Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Mångfaldiga behov i en mångfaldig befolkning – hur bygger vi samordnade insatser som främjar aktivt medskapande och en positiv utveckling?” hur bygger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Mångfaldiga behov i en mångfaldig befolkning – hur bygger vi samordnade insatser som främjar aktivt medskapande och en positiv utveckling?” hur bygger."— Presentationens avskrift:

1 ”Mångfaldiga behov i en mångfaldig befolkning – hur bygger vi samordnade insatser som främjar aktivt medskapande och en positiv utveckling?” hur bygger vi samordnade insatser som främjar aktivt medskapande och en positiv utveckling?”

2 Världen som den ser ut idag… vi lever i en tid då ingen organisation kan lyckas på egen hand…alla verksamheter måste se utanför sina väggar för att hitta partners som kan hjälpa till att uppnå de resultat som betyder något och för att bygga de arenor som behövs för att möta de stora utmaningar som ligger framför oss (Drucker och Whitehead 2000)

3

4 ETABLERING OCH JOBB!

5

6 Glöm inte hälsa! Sverige har inlemmat mänskliga rättigheter och rätten till hälsa i den internationella politiken. Sverige arbetar också med att få utvecklingsländerna att ta de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa på allvar. På detta område är Sverige världsledande. ”Jag skulle vilja uppmuntra Sverige att noga granska och debattera fördelarna med att ge rätten till hälsa en mer framskjuten ställning nationellt också” Professor Paul Hunt, FN:s rapportör för rätten till hälsa

7 Är det inte så här det funkar? JobbHälsa Utbild -ning Framgångsrik etablering

8 Varför arbeta med en hälsofrämjande etableringsprocess för nyanlända flyktingar? Demokratiska argument Humanistiska argument Samhällsekonomiska argument Ren nyfikenhet och inte minst …jäklar anamma

9 Några nyckelbegrepp i en hälsofrämjande etableringsprocess Introduktion - - > Etablering? Hälsa Samverkan

10 Introduktion - Etablering Gemensamt: Breda begrepp som anger det samhälleliga stöd som erbjuds nyanlända för att ”få starkare fotfäste” i sitt nya sammanhang – Etablering har väl egentligen alltid varit målet?

11 En av de bättre av de minst 400 definitioner som finns av hälsa

12 Strategisk och operativ effektivitet Strategisk effektivitet Hur ska samhällets resurser fördelas för att maximera mesta möjliga effekt? Operativ effektivitet Hur ska de resurser som ges till en sektor/en verksamhet användas för att maximera mesta möjliga effekt?

13 Professor James Heckman, University of Chicago ”Nobelprisvinnare” i Ekonomisk vetenskap år 2000 ”Strategisk effektivitet”

14 Den obalanserade pyramiden ÄLDRE MEDELÅLDERS BARN ANTAL ÅRSKULL

15 Samhällsekonomisk obalans ÄLDRE MEDELÅLDERS BARN

16 Balans = många nya personer till Sverige ÄLDREMEDELÅLDERSBARN NYA

17 Strategisk effektivitet ”Ju senare i livet som vi försöker åtgärda tidiga brister desto dyrare blir botemedlet” “ Strikt ekonomiskt så är det en klok idé att investera tidigt”

18 ”Den politiska hårdvalutan” KOSTNAD INTÄKT 0 ÅR 80 ÅR 3 miljoner kronor/barn fram till 18 års ålder ”Made in Sweden” 50 ÅR – Skulderna betalda

19 ”Den politiska hårdvalutan” KOSTNAD INTÄKT 0 ÅR 80 ÅR Investeringen är redan gjord tidigare Liten tilläggs- investering ”Made outside of Sweden”

20

21

22

23

24 Vad ska vi göra för tilläggsinvestering för att mest effektivt ta tillvara och utveckla den potential som finns hos de personer som kommit till Sverige?

25 Humanism Samhällsekonomi +

26 Vi har INTE råd att INTE satsa

27 ”Mångfaldiga behov i en mångfaldig befolkning – hur bygger vi samordnade insatser som främjar aktivt medskapande och en positiv utveckling?” Operativ effektivitet

28 Det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som skapats av det gamla sättet att tänka

29 FOKUSERADE STÖDINSATSER Anpassning av verksamhet VÅRD Sjukvårdande behandling Ohälsa inom etableringsstöd

30 HELA SYSTEMET Bygg hälsa genom en stödjande miljö KOMPETENS KRING HÄLSA Professionellas kunskap om hälsoutveckling i vardagsmiljöer FOKUSERADE STÖDINSATSER Anpassning av verksamhet VÅRD Sjukvårdande behandling SKOLORARBETSPLATSERSTÄDER UNIVERSITET FÖRSKOLORSJUKHUS TRÄNINGS- MILJÖER En sammanhållen strategi för att främja hälsa

31

32 Samverkansutmaningen! En hälsofrämjande etableringsprocess: kräver samordning av en lång rad olika tjänster under en kort och kritisk period till en relativt liten grupp som är inbördes mycket olik

33 Samverkan för en hälsofrämjande etableringsprocess… kräver ”adaptiv effektivitet” (Alter & Hage) alltså ”att göra rätt saker för rätt personer vid rätt tillfälle med rätt resultat”

34 Utmaningar som måste hanteras för att vi ska kunna bygga pusslet tillsammans! Strukturer Finanser Procedurer Professioner Personer

35 Holografisk design Viktiga principer i systemet måste återfinnas på alla nivåer men varje nivå har sina egna förutsättningar och uppgifter DELTAGARNIVÅ VERKSAMHETSNIVÅ SYSTEMNIVÅ

36 Samverkan Två eller flera självständiga verksamheter arbetar tillsammans under mer eller mindre organiserade former för att gemensamt genomföra handlingar som bidrar till att uppnå angelägna mål för de personer som de har att hjälpa

37

38 Ett stort hinder "The greatest obstacle to discovery is not ignorance - it is the illusion of knowledge“ “Det största hindret för upptäckter är inte okunskap – det är illusionen om att vi redan har kunskapen” Daniel Boorstin, 1984 Librarian of Congress

39 Vad har prövats och vad har utvärderats för att skapa ett bättre resultat för etableringsstödet? StrategierPrövatsUtvärderats Professionell utvecklingOklart, mindre skala Ströinsatser Forskningsbaserade metoder Nästan inte allsDe få som föreslagits har utvärderats i viss mån Strukturella organisationsförändringar OftaNej SystemförändringarOftaInget samlat O K L A R T

40 Vad vet vi om effektiva förändringsstrategier ifrån andra sammanhang? Komplexa insatser till barn och unga med psykisk ohälsa - Systemutveckling (särskilt effektiv samverkan och bättre samordning mellan organisationer) bidrar till vissa fördelar, men utan samtidig utveckling av forskningsbaserade metoder/arbetssätt räcker de inte för att skapa förbättrade utfall! (Bickman m.fl.)

41 Systemförändring vilar på tre ben (P Senge) ”Aspiration” Angelägna viljeinriktningar som grund för uppslutning - något som är värt att sträva mot ”Communication” Återkommande dialog och kommunikation om hur det går och vad som behöver göras ”Dealing with complexity” Bejaka och hantera komplexitet. Förändra, följ upp och ändra igen. Öppenhet för fördröjningar och oförutsätta effekter.

42 Ett förhållningssätt till de nya förutsättningarna Eftersom förändringar sker oavsett vad så är det klokaste att försöka lära tillräckligt genom dem så att vi har möjlighet att ta greppet om dem och påverka dem i linje med våra önskningar. Vi ska varken fly eller passivt acceptera de nya förutsättningarna och händelserna utan utnyttja och styra dem! (John Dewey)

43 Vilka förbättringsstrategier åstadkommer verklig förbättring? StrategiAntal studierEffekt på arbetssättEffekt på brukare Nya professionella roller > 100 JAOSÄKERT Multidisciplinära team > 30JA Verksamhets- integrering > 200JA Kunskapsstyrning> 200JA Kvalitetsstyrning7OSÄKERT Referens: Endast utbildning och annat individuellt stöd för implementering kan ge cirka 10% förbättring i kvalité Källa: Wensing m.fl. 2006

44 Systemnivå – nätverk av samhällsaktörer Verksamhetsnivå – strategisk chefssamverkan Deltagarnivå - multiprofessionella team Samverkan mellan verksamheter och forskare för att skapa metoder för arbetet baserade i både forskning och praktisk erfarenhet Verksamhetsnära metodutveckling - kärnan till reell förbättring?

45 Framgångsfaktorer för samverkan Samsyn kring mål, vision, prioriteringar och värden inom samverkanssystemet Systematisk styrning Koordinering av effektiva aktiviteter och processer genom effektiva flöden av information, kunskap och patienter/klienter Aktivt engagemang för samverkan och samverkans mål på alla nivåer Brukarfokus Samsyn kring mål, vision, prioriteringar och värden inom samverkanssystemet Systematisk styrning Koordinering av effektiva aktiviteter och processer genom effektiva flöden av information, kunskap och patienter/klienter Aktivt engagemang för samverkan och samverkans mål på alla nivåer Brukarfokus

46 Olika samverkansutmaningar ”Samla” ”Länka” ”Synka”

47 Strukturer Metoder Synsätt OrganisationStyrsystem Uppföljning Kunskaps- baserat Forskning Uppföljning Värdegrund Salutogent/patogent Människosyn Ledarskap Resurser Källa: I.Nilsson

48

49 Strategisk chefssamverkan – ett kritiskt nav

50

51

52 Citat från chefsgruppen

53

54

55 ETABLERINGSNÄTVERKET – en osynlig struktur med enorm betydelse

56 Interaktiv dialogbaserad strukturerad workshop som katalysator för det strategiska förbättringsarbetet

57

58

59

60 Fem viktiga principer! Sätt deltagaren, inte verksamheterna i fokus! Lägg pusslet tillsammans med deltagaren! Möt varje deltagares specifika behov! Fokusera framåt på deltagarens mål! Arbeta tillsammans mellan de som kan ge olika typer av stöd och följ upp att ni kommer framåt!

61 Utmaningar som måste hanteras för att vi ska kunna bygga pusslet tillsammans! Strukturer Finanser Procedurer Professioner Personer

62 Ledarens roll för strategisk utveckling – Peter Senge Skapa delade visioner Medvetandegöra och testa mentala modeller Systemtänkande – Långsiktighet – Helhetstänkande – Orsaksfokusering (i motsats till symptom-fokusering)

63 VAD BEHÖVS FÖR SAMVERKANDE KRAFTER FÖR ATT SKAPA VERKLIG FÖRBÄTTRING?

64 Datasmarta organisationer/system Genomför datadriven – 1. ….har formulerat vad det är för aktiviteter, processer och resultat som de vill se – 2. …har tagit fram mätetal för dessa för att se att de gör det de sagt att de ska göra – 3. …mäter återkommande det de har beskrivit – 4. …har bestämt hur data analyseras och diskuteras för…. …förbättring – 1. säkerställer att de driver diskussionerna till att de gör på ett nytt sätt utifrån en analys av vad som fungerar eller inte fungerar

65 Vilka strukturer och processer behövs? Tydligt formellt och psykologiskt kontrakt om att agera utifrån den systematiska analysen på alla nivåer där förbättring behöver ske En drivande motorfunktion som kan se till att fokuserade möten sker på de nivåer som behövs mellan de som behöver diskutera data återkommande för att identifiera nya handlingar för att skapa resultat

66

67 Att utveckla en teori för sin verksamhet Vad vill ni se? Hur ser det ut? Vad behöver ske mer/mindre av varje dag? Hur får vi det att ske? Får vi det att ske? Hur säkrar vi lärande, prövande och ändrande? Mekanismerna!

68 Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat? Vilket resultat vill vi uppnå (och hur mäter vi måluppfyllelsen)? Vilka processer/aktiviteter mäter vi (och vilka mått använder vi för att se om de genomförts)? Verksamhetsteorin som redskap

69 Vad gör vi för att skapa förbättrade resultat? Vilket resultat vill vi uppnå (och hur mäter vi måluppfyllelsen)? Vilka processer/aktiviteter mäter vi (och vilka mått använder vi för att se om de genomförts)? Verksamhetsteorin som redskap

70

71 Några tankar om hur data blir kunskap Hitta mått som beskriver väsentliga aspekter av de processer och resultat som man vill fånga Följ samma mått återkommande och ofta När mängden data tillåter - presentera data i sin helhet där VARIATION istället för statistiska sammanfattningar är i fokus Bearbeta data så att de vägleder handling och aktivitet – tänk i termer av känsla av sammanhang Förståeligt? Meningsfullt att göra ändring? Upplevelse av att det finns resurser för att göra bättre

72 Är lösningen att gå från Introduktion till Etableringsstöd? Om man har en tydlig och god idé + som tilltalar många + eftersom behovet av förbättring upplevs som stort + så att man är motiverad att satsa det som behövs + för att ta den nya idén i bruk + en bra plan för att sjösätta idén i praktiken + att alla vet var man ska och hur man kommer dit = Då kan en förändring också bli en förbättring

73 VAD BEHÖVS FÖR SAMVERKANDE KRAFTER FÖR ATT SKAPA VERKLIG FÖRBÄTTRING?

74


Ladda ner ppt "”Mångfaldiga behov i en mångfaldig befolkning – hur bygger vi samordnade insatser som främjar aktivt medskapande och en positiv utveckling?” hur bygger."

Liknande presentationer


Google-annonser