Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet
Samverkan Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet

2 Barn- och ungdomsperspektivet
Samverkan Jämställdhet Omvärldsorientering Integration

3 Samverkan Vänersborg Styrning och ledning samt organisation

4 Barn- och ungdomsnämnd
Bakgrund Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Socialnämnd Presidium Presidium Presidium Kommunal samverkan Mål och resursplan

5 Inriktningsmål - Förväntat resultat
Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet:

6 Bakgrund Mål och resursplan Samverkansområden
Barn och ungdomar får tillgång till rätt insatser tidigare Färre självmord och minskat självskadebeteende bland barn och unga Ökad skolnärvaro Alla barn som får vård utom hemmet har tillgång till undervisning utifrån sina förutsättningar och behov Information och rådgivning finns lätt tillgänglig på hemsidan Alla arbetslösa under 25 år erbjuds kompetenshöjande insatser Utvecklad samverkan med föräldrar Mål och resursplan Familjeförskola Familjecentral Resursskola ”FUSE” Samordnande socialsekreterare Internationellt arbete Projekt - Modellområde Samverkansområden

7 Modellområde Bakgrund Projektledning Styrgrupp Projektområden
Kommunstyrelse Socialnämnd Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Hälso- och sjukvårdsnämnd (Beställarnämnd) NU-sjukvårdens styrelse (Utförare) Tjänstemän från kommunen och NU-sjukvården Processledare Projektområden Ökad skolnärvaro Hemsida för unga Förstärkt hembesök BVC Primärvård för barn och unga med lindriga psykiska besvär PSYNK

8 Gemensam ledning och styrning Skolresultat och psykisk hälsa
PSYNK Gemensam ledning och styrning Skolresultat och psykisk hälsa Ökad närvaro förskola - skola Tidig upptäckt Samverkan, kommun - region Elevhälsa 6 – 18 år Socialtjänst BUP Ungdomsmottagningen Vårdcentralerna Första linjen 6 – 18 år

9 Organisation gemensam ledning och styrning
Region Kommun/Kunskapsförbundet Väst Ordf. Politisk styrgrupp Region Kommun/Kunskapsförbundet Väst Ordf. FC-grupp Region FC/Ordf. Kommun/Kunskapsförbundet Väst Ledningsgrupp Verksamhetsgrupp Verksamhetsgrupp Verksamhetsgrupp

10 Deltagande parter i olika organ
Politisk styrgrupp Förvaltningschefsgrupp Ledningsgrupp Verksamhetsgrupp(er)

11 Uppdrag/befogenheter
Styrgrupp Överenskommelse om direktiv och åtaganden till resp. organisation. Ej beslutande. Följa utveckling. Förvaltningschefsgrupp Beredande organ för styrgruppen. Leder ledningsgruppen. Ansvariga för verkställighet inom kommunen och delvis inom regionen. Ledningsgrupp Operativt ansvariga. Beredning och rapportering till FC. Samordning insatser, utvecklingsfrågor, uppföljning/utvärdering, kvalitetssäkring. Verksamhetsgrupp(er) Samarbete på generell och individuell nivå för barn och unga

12 Samverkan

13 Samverkan Vänersborg Projekt – Psynk BRÅ Familjeförskola (Soc/Bun)
Samverkande socialsekreterare (Soc /Bun) Internationellt arbete (Kfv/Soc/Bun) Resursteam Drogförebyggande Hälsopolitiska rådet (Region, Soc/Kfv/Bun) Familjecentral Samverkansteam Kultur Internationella frågor Projekt – Psynk BRÅ Samord-ningsförb. VÄSTBUS

14 Samverkan

15 Regional – kommunal samverkan
Vårdsamverkan Fyrbodal Västbus Regional nivå Delregional nivå Lokal nivå Delregionalt politiskt samrådsorgan Ledningsgrupp HSL-frågor m.m. Vårdsamverkan Barn och unga? Närsjukvårdsgrupper Samverkan Vänersborg St-Ta Ly-So-M Ua-O Göta Ä Dalsl. Psyk.

16 Samverkan

17 Politikens förväntningar, styrning
Väldefinierade mötesforum Relevanta mätetal. Nedskrivna definitioner behövs. Avgränsningar för varje mötesforum. Uppföljning mot varje mål. Definiera frågor och på vilken nivå de skall tas upp. Psynkprojektet är en del av Samverkan i Vänersborg. Vad ingår och vad ingår inte i uppdraget för Samverkan i Vänersborg? Processplan

18 Vad betyder ett visst beslut för resp. kommun/landsting?
Upplägget borde vara: Om detta beslut fattas då skulle vi vilja att ni gjorde detta. Målen är realistiska och så här skall vi lösa det tillsammans. Vi är på väg in i ett nytt skede. Deltagandet ska inte bygga på frivillighet längre. Formalisera! Underskrifter behövs. Respektive organisation måste ta det i sin nämnd. Förväntningar behöver klargöras.


Ladda ner ppt "Fem generella perspektiv i utvecklingsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser