Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: RIKSHÖFT Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: RIKSHÖFT Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: RIKSHÖFT Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 RIKSHÖFT Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Täckningsgrad Höftprotesregistret har en längre tid haft mycket god täckningsgrad. För totalproteser varierade täckningsgraden i Västra Götaland mycket lite 2011, från 94,6 procent (Borås +Skene) till 98,9 procent (Uddevalla). I landet som helhet var täckningsgraden 97,6 procent. (Källa: Svenska Höftprotesregistret 2011) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur H-73. Andel totala höftproteser som inte reviderats inom 10 år, 1999-2008, 2000-2009, 2001-2010 och 2002- 2011. 95 % konfidensintervall 2000-2009, 2001-2010 och 2002-2011. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010, 2011 och 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur H-74. Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010 och 2008-2011 med 95 % konfidensintervall för 2006-2009, 2007-2010 och 2008-2011. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010, 2011 och 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-75. Genomsnittlig förbättring i patientrapporterad hälsorelaterad livskvalitet (mätt med EQ-5D) vid uppföljning ett år efter total höftprotesoperation. Patienter opererade 2008-2009 resp. 2010-2011, 95 % konfidens-intervall. Källa: Öppna jämförelser 2011 och 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur H-76. Andel totala höftproteser som inte reviderats inom 10 år, 1999-2008, 2000-2009, 2001-2010 och 2002- 2011 för kvinnor och män i Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2009, 2010, 2011 och 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Kort om Höftprotesregistret Registret har en mycket hög täckningsgrad såväl i Västra Götaland som i landet som helhet. Andelen totala höftproteser som inte reviderats under det senaste decenniet är lika stor i Västra Götaland och i riket. Andelen omoperationer inom två år i Västra Götaland är i nivå med rikssnittet. Det finns dock en relativt stor inomregional variation. Män som opereras med total höftprotes drabbas oftare av revision än kvinnor. Kvinnor anger en större förbättring av hälsorelaterad livskvalitet än män ett år efter operation. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: RIKSHÖFT Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser