Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläge för regionalt koloncancerprojekt kopplat till RCC´s sydöst löften till patienter se även resultatrapportresultatrapport 2012-02-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläge för regionalt koloncancerprojekt kopplat till RCC´s sydöst löften till patienter se även resultatrapportresultatrapport 2012-02-16."— Presentationens avskrift:

1 Nuläge för regionalt koloncancerprojekt kopplat till RCC´s sydöst löften till patienter se även resultatrapportresultatrapport 2012-02-16

2 Löften till cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen –få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor –erbjudas diagnostik och behandling enligt ”bästa metod” vara välinformerade/delaktiga i hela vårdkedjan –i livets slutskede ges lika god palliativ vård oavsett bostadsort –erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram –Regionalt cancercentrum ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

3 Få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor Erbjudas diagnostik och behandling enligt ”bästa metod” Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram ©IHI I livets slutskede ges lika god palliativ vård oavsett bostadsort Prevention Tidig upptäckt Utredning/behandling Patientinvolvering Multidisciplinär samverkan Palliation Påverkansanalys för God koloncancervård Primär påverkan ”Vad?” Sekundär påverkan ”Hur?” Mål/ målområde Våra löften till patient med koloncancer God vård Regionalt cancercentrum ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Interaktiv forskningsansats i flera delar av projektet Du är välinformerad/delaktig i hela vårdkedjan Patientinvolvering Utredningsfasen Patient- och anhörigupplevelser Prevention Palliativa fasen Forskning = del i ansökan

4 Löfte 1 – Få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor Vi har identifierat ny viktig tid att mäta. Inom 30 dagar behov tydliggöra startpunkt. Regionalt mått. Rapport från Kolorektalregistret maj-aug 2011 55% (57% riket) >30 dagar från diagnos till operation. Använder gemensamt underlag för detaljerad ledtidsmätning används i regionen. Visa resultat. Förbättrat patologiprocess som nu sprids i regionen. Tid att följa regionalt = operation till PAD- svar, se resultat i gemensam ledtidsmätning. Visa hur spridning påverkat de lokala arbetssätten och vad som krävs för att det ska bli bättre och hur vi får hållbarhet i det. Finns förslag på radiologisk utredningsprocess, konsensus i regionen? Vad säger nationella riktlinjer. Viktigt att vi lokalt identifierar förbättringsområden och följer hur dessa verkligen är förbättringar

5 Löfte 2 – Du är välinformerad/delaktig i hela vårdkedjan Tagit fram inbjudan till patient att delta/vara involverad i projektets olika delar Inrapporterar patienterfarenheter – ny länk Har fokusgrupper tillsammans med patienter Använder enkät som tillfrågar patienterfarenheter bl a avseende information och delaktighet Patienter är delaktiga i möten av olika slag Testar och utvecklar metoder och modeller för att fånga patienten och närståendes erfarenheter – vad har vi lärt fram tills idag?? Individuell skriftlig vårdplan

6 Löfte 3 – Erbjudas diagnostik och behandling enligt ”bästa metod” Multidisciplinär samverkan Identifierat kontaktsjuksköterska som viktig funktion, utvecklar denna och deltar i SKL-arbetet kring detta. Process som är övergripande för alla cancerformer. Utsedd ansvarig person vid RCC sydöst (Kerstin Törnqvist). Viktigt säkerställa att alla patienter med koloncancer har en kontaktsjuksköterska. Regionalt mått. Data ur INCA?? Fråga till mätgrupp. Utvecklar funktionen MDK/MDT – andel patienter med pre- och postoperativ MDK, regionalt se INCA, mätgrupp – 80% (70% riket) preterapeutisk bedömning (rapport från Kolorektalregistret maj-aug 2011) Kartlägger förutsättningar för rätt kompetens i rätt tid, utgå från Rune´s checklista för best practice och komplettera den, stöd för KSSK Utredning/behandling/rehabilitering Skapar strukturer för beslutsstöd i primärvård/specialistvård, Jönköping - Stålhammar Score, Kalmar – SNAPS, Östergötland - CUUS, Nice, beslutsstöd 1177. ERAS-koncept vid alla koloncancerkirurgi?? Kalmar och Jönköping utvärderar följsamhet till delar av konceptet. PPP och GTT – alla koloncancerpatienter granskas utifrån dessa protokoll, hur tar vi tillvara och återkopplar detta?? Behov att kartlägga rutiner/arbetssätt för uppföljning efter avslutad behandling, ej påbörjat. Lokal kartläggning/dialoger i respektive län, vad kan vi lära av varandra/samordna? – forskarstöd, Felicia??? Mäta följsamhet till länsstrukturer och andel riskpatienter, identifierade <10dagar, med koloncancer. Rigga VK för dessa mätgrupp ansvar.

7 Löfte 4 - Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram Välutvecklat regionalt nätverk kring prevention – presenterat i Linköping dec 2012 (Jolanda van Vliet), pågående arbete med att ta fram folkhälsoatlas Tar del av och utvecklar livsstilsmallar i Cosmic – andel patienter med koloncancer där livsstil är kartlagd Använt regional enkät till personal inom koloncancervården i primärvård och specialistvård – resultat finns men ej återkopplat. Resultat visar bristande tillgång på informationsmaterial kopplat till livsstil såsom, alkohol, tobak, kost, fysisk aktivitet samt rutiner kring när/var/hur information ska erbjudas – planerad åtgärd för detta??? Arbetar med att säkerställa att alla patienter inför koloncanceroperation har rökstopp. Andel patienter med rökstopp inför operation Förslag att ta fram och använda checklistor i primärvård. Andel som följer preventiva åtgärder Viktigt att denna grupp finns representerad i många delar av arbetet inom projektet

8 Löfte 5 - I livets slutskede ges lika god palliativ vård oavsett bostadsort Ansvarig processledare är tillsatt, (P-A Hedman). Process som är övergripande för alla cancerformer. Utvecklat regionalt arbete med palliativregistret. Nuläget för var cancerpatient i livets slutskede avlider är kartlagt. Fortsatt regionalt utvecklingsarbete med palliativa registret, med fokus på smärtlindring och munhälsobedömningar. Använder protokoll för palliativ medicin. Följsamhet till detta protokoll för koloncancerpatienter. Idé mått – palliativ kompetens vid alla MDK, för koloncancerpatient inom ramen för vårt projekt. Den länsövergripande Enheten för palliativ medicin(EPM)i Kalmar län och länets kommuner vidareutvecklar sin samverkan kring koloncancerpatienten. Samverkan sker bl a. avseende läkarmedverkan och den palliativa rådgivningen som konsultsjuksköterskan inom landstinget ger hemsjukvårdens kommunsjuksköterskor. Palliatriker på kirurgklinik i Östergötland, inom projektets ram

9 Löfte 6 – Regionalt cancercentrum ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Interaktiv forskning i flera delar av projektet Viktigt med kontinuerlig återkoppling till forskningsresultat. Patientinvolvering – erfarenhetsutbyte i olika former av fokusgrupper/individuella möten.


Ladda ner ppt "Nuläge för regionalt koloncancerprojekt kopplat till RCC´s sydöst löften till patienter se även resultatrapportresultatrapport 2012-02-16."

Liknande presentationer


Google-annonser