunkter: Fullmäktiges riktlinjer för intern kontroll Nytt ägardirektiv Modell för löpande uppföljning och bedömning COSO-modellen Stärkt intern kontroll i Göteborgs Stad Introduktion för förtroendevalda 2011

18 Självgranskningsprogram –Alla styrelser och nämnder –Övergripande återkommande del –Årlig fördjupning efter beslut i kommunstyrelsen Verifiering av revisorerna Stärkt intern kontroll Introduktion för förtroendevalda 2011

19 Kontrollmiljön är grunden för en effektiv intern styrning och kontroll. Integritet, etik, ledarskapsstil, attityder, trovärdighet, ansvarsfördelning, organisationens uppbyggnad, engagemang och styrning från förvaltningsledning och nämnd. Forts. stärkt intern kontroll Introduktion för förtroendevalda 2011

20  STAREV - samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer med egna revisionskontor.  SKYREV – branschförening för yrkesrevisorer inom kommunal sektor.  Eurocities – Internal Audit Committé  Rådet för kommunal redovisning – främjar och utvecklar god redovisningssed. Stadsrevisionen finns representerad i: Introduktion för förtroendevalda 2011

21 www.goteborg.se/stadsrevisionen


Ladda ner ppt "Stadsrevisionens roll och uppdrag. Introduktion för förtroendevalda 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser